Carmignac

Veelbelovende start van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    3 minuten leestijd

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is een mixfonds dat beheerd wordt door het Europese duo Mark Denham en Keith Ney, en is opgericht met het vaste voornemen om het onderschatte potentieel van Europa bloot te leggen en de cliënten daarvan te laten profiteren. Twee jaar na de introductie kunnen we constateren dat het fonds een veelbelovende start heeft gehad.

Op 31 december 2019 bestond Carmignac Portfolio Patrimoine Europe precies twee jaar. Het Fonds was destijds bedoeld om beleggers een 'flexibeler' alternatief te bieden nu het marktklimaat in Europa voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Daarom hebben we gekozen voor een fonds dat aansluit op onze patrimoniale filosofie, die gekenmerkt wordt door een flexibele multi-asset-benadering met een langetermijnvisie.

Het lag voor de hand om het beheer van dit nieuwe fonds toe te vertrouwen aan Mark Denham en Keith Ney, beheerders van respectievelijk Carmignac Portfolio Grande Europe en Carmignac Sécurité, met de volgende ambitie: veelbelovende beleggingen in kaart brengen op de Europese aandelen- en obligatiemarkten en inspelen op uiteenlopende marktomstandigheden.

Twee jaar later, na een achtereenvolgens dalende en stijgende markt die bezaaid was met de nodige valkuilen, is de ambitie van het Fonds onveranderd, en de resultaten mogen er zijn 1: Met 13,01% is het rendement van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe hoger dan dat van 97% van zijn sectorgenoten en de Sharpe-ratio van het fonds (1,64) is beter dan die van 95% van zijn sectorgenoten 2.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Rendement sinds de introductie


Bij het driejarig bestaan van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe in januari 2021, zal de balans opnieuw worden opgemaakt. Voor die tijd kunt u voor meer informatie over het Fonds:


*Voor het deelnemingsrecht A EUR Acc. Risicoschaal van de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. 1 Het fonds stelt zich ten doel om over een aanbevolen beleggingsperiode van minimaal drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator. 2 De Sharpe-ratio is een maatstaf voor de rentabiliteit van een portefeuille ten opzichte van een risicoloze belegging. Een Sharpe-ratio van meer dan 1 wijst erop dat de portefeuille beter presteert dan een risicoloze belegging en dat de aan het rendement verbonden risico's niet te groot zijn. Bron: Carmignac, Morningstar, gegevens van 31/12/2017 tot 31/12/2019. Voor het deelnemingsrecht A EUR acc. ISIN-code: LU1744628287. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). De vergelijkingsgroep bestaat uit de volgende Morningstar-categorieën: EUR Aggressive Allocation, EUR Cautious Allocation, EUR Flexible Allocation, EUR Moderate Allocation. © 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bron & Copyright: Citywire. Mark Denham kreeg een AA-rating en Keith Ney kreeg van Citywire een A-rating op basis van hun risicogewogen rendementen over een periode van drie jaar eindigend op 31/01/2020. Een verwijzing naar een rangschikking of bekroning biedt geen garantie voor de toekomstige resultaten van de ICB’s of de beheerder. 3 Referentie-index: 50% STOXX Europe 600 (Herbelegde netto dividenden) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Driemaandelijks geherbalanceerd. 4 Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

ISIN:
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.