Carmignac

"In Europa zijn aantrekkelijke opportuniteiten te vinden"

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    4 minuten leestijd
Carmignac

Mark Denham en Keith Ney, de beheerders van het fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, leggen uit dat Europa voor beleggers een bron van rendement kan zijn, op voorwaarde dat de juiste strategie wordt gehanteerd. Daarnaast geven ze mee welke opportuniteiten er zich in de regio kunnen voordoen.

Waarom besloten jullie om vier jaar geleden een fonds op te richten dat zich richt op Europa, terwijl internationale beleggers vrij negatief staan tegenover deze regio?


Mark Denham : Europa is soms moeilijk te vatten voor buitenlandse beleggers, dat is waar. De regio bestaat uit veel landen met verschillende culturen en een heterogene groeidynamiek. Om nog maar te zwijgen van de politieke onzekerheid, die de Brexit duidelijk heeft aangetoond. Bovendien is het groeitempo van de Europese economie algemeen genomen trager dan in de Verenigde Staten en Azië. En dan hebben we ook nog de lage rentevoeten, die het rendement op Europese obligaties onder druk zetten. Om al deze redenen is de regio niet erg populair bij buitenlandse beleggers, maar dat is meer een kwestie van onbegrip dan afkeuring.

Keith Ney : Helemaal mee eens, Mark. Er zijn inderdaad veel opportuniteiten in Europa, maar je moet wel de tijd nemen om de regio en de bedrijven die er actief zijn te bestuderen. Europa kent veel erkende marktleiders in de gezondheidszorg en de luxesector en heeft ook enkele innovatieve juweeltjes in de industrie, de technologie, de consumptie en de financiële sector. Het fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe werd opgericht om deze bedrijven, die aantrekkelijke groeivooruitzichten op lange termijn bieden, op te sporen. De afgelopen vier jaar hebben we onze strategie onder reële omstandigheden kunnen testen in een omgeving die uiterst heterogeen en complex was als gevolg van de gezondheidscrisis, de zeer lage rentetarieven, de opleving van de wereldwijde beurzen, enz.

Waarin verschilt jullie benadering van die van anderen?

M.D. : Ten eerste wordt onze aanpak, net als bij de andere fondsen die door Carmignac worden beheerd, gekenmerkt door een actief en op overtuigingen gebaseerd beheer. Dit betekent dat we niet alleen maar een aandelenindex volgen of beleggen op basis van de mening van andere beleggers. Integendeel, we bestuderen en selecteren de bedrijven waarin we beleggen zorgvuldig op basis van nauwkeurige criteria (verantwoord beleggen, hun groeivooruitzichten, enz.). Hiervoor beschikken we over aanzienlijke middelen en we kunnen echt onafhankelijk te werk gaan. Daarnaast hanteren we, in tegenstelling tot andere fondsen die gespecialiseerd zijn in Europa, een wereldwijde visie, omdat in de huidige wereld een gebeurtenis in Azië enorme gevolgen kan hebben voor Europa. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het tekort aan halfgeleiders. Om te kunnen analyseren wat er bij ons gebeurt, moeten we dus ook in staat zijn om te begrijpen wat er elders in de wereld gebeurt en daar rekening mee houden. Ook streven we ernaar om financiële prestaties en duurzame ontwikkeling met elkaar te verenigen, omdat we denken dat die twee perfect samen kunnen gaan.

K.N. : Mark en ik vullen elkaar uitstekend aan. Wij zijn al jarenlang actief op de financiële markten – samen 53 jaar – en we hebben in die tijd woelige beursperiodes meegemaakt en doorstaan. Al deze ervaring komt ons goed van pas in turbulente tijden, zoals vorig jaar tijdens de coronacrisis. In een complexe omgeving maakt de juiste aanpak het verschil. Daarom is flexibiliteit de grootste troef van dit fonds, aangezien die ons in staat stelt kansen te grijpen zodra ze zich voordoen. Geen enkele positie staat vast en we hebben de vrijheid om te beleggen in zowel aandelen als obligaties. Hierdoor kan ons fonds zich positioneren in bedrijven die het goed doen, zelfs als de groei hier zwakker is dan elders. De rest is gewoon een kwestie van selectiviteit!

Welke beleggingsmogelijkheden heeft Europa te bieden?

M.D. : We krijgen regelmatig de vraag of 2022 het jaar van Europa kan worden, nadat de Europese aandelenmarkt een aantal jaren is achtergebleven bij andere regio's in de wereld. Moeilijk te zeggen. Maar de economie van de eurozone zal waarschijnlijk wel weer een ander traject volgen dan die van de Verenigde Staten en Azië. Na het bescheiden herstel tot nu toe, zou de regio een sterker groeiprofiel moeten laten zien dankzij de toenemende impact van het Next Generation EU-plan – een investeringsprogramma dat bedoeld is om het herstel te bestendigen en de lidstaten te ondersteunen op het gebied van de energie- en de digitale transitie.

K.N. : Maar door de stijgende inflatie en de verwachting dat het wereldwijde groeitempo gaat vertragen, blijft de situatie voor bedrijven complex. Wij geven dan ook de voorkeur aan bedrijven waarvan de resultaten niet al te zeer afhankelijk zijn van de economische groei, oftewel bedrijven die in staat zijn zich te ontwikkelen in een minder gunstige omgeving. Een aantal daarvan zijn gerelateerd aan langetermijnthema's zoals digitalisering, innovatie en hernieuwbare energie. Het is dus heel goed mogelijk om ondanks de complexiteit aantrekkelijke kansen te vinden in Europa, als je maar de juiste aanpak hebt. Daarom mag Europa niet onderschat worden!

1Obligaties zijn leningen waarmee bedrijven of landen aan hun financieringsbehoeften voldoen en waarop rente wordt uitbetaald.

Voor meer informatie over het fonds

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Klik hier

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.