Carmignac

3 vragen voor Joseph Mouawad over obligaties uit de opkomende landen

 • Gepubliceerd
Carmignac

In tijden van langdurig zeer lage en zelfs negatieve rente in de ontwikkelde landen, kunnen uitgiften uit de opkomende landen een belangrijke plaats innemen in obligatieportefeuilles.


We vroegen Joseph Mouawad, fondsbeheerder bij Carmignac, naar zijn kijk op de zaak.

1. Waarom nu beleggen in obligaties uit de opkomende landen?

Ik zie drie grote redenen om vandaag te beleggen in obligaties uit de opkomende landen.
Ten eerste om te ontsnappen aan de financiële repressie: de ontwikkelde markten bieden weinig rente, na correctie voor de inflatie zelfs de negatiefste rente sinds de Tweede Wereldoorlog. Alleen op de opkomende markten is in reële termen nog een positieve rente te vinden.
Ten tweede omdat het daar het goede moment voor is: ons basisscenario heeft positieve groeivooruitzichten voor de opkomende landen dankzij het verdere herstel na de pandemie en het verruimende beleid. Dat de Federal Reserve haar beleid langzaam normaliseert, doet aan dat optimistische groeiverhaal volgens ons niets af. Bovendien profiteren de opkomende landen doorgaans van een inflatoir klimaat, aangezien ze veel grondstoffen en bewerkte goederen uitvoeren, die bescherming bieden tegen de inflatie.
Last but not least, omdat het brede beleggingsuniversum en de grote liquiditeit van de opkomende markten een schat aan kansen inhouden. Obligaties uit de opkomende landen vertegenwoordigen bijvoorbeeld meer dan 30% van het wereldwijde obligatie-universum. China is zelfs de op een na grootste obligatiemarkt1.

2. Wat is uw kijk op de huidige context?

Door het wereldwijde herstel na de economische heropstart is de vraag sneller opgeveerd dan het aanbod, waardoor in tal van sectoren toevoerproblemen zijn ontstaan. Die zullen waarschijnlijk geleidelijk wegebben, maar aangezien de vraag overal buitengewoon groot blijft, zal de inflatoire druk aanhouden, in de ene regio al meer dan in de andere. De recente correctie van staatsobligaties toont aan dat de centrale banken door de wereldwijd hoge inflatiecijfers voorzichtiger worden. Wij stellen ons daarom terughoudend op tegenover staatsobligaties uit de kernlanden, via short-posities op het korte uiteinde van de Amerikaanse rentecurve, en geven de voorkeur aan obligaties uit de opkomende landen in lokale valuta's, die van aantrekkelijke kerncijfers profiteren. Een positief reëel rendement is namelijk zeldzaam in de ontwikkelde landen, waar de meeste rentetarieven ruim onder de inflatie liggen.

3. Hoe pakt u beleggen in obligaties uit de opkomende landen aan?

In het fonds Carmignac Portfolio EM Debt hanteren we een behoorlijk unieke aanpak, die op drie belangrijke vlakken het verschil maakt:
Om te beginnen gebruiken we een uiterst flexibel beleggingsproces. Kenmerkend voor het fonds is dat het flexibel kan beleggen in een uitgebreid universum, ondersteund door een brede waaier van instrumenten voor risicobeheer. Zo kan het in alle conjunctuuromstandigheden een aantrekkelijke, op het risico afgestemde portefeuille samenstellen.
Daarnaast heeft de strategie die we volgen een solide staat van dienst. Ze werd namelijk voor het eerst ingezet in ons mixfonds in de opkomende landen, Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, sinds september 2015. Daar heeft ze bewezen wat ze in haar mars heeft, met een aantrekkelijk rendement in zowel absolute als relatieve termen.
Vanwege die beleggingsaanpak is Carmignac Portfolio EM Debt door Morningstar bekroond met 5 sterren, terwijl ik van Citywire een AAA-score heb gekregen2.
Tot slot heeft Carmignac Portfolio EM Debt een duurzame doelstelling: het fonds hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering en streeft ernaar te beleggen in landen die vooruitgang boeken op het vlak van milieubeheer, maatschappij en/of behoorlijk bestuur (Environment, Social, Governance – ESG). Het fonds voldoet aan de criteria opgenomen in artikel 9 van de SFDR3.

Deze benadering heeft bewezen wat ze in haar mars heeft, met een aantrekkelijk rendement in zowel absolute als relatieve termen

- Joseph Mouawad

Carmignac Portfolio EM Debt in een notendop

Het fonds Carmignac Portfolio EM Debt belegt op de opkomende markten en streeft ernaar met een duurzame benadering in alle marktomstandigheden in te spelen op kansen op de obligatie- en valutamarkten. Het heeft tot doel beter te presteren dan de opkomende obligatiemarkten (zoals gemeten door de referentie-indicator4) en tegelijk een positieve impact te hebben op de maatschappij en het milieu. De strategie hanteert een op totaalrendement gerichte beleggingsbenadering door te streven naar een duurzaam positief rendement met een aantrekkelijke Sharpe-ratio, ongeacht de marktomgeving, gedurende de beleggingshorizon van drie jaar.

De cijfers bewijzen dat het fonds erin slaagt die opdracht waar te maken:

 • 45,3%

  Gecumuleerd rendement over 3 jaar5

 • 1e percentiel

  van zijn Morningstar-categorie5 op basis van zijn rendement over 3 jaar

 • 1e percentiel

  van zijn Morningstar-categorie5 op basis van zijn Sharpe-ratio over 3 jaar

Meer weten over Carmignac Portfolio EM Debt?

Bezoek de fondspagina
 • Joseph Mouawad
  Fund Manager

  Joseph Mouawad is beheerder binnen het team internationale obligaties. Joseph begon in 2015 bij Carmignac als analist obligaties en valuta's van opkomende markten en werd in 2017 benoemd tot beheerder. Hij begon zijn carrière in 2005 bij Barclays Capital in Londen als kwantitatief analist op het gebied van obligatiebeheer. In 2007 richtte hij zich op tradingfuncties, eerst in rentederivaten bij JP Morgan en later, van 2008 tot 2013, in obligaties uit opkomende markten bij Deutsche Bank. Na die periode werd hij beheerder bij Caxton in Londen. Joseph heeft een master in toegepaste wiskunde en multidisciplinaire technologie van de École Centrale in Parijs en een master in financiële wiskunde van de Université Paris Dauphine en ENSAE.

Source: Carmignac, Morningstar, 30 September 2021.
(1) Bron: Bloomberg, 30/09/2021
(2) Bron en auteursrecht: Citywire. Joseph Mouawad krijgt van Citywire een AAA-score vanwege het voor risico gewogen rendement over een voortschrijdende periode van drie jaar van alle fondsen die hij beheert tot 30 september 2021. De Citywire-scores voor fondsbeheerders en de Citywire-ranglijsten zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ('Citywire') en © Citywire 2021. Alle rechten voorbehouden.
(3) Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector, of "SFDR". Voor meer informatie verwijzen we naar https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj.
(4) Referentie-indicator: JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Unhedged EUR Index
(5) Morningstar-categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets. Rendement van de A EUR acc-aandelenklasse, ISIN-code: LU1623763221.In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen.

Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
Risicoschaal

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

OPKOMENDE LANDEN : De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

ISIN: LU0592698954
Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

* Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
2017 2018 2019 2020 2021
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc +0.82 % -10.45 % +28.07 % +9.84 % +3.24 %
Referentie-indicator +0.42 % -1.48 % +15.56 % -5.79 % -1.82 %

Scroll right to see full table

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc +6.00 % - -
Referentie-indicator -1.13 % - -

Scroll right to see full table

Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Bron: Carmignac op 29/04/2022

Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. Morningstar Rating™ : © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) / im Kundeninformationsdokument (KID) beschrieben. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans en Italiaans raadplegen: https://www.carmignac.com/en_US. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.