Carmignac

Informatieverschaffing over duurzaamheid: een leidraad voor beleggers

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  4 minuten leestijd

De Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) luidt een nieuw tijdperk van duurzame beleggingen voor een breed publiek in. De SFDR is een uitvloeisel van het in maart 2018 geïntroduceerde Actieplan Duurzame Financiering van de Europese Commissie. Dat moest uiterlijk op 10 maart 2021 zijn uitgevoerd.

Wat is de SFDR?

De SFDR verplicht vermogensbeheerders om bij hun beleggingsbeslissingen rekening te houden met duurzaamheidsrisico's (risico's die verband houden met ESG-factoren), duidelijk aan te geven hoe 'groen' hun fondsen zijn en hun doelstellingen, beleid en methodes uiteen te zetten in hun prospectussen, websites en periodieke verslagen. Een tweede belangrijke maatregel is de verplichting voor vermogensbeheerders – volgens het principe 'pas toe of leg uit' – om op zowel ondernemings- als fondsniveau de negatieve effecten van hun beleggingen te meten aan de hand van 18 verplichte ESG-indicatoren.

De SFDR heeft gevolgen voor alle financiële spelers, van ICBE-beheerders en verzekeringsmaatschappijen tot pensioenfondsen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en adviseurs. De Europese Unie (EU) hoopt zo nieuwe kapitaalstromen naar duurzame beleggingen op gang te brengen, gemeenschappelijke standaarden en begrippen te creëren om greenwashing te vermijden, en een langetermijnvisie te promoten.

*SFDR, Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Bron: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj

Welke gevolgen voor de fondsenindustrie en Carmignac?

Vermogensbeheerders die al een duurzaam beleggingsbeleid hanteren, zouden met de SFDR geen moeite mogen hebben. Uit een analyse is gebleken dat Carmignac, dat al jaren aangesloten is bij de principes voor verantwoord beleggen van de VN, voldoet aan de voorschriften betreffende opvolging van en transparantie over de CO2-uitstoot van fondsen (Franse wet op de energietransitie) en beantwoordt aan diverse SRI-labels (Frankrijk en België), geen ingrijpende aanpassingen moest doorvoeren om aan de SFDR te voldoen.

Vermogensbeheerders hadden werk op drie domeinen:

 • aanpassing van de prospectussen van fondsen;

 • uitbreiding van de fondsrapportage;

 • actualisering van websites, met een prominentere plaats voor informatie over duurzaamheid.

Voor de meeste vermogensbeheerders was hun fondsen opdelen in categorieën van licht- tot donkergroen wellicht nog het moeilijkst.

Hoe interpreteert Carmignac de fondsencategorieën van de SFDR?

De ESG-letterbrij bevat nu ook cijfers!
De fondsencategorieën van de SFDR: artikel 6, artikel 8 en artikel 9.


Aangezien de financiële autoriteiten in alle landen voorrang hebben gegeven aan de aanpassing van de precontractuele informatie, is de indeling van de fondsen in categorieën aan het oordeel van de vermogensbeheerders overgelaten. Daardoor zijn verschillende interpretaties ontstaan.

Carmignac heeft zich bij de indeling van zijn fondsen conservatief opgesteld. Wij verkiezen een indeling waar we 100% zeker van zijn en in alle transparantie over kunnen communiceren. We hopen dat deze toelichting beleggers zal helpen om het nieuwe speelveld te doorgronden en fondsen te vergelijken alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

 • Artikel 6-fondsen van Carmignac

  Overeenkomstig de SFDR houden artikel 6-fondsen bij hun beleggingsbeslissingen rekening met duurzaamheidsrisico's (risico's die verband houden met ESG-factoren). Daartoe moeten ze die risico's meenemen in hun due diligence en beoordelen welk effect die risico's op het financiële rendement zouden hebben. Alle fondsen van Carmignac voldoen aan het voorschrift om duurzaamheidsrisico's te beheren via ESG-integratie, de uitsluiting van bedrijven die op grond van onze waarden of duurzaamheidslabels niet-duurzaam zijn, en actieve betrokkenheid en stemgedrag binnen bedrijven met betrekking tot ESG-risico's. Wat is het verschil met artikel 8 of 9? Ook bij artikel 6-fondsen zijn o.a. duurzaamheidsrisico's beperken en ESG-analyse onderdeel van het beleggingsproces. Er is echter nog ruimte om te evolueren naar artikel 8!

 • Artikel 8-fondsen van Carmignac

  De artikel 8-fondsen van Carmignac, die ecologische, sociale en/of governance kenmerken promoten, hebben een nationaal duurzaamheidslabel verkregen of aangevraagd. Dat is zowat de beste onafhankelijke garantie dat wij in onze fondsen een nauwgezet en solide duurzaamheidsbeleid hanteren. De ESG-kenmerken worden verkregen door 1) de uitsluiting van sectoren die het milieu of de samenleving grote schade toebrengen, 2) een positieve screening voor bedrijven die een gunstige invloed op het milieu en de samenleving hebben en goede bestuurspraktijken hanteren, en 3) het nastreven van een koolstofarme benadering. Al deze fondsen hebben minstens ten dele duurzame beleggingen en waarin ze beleggen is te lezen in onze nieuwe driemaandelijkse duurzaamheidsverslagen. Gezien hun duurzame beleggingen en CO2-beleid kunnen we deze categorie ook 'hybride' fondsen noemen.

 • Artikel 9-fondsen van Carmignac

  De artikel 9-fondsen van Carmignac hebben een meetbare duurzame doelstelling die centraal staat bij beleggingsbeslissingen en het beleggingsuniversum bepaalt. Ook hier is er weer ruimte voor verwarring tussen categorieën. Op basis van de technische reguleringsnormen (RTS, februari 2021) is er op dit ogenblik heel weinig verschil tussen fondsen onder artikel 8 en fondsen onder artikel 9. Beide categorieën bevatten de regel dat fondsen geen ernstige schade mogen aanrichten (mensenrechten, schandalen en afbreuk aan andere E- en S-criteria) en de negatieve effecten van hun beleggingen moeten meten. Het voornaamste verschil is dat artikel 9-fondsen een meetbare duurzame doelstelling vooropstellen en duidelijk de ambitie uitspreken om te beleggen in "duurzame beleggingen" (die bijdragen aan de duurzame doelstelling).

Welke nieuwe verslagen hebben we en hoe helpen die beleggers?

 • Informatieverschaffing over duurzaamheid op ondernemingsniveau

  Dit verslag bevat beknopte inlichtingen en ons antwoord op de belangrijke artikelen 2 tot 11 van de SFDR. Het is te vinden in de rubriek 'Beleid en verslagen' op onze webpagina's voor Verantwoord Beleggen.

 • Informatieverschaffing over duurzaamheid op fondsniveau

  Dit verslag bundelt voor elk fonds op twee pagina's de inlichtingen die de RTS voorschrijven voor de informatieverschaffing op websites, zoals de categorie, de beleggingsstrategie en de ESG-methodologie. De verslagen op fondsniveau zijn te vinden op de pagina's van de fondsen op onze website, in de rubriek 'Beleid en verslagen' en op onze webpagina's voor Verantwoord Beleggen.

 • Driemaandelijks duurzaamheidsverslag

  Dit verslag geeft visueel weer op welke vlakken de beleggingen van een fonds beter of minder goed gepresteerd hebben voor belangrijke ESG-indicatoren. Het toont de positieve en negatieve ecologische en sociale impact in vergelijking met de referentie-indicator en geeft weer in hoeverre de beleggingen in overeenstemming zijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's). Het bevat informatie over aandelen en bedrijfsobligaties, maar wij hopen in de nabije toekomst ook onze ESG-beoordeling van staatsobligaties in dit verslag te kunnen opnemen. De verslagen op fondsniveau zijn te vinden op de pagina's van de fondsen op onze website, in de rubriek 'Beleid en verslagen' en op onze webpagina's voor Verantwoord Beleggen.

 • Overzicht, SFDR en verklarende woordenlijst

  Deze beknopte tabel geeft een overzicht van de artikel 8- en artikel 9-fondsen van Carmignac en hun voornaamste ESG-strategieën.


Deze verslagen zijn een aanvulling op de maandelijkse ESG- en CO2-informatie.

Meer informatie over de SFDR vindt u in onze rubriek Verantwoord beleggen: