Carmignac

Waarom u uw pensioen moet voorbereiden en hoe u dat aanpakt

  • Gepubliceerd

Wie met pensioen gaat, lijdt vaak inkomensverlies. Sparen, liefst zo vroeg mogelijk, is essentieel om dat inkomensverlies in ieder geval gedeeltelijk te compenseren en na uw pensioen uw levensstandaard op peil te houden. Hoe begint u daaraan? Wat moet u doen? Welke strategie past het best bij uw situatie? We leggen het u uit.

Pensioen = gevaar voor inkomensverlies

We leven steeds langer, worden steeds ouder, hebben minder vaak een lineaire loopbaan en kijken sinds de coronapandemie ook anders naar werk ... Belangrijke demografische ontwikkelingen en loopbaantrends brengen onze pensioenstelsels uit evenwicht.

In de repartitiestelsels van de ontwikkelde landen zijn er namelijk steeds minder actieven om de pensioenen van de groeiende groep gepensioneerden te financieren. Zo zijn er volgens statistieken van de OESO1 in de lidstaten van de organisatie vandaag vier mensen op beroepsactieve leeftijd (20 tot 64 jaar) voor iedere persoon op pensioenleeftijd (65 jaar of ouder). Die verhouding daalt naar 3 op 1 in 2025 en naar 2 op 1 in 2050.

Wie met pensioen gaat, ziet zijn levensstandaard vaak – en soms stevig – dalen. De 'vervangingsratio', die het verschil in inkomen aangeeft tussen het beroepsleven en het pensioen, zal in de ontwikkelde landen volgens de OESO bovendien nog verder krimpen als gevolg van de vergrijzing en een aantal maatregelen, zoals de verlaging van het rendement van de aanvullende pensioenen.

  • Goed om te weten: In 2020 bedroeg de gemiddelde bruto vervangingsratio van de pensioenen in de OESO-landen 51,8% (netto 60%).

Sparen op lange termijn en beleggingen spreiden

Het is dan ook belangrijk om tijdens uw actieve loopbaan te sparen. De beste aanpak daarvoor is om regelmatig geld opzij te zetten, zodat u wanneer u met pensioen gaat een kapitaal kunt opnemen en/of extra inkomsten hebt. Door uw spaargeld te beleggen, kunt u kapitaalwinsten genereren (interesten, dividenden, meerwaarden enz.) die u op hun beurt ook weer kunt beleggen om kans te maken op extra rendement. Om de inspanning die u moet leveren zo klein mogelijk te maken, begint u uiteraard het best zo vroeg mogelijk.

Hoe vroeger u begint te sparen, hoe meer u op de lange termijn mikt en hoe meer u uw beleggingen kunt spreiden en hoe meer risico u kunt nemen. En meer risico betekent potentieel meer rendement. Daarbij aanvaardt u dat u op korte of middellange termijn verlies kunt lijden en houdt u in het achterhoofd dat het doel is om rendement te genereren op lange termijn.

Om uw pensioen optimaal voor te bereiden, is het cruciaal dat u op regelmatige basis (elke tien jaar) uw toekomstige situatie zo nauwkeurig mogelijk probeert in te schatten. Dat doet u bijvoorbeeld door na te denken over welke uitgaven u zult hebben wanneer u met pensioen zult zijn (minder uitgaven voor het onderwijs van uw kinderen, maar meer kosten voor gezondheidszorg, hulp in huis e.d.). Die behoeften legt u dan naast het bedrag van het basispensioen en aanvullend pensioen dat u zult ontvangen. Zo kunt u een financieel plan voor uw pensioen uitwerken op basis van uw behoeften en uw wensen.

  • Goed om te weten: Als u veertig jaar lang elke maand 70 euro belegt tegen een gemiddelde rente van 2% per jaar en alle opbrengsten herbelegt, hebt u uiteindelijk een kapitaal van meer dan 50.000 euro. Om dat bedrag in tien jaar te bereiken, moet u elke maand bijna 400 euro opzij zetten.

Met welke strategie bereidt u uw pensioen voor?

Behalve in vastgoed, in het bijzonder een eigen woning om na uw pensioen van uw grootste uitgavenpost verlost te zijn, kunt u beetje bij beetje ook een deel van uw spaargeld in langetermijnproducten stoppen. Sommige van die producten bieden trouwens een aantrekkelijke opbrengst. Denk bijvoorbeeld aan een effectenrekening, waarmee u uw spaargeld belegt in beursgenoteerde aandelen, die op lange termijn meer rendement kunnen genereren dan een gereglementeerde spaarrekening. Een andere mogelijkheid is een levensverzekering: een volledig liquide belegging die bovendien een onmiskenbaar fiscaal voordeel oplevert wanneer u uitstapt (in geval van opname van het kapitaal).

Daarnaast kunt u uw beleggingen ook spreiden door een deel van uw spaargeld te beleggen in een of meer specifieke pensioenproducten die u andere fiscale voordelen opleveren dan een levensverzekering. Tenzij in uitzonderlijke gevallen, kunt u dat geld alleen opnemen wanneer u met pensioen gaat. U stelt er dus uw toekomstige levensstandaard mee veilig.

Enkele jaren vóór uw pensioen is het belangrijk om een financieel adviseur in de arm te nemen die u helpt om in het licht van uw profiel en uw plannen de juiste keuzes te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld een deel van uw vastgoed verkopen en omzetten in financiële activa met een grotere liquiditeit – die u met andere woorden gemakkelijker kunt verkopen of kopen. Misschien hebt u ook wel vragen en wensen met betrekking tot uw nalatenschap. Dat vraagt allemaal om planning, dus is het belangrijk om u vooraf te informeren.

Hoe genereert u extra inkomsten via vermogensbeheer?

/
Download
/
Download

1De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft tot doel overal ter wereld beleid te stimuleren dat het economische en maatschappelijke welzijn verbetert.

U vraagt zich af hoe wij u kunnen helpen om te beleggen voor uw pensioen?

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.