Carmignac

Is het nog steeds het juiste moment om in kredietmarkten te beleggen?

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Veel beleggers zullen zich afvragen of het wel het juiste moment is om in een activaklasse in te stappen die het sinds het begin van het jaar al goed doet. Door de toenemende bezorgdheid over overwaarderingen en de huidige late fase in de kredietcyclus hebben beleggers veelzijdige oplossingen nodig om zich op de volatiele kredietmarkten te begeven.

Wat is momenteel ons standpunt over de kredietmarkten?

De huidige omstandigheden vertonen gelijkenissen met de eerste tien maanden van 2018, een uitstekende tijd voor obligaties. De kredietmarkten zijn niet ongeschonden van financiële repressie weggekomen en zijn zonder meer duur gewaardeerd, maar doordat we ons momenteel diep in een voortslepende kredietcyclus bevinden, lijken beleggers steeds meer risicomijdend gedrag te vertonen en dat stimuleert dispersie.

We verwachten dat idiosyncratische risico's steeds vaker gemeden zullen worden, ongeacht het monetair beleid, waarbij er steeds vaker "kredietongevallen" voor zullen komen, omdat er geen betere voedingsbodem voor faillissementen bestaat dan bergen goedkoop geld. Daardoor groeit de kloof tussen "veilig" en "riskant" op de kredietmarkten.

Als een emittent opeens niet meer als veilig wordt gezien (dat wil overigens absoluut niet zeggen dat de emittent ook daadwerkelijk veilig is) en als de markt daar overdreven op reageert, kan dat kansen creëren voor een selecte groep beleggers, die daar zelfs in een dure kredietmarkt in verhouding met het risico uitermate goed voor beloond worden.

In dit opzicht geloven we dat Carmignac Portfolio Unconstrained Credit een zinvolle manier is om in deze activaklasse in te stappen.


 • Een benadering zonder beperkingen

  Met een benadering zonder beperkingen wordt er gestreefd naar maximalisatie van het rendement na aftrek van risicokosten door middel van een rigoureuze effectenselectie; niet alleen in specifieke situaties, maar ook gedurende de gehele kredietcyclus.

 • Een omvangrijk beleggingsuniversum

  Dankzij een omvangrijk beleggingsuniversum kan het fonds kansen blijven vinden, ook wanneer het leeuwendeel van de kredietmarkten duur is. Het fonds gaat in ontwikkelde en opkomende markten op zoek naar aantrekkelijke, idiosyncratische kansen in investment-grade-obligaties, high-yield-obligaties, distressed obligaties en gestructureerd krediet.

 • Flexibel beheer van de blootstelling

  De bèta van het fonds met betrekking tot deze activaklasse kan beperkt worden (de netto-blootstelling verlagen) met passende hulpmiddelen, vooral kredietderivaten (maximaal 30% van de netto-activa van het fonds) waarmee de blootstelling aan kredietmarkten kan worden verlaagd.

 • Een andere benadering van kredietmarkten

  Traditionele kredietfondsen nemen structureel te veel risico's bij dure waarderingen en te weinig wanneer krediet goedkoop is.

  De ambitie van Carmignac Portfolio Unconstrained Credit is precies het tegenovergestelde, waarmee het geschikt is voor iedere situatie – en in het bijzonder de huidige omstandigheden.

Hoe heeft het fonds sinds de introductie gepresteerd?Carmignac Portfolio Unconstrained Credit - Prestatie van 31/07/2017
Bron: Carmignac, 30/08/2019
¹75% ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00) en 25% ICE BofAML Euro High Yield Index (HE00), berekend met herbelegde coupons en elk kwartaal geherbalanceerd. In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief aan de distributeur toekomende instapkosten).

Verklaring van de prestatiesVOORNAAMSTE RISICO'S

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen. RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

INHERENTE RISICO'S

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE. RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies. RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug. Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk 6 "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.