Carmignac

Obligatiefondsen met een vaste looptijd treden op de voorgrond

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    4 minuten leestijd

Deze fondsen koppelen de kenmerken van obligaties* aan de diversificatie en de selectiviteit van een traditioneel obligatiefonds.

Obligatiefondsen met een vaste looptijd zijn helemaal terug van weggeweest op de markt dankzij de renteverhogingen, die ertoe hebben geleid dat het rendement op obligaties ook fors is gestegen*. De kredietmarkten, hoofdzakelijk samengesteld uit obligaties die door ondernemingen worden uitgegeven om nieuw kapitaal aan te trekken, laten momenteel bijzonder aantrekkelijke rendementen zien.

Dankzij een gediversifieerde portefeuille met vooral bedrijfsobligaties bieden deze beleggingsproducten een voorspelbaar potentieel rendement op de eindvervaldatum.

Een obligatie is een lening uitgegeven door een staat, een lokale instantie of een bedrijf. Beleggers die inschrijven op deze obligaties verschaffen derhalve krediet aan de betreffende emittent, die hen op gezette tijden rente uitkeert in de vorm van coupons. Uiteindelijk wordt het kapitaal bij het verstrijken van de looptijd van de lening terugbetaald. Voor meer informatie over obligaties kunt u ons artikel over dit onderwerp raadplegen.

Een vooraf vastgestelde looptijd...

Inschrijvers op een fonds met een vaste looptijd beleggen over een vooraf vastgestelde
tijdshorizon - doorgaans meerdere jaren. Ze kunnen deze belegging echter van de hand doen voordat de looptijd verstrijkt, waarbij de verkoopwaarde afhangt van de marktomstandigheden.

... en een vooraf aangekondigd streefrendement

De beheerder van een fonds met een vaste looptijd stelt een obligatieportefeuille samen. Elk van deze obligaties draagt een rente die doorgaans de hoogte van de coupon bepaalt. Dankzij deze beleggingsstrategie kan aan de belegger voor de gehele looptijd van het fonds een streefrendement worden aangekondigd.

De beheerder houdt de obligaties tot hun vervaldatum in portefeuille (zogenaamde carry- of 'buy and hold'-strategie), dat wil zeggen tot aan de volledige terugbetaling van het geleende kapitaal door de ondernemingen die de obligaties uitgeven. Op de vervaldatum van het fonds krijgen de inschrijvers hun inleg terugbetaald (geen kapitaalgarantie). Het rendement van het fonds bestaat grotendeels uit de optelsom van de door de ondernemingen uitgekeerde coupons.

Obligatiefondsen met een vaste looptijd

Carmignac

Bron: Carmignac.

Een gediversifieerde portefeuille van bedrijfsobligaties

De kredietmarkten bieden toegang tot een breed scala aan kredietnemende ondernemingen. Deze ondernemingen kenmerken zich door een grote verscheidenheid aan sectoren, geografische zones en risicoprofielen.

Het risicoprofiel, en met name het risico dat een door een onderneming aangegane lening niet kan worden afgelost, kan worden beoordeeld aan de hand van een score die wordt toegekend door een ratingbureau. Zo hanteert Standard & Poor's (S&P Global) een schaal van AAA tot en met D, waarbij 'D' de laagste rating is, die duidt op een situatie waarin de uitgevende onderneming failliet gaat. Deze beoordeling berust op de analyse van de kerncijfers en vooruitzichten van een onderneming en op haar vermogen om verplichtingen na te komen: de aangekondigde coupons uitkeren en het geleende kapitaal op de vervaldatum terugbetalen.

Al naar gelang haar rating wordt een onderneming geacht rente uit te keren, waarvan de hoogte kan verschillen. De beheerder van het fonds moet een gulden middenweg vinden tussen de hoogte van de te ontvangen rente en het aanvaardbare risiconiveau, door de minst risicovolle 'investment grade'-emittenten te koppelen aan zogenaamde 'high yield'-emittenten, die risicovoller zijn maar ook een hoger rendement bieden.

Daartoe stelt hij een gediversifieerde portefeuille van bedrijfsobligaties samen om aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden binnen alle economische sectoren (gezondheidszorg, energie, financiën) en alle regio's ter wereld (ontwikkelde en opkomende markten) te benutten en de risico's te spreiden over tientallen of honderden kredietnemende ondernemingen.

Dankzij de diversificatie van de portefeuille kan de impact van een eventuele wanbetaling door één enkele emittent worden beperkt. Bovendien zijn beleggers veel minder gevoelig voor marktvolatiliteit en renteschommelingen doordat de obligaties worden aangehouden tot aan de terugbetaling van het kapitaal. Deze strategieën staan derhalve garant voor een 'schokdempend' risicoprofiel: naarmate de eindvervaldatum van het fonds nadert, daalt de gevoeligheid voor het rente- en kredietrisico.

Rigoureuze selectie en monitoring

De obligatieportefeuille van het fonds met een vaste looptijd vloeit voort uit een rigoureuze selectie door de beheerder van kredietnemende ondernemingen die in staat zijn hun coupons periodiek uit te keren en het geleende kapitaal op de eindvervaldatum terug te betalen.

Deze selectie berust op een grondige analyse van de economische kerncijfers van de ondernemingen, van hun financiële gezondheid, evenals van hun vooruitzichten, met name gelet op hun economisch model, hun sector, hun concurrentiepositie en de macro-economische verwachtingen.

Behalve deze analyse ziet de beheerder, gedurende de gehele looptijd van het fonds, toe op de stabiliteit van de ondernemingen waarvan de obligaties in portefeuille worden gehouden. Hij kan effecten verhandelen als een eventueel wanbetalingsrisico aan het licht treedt. In dat geval zal hij de obligatie op de markt van de hand doen.

Samengevat koppelen fondsen met een vaste looptijd de kenmerken van individuele obligaties (vaste vervaldatum, vooraf aangekondigd potentieel streefrendement op de vervaldatum, verlaging van het risico na verloop van tijd) aan de diversificatie en de selectiviteit van een traditioneel obligatiefonds.

Carmignac

Bron: Carmignac- Uitsluitend ter illustratie.

Beleggen in een fonds met een vaste looptijd

Fondsen met een vaste looptijd maken gebruik van de kennis en ervaring van experts om de effecten te selecteren waarin wordt belegd, maar ook om de risico's en de onderliggende beleggingen beter te spreiden.

Carmignac is al ruim 30 jaar een specialist op het gebied van obligaties en heeft in de loop der jaren een expertise ontwikkeld in elk van de verschillende segmenten van deze activaklasse, met name bedrijfsobligaties. Onze door de wol geverfde beheerders hebben aangetoond dat ze in verschillende marktconfiguraties waarde kunnen creëren.

Deze expertise komt tot uiting in ons aanbod van fondsen met een vaste looptijd.

Voor elk beleggingsproject kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke adviseur.

Het aanbod van Carmignac-fondsen
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.