Europa: een complexe situatie die kansen biedt

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

Ieder moment is het juiste om in Europa te beleggen, als u maar voor de juiste aanpak kiest.

Als we terugkijken naar 2020 krijgt de term "verwacht het onverwachte" opeens een heel nieuwe betekenis. Voor alle fondsbeheerders, in ongeacht welke activaklasse of regio, was het een onrustig jaar. Een succesvol beheer was in 2020 geen kwestie van toeval. Dat geldt met name voor Mark Denham en Keith Ney. Hun fonds, Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, behaalde een jaarrendement van 13,9% en plaatste zich daarmee in het eerste percentiel van zijn Morningstar-categorie (1).

Ons Europese duo geeft hier een toelichting op hun beheer in 2020 en deelt met u hun prognoses voor 2021.

Europa is een complexe regio, maar door op de juiste manier te beleggen, kan die complexiteit veranderen in een hele reeks kansen


Voor meer informatie over Carmignac Portfolio Patrimoine Europe:

(1) Bron: Carmignac, Morningstar, 31/12/2020. Voor de A EUR-aandelenklasse. Rendement 2020 – 13,86% voor het fonds, tegen 2,35% voor de referentie-indicator (50% STOXX Europe 600 (herbelegde netto-dividenden) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Per kwartaal geherbalanceerd.). In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten), indien van toepassing. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. © 2020 Morningstar, Inc - Alle rechten voorbehouden. Morningstar-categorie: EUR Moderate Allocation.


Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.