Obligatiemarkten: hoe profiteren van rente- en inflatierisico’s?

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Beleggen in obligaties wordt complexer

Terwijl de gezondheidssituatie verbetert nu de vaccinatiecampagnes op snelheid komen, met name in de ontwikkelde landen, en een terugkeer naar een normale gang van zaken steeds dichterbij lijkt te komen, groeit ook de bezorgdheid over de stijgende rente en oplopende inflatieverwachtingen. Vooral in de Verenigde Staten en Europa blijkt sinds begin dit jaar dat die vrees terecht is.

 • Effect op de obligatiemarkten

  De omstandigheden worden complexer en het overgrote deel van de markt noteert sinds begin dit jaar een verlies.

 • Gevolgen voor beleggers

  Een laag rendement, dat extra klappen dreigt te krijgen als de rente verder stijgt, zeker voor beleggingen met een traditioneel of passief beheer.

Hoe kunt u het beste omgaan met het risico op stijgende rente en inflatieverwachtingen op de obligatiemarkten ... en er zelfs op inspelen?

Door te kiezen voor een fundamenteel actief beheerd obligatiefonds, dat alle nodige instrumenten kan aanwenden om risico's op te vangen en te gebruiken als rendementsbron.

Actief risicobeheer in alle marktomstandigheden

Carmignac Portfolio Flexible Bond is een obligatiefonds dat gebruikmaakt van assetallocatie om wereldwijd kansen op de obligatiemarkten te grijpen en daarbij het valutarisico systematisch afdekt. Dankzij het zeer uitgebreide beleggingsuniversum en het flexibele beheer van de rentegevoeligheid, kan het fonds actief op de risico's inspelen en profiteren van zowel een stijgende als een dalende rente of inflatie.

 • De afdekking van het renterisico als rendementsbron

  Actief beheer van de rentegevoeligheid van het fonds sinds begin 2020

  Doordat het de rentegevoeligheid kan laten variëren van  -3 tot +8, kan het fonds short-strategieën toepassen op alle rentecurves en alle looptijden. Carmignac Portfolio Flexible Bond kan zelfs meer doen dan het renterisico louter beperken of neutraliseren en met behulp van derivaten een negatieve rentegevoeligheid tot stand brengen, zowel op een specifieke rentecurve als voor de portefeuille in zijn geheel.

 • Het inflatierisico gebruiken als rendementsbron

  Evolutie van de blootstelling aan inflatiestrategieën in het fonds sinds begin 2020

  Het fonds kan beleggen in alle segmenten van de obligatiemarkt, waardoor het onder meer strategisch kan inspelen op de inflatie door te beleggen in obligaties die gekoppeld zijn aan de inflatie of de 'break-eveninflatie', zowel binnen als buiten Europa. Op die manier kan het zijn blootstelling dynamisch aanpassen aan de inflatieverwachtingen om daar profijt uit te halen.

Bron: Carmignac, 30/04/2021.


WIST U DAT?


Carmignac Portfolio Flexible Bond combineert een 'top-down'-benadering met 'bottom-up'-strategieën in overheids- en bedrijfsobligaties: de samenstelling van de portefeuille is gebaseerd op de overtuigingen van de beheerders in elk segment van het obligatie-universum én een grondige analyse van de markten. Daarvoor putten zij uit de expertise van het voltallige beheerteam en onze specialisten in bedrijfsobligaties, obligaties uit opkomende landen en bancaire kredieten.

Omgaan met perioden van stijgende rente en inflatie in de praktijk

De rente- en inflatiestrategieën die Carmignac Portfolio Flexible Bond in het huidige klimaat toepast, weerspiegelen onze kijk op de economie van bepaalde landen waar wij een normalisering van het monetaire beleid of een hoge inflatoire druk verwachten. We sturen de weging van die strategieën ook tactisch bij op basis van de waarderingen.

 • SHORT OP DE AMERIKAANSE RENTE

  De rentegevoeligheid van het fonds werd verlaagd met behulp van derivaten om rekening te houden met het risico op een rentestijging als gevolg van de heropstart van de economie. Na een periode van relatieve rust kan de Amerikaanse rente volgens ons opnieuw gaan stijgen, dus kiezen wij voor een short-positie.

 • LONG OP DE RENTE IN DE EUROPESE KERNLANDEN

  De Europese rente heeft de ontwikkelingen in de VS met enige vertraging gevolgd en is de afgelopen weken aanzienlijk gestegen. Toch denken wij dat beleggers te optimistisch zijn over de eerste renteverhogingen door de Europese Centrale Bank en dat de rente in de eurozone momenteel een goed instapniveau biedt.

 • SHORT OP DE EUROPESE INFLATIE

  De inflatieverwachtingen aanwakkeren is voor de Europese Centrale Bank geen prioriteit. Bovendien lijken ze ons vandaag te hoog, dus nemen wij een short-positie in op de inflatie in de eurozone. Dat kan de portefeuille trouwens ook beschermen tegen teleurstellende economische cijfers.

 • LONG OP DE AMERIKAANSE INFLATIE

  De heropstart van de Amerikaanse economie zal waarschijnlijk gepaard gaan met een sterk aantrekkende inflatie. Dat wordt in de hand gewerkt door de houding van de centrale bank, die bereid is de economie te laten oververhitten om een volledige werkgelegenheid te bereiken.

Bron: 26/05/2021.

Wilt u meer informatie?

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Bezoek de Fondspagina

Een flexibele oplossing voor de wereldwijde obligatiemarkten

 • Een fonds dat belegt in obligaties en het wisselkoersrisico afdekt
 • Actieve benadering op basis van overtuigingen om te profiteren van kansen op de wereldwijde obligatiemarkten
 • Flexibele en niet aan een benchmark gebonden filosofie om verschillende marktomstandigheden te kunnen doorstaan

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

*Voor de A EUR ACC-aandelenklasse. Risicoschaal uit de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risico 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

PROMOTIONEEL MATERIAAL. Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Carmignac Portfolio Flexible Bond verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income is per 10 maart 2021 omgedoopt tot Carmignac Portfolio Flexible Bond. Er verandert niets aan de doelstellingen, de beleggingsstrategie, het risicobeheer en de kostenstructuur van het Fonds. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). ● Nederland: Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. ● België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.