Carmignac

Europa, een complex continent dat vraagt om een rigoureuze benadering

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

 • Carmignac
  Complexiteit als bron van kansen  Hoewel Europa vaak wordt gezien als een complex continent dat steeds meer veroudert, is het een bron van kansen voor actieve beheerders zoals wij.

 • [ISR pages] Picto Analyse
  De juiste tools voor elke marktomgeving  Men moet over de juiste tools beschikken om de risico's te beheren en snel op marktschommelingen te kunnen reageren.

 • Carmignac
  Maatschappelijk verantwoord beleggen vormt de kern van het beheer

  De zoektocht naar aantrekkelijke langetermijnvooruitzichten vereist zowel solide kerncijfers als strenge ESG-criteria.

Een complex continent dat een vruchtbare voedingsbodem is voor actief beheer

Europa wordt vanwege haar heterogene karakter vaak bekritiseerd als zijnde een complexe regio en afgeschilderd als een "verouderende" economie. De geringe structurele groei en de zeer lage obligatierente maken Europa er niet aantrekkelijker op voor beleggers. En toch zijn er volop kansen in Europa voor wie de moeite doet om ze op te sporen. Naast de bekende leiders in de gezondheidszorg en de luxesector, heeft Europa ook een aantal goed verborgen juweeltjes op innovatief gebied in allerlei sectoren, zoals de industrie, technologie, consumptie en financiën. Onze beheerders Keith Ney en Mark Denham, al vele jaren experts in Europese markten, hebben een beleggingsproces ontwikkeld om bedrijven met aantrekkelijke groeivooruitzichten op lange termijn te vinden en tegelijkertijd de intrinsieke volatiliteit van de Europese aandelenmarkten te beheren.

Een reeks tools voor uiteenlopende marktomstandigheden

De complexiteit van het Europese continent vereist een voldoende breed scala aan tools om zich te positioneren – of om posities juist te hedgen – afhankelijk van de kansen op de markt. Daarom heeft het fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe de mogelijkheid om zijn blootstelling aan de aandelenmarkten te laten variëren van 0 tot 50% en beschikt het over een ruime bandbreedte voor de rentegevoeligheid (-4 tot +10). 2020 was een goede illustratie van de flexibiliteit die het mandaat van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe biedt. Om dit ongekende scenario het hoofd te bieden, hebben de beheerders het risicobeheer, de efficiënte aandelenselectie en het top-down-beheer van zowel de portefeuillesamenstelling als de marktblootstelling op elkaar afgestemd om waarde te genereren, waarbij de volatiliteit zo laag mogelijk werd gehouden.

Een multi-asset- en SRI-fonds

Hoewel de integratie van ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur) een steeds grotere rol gaat spelen in aandelenfondsen, is het al lange tijd een gevoelig punt voor multi-assetfondsen. Op basis van de ervaring van Mark Denham, die al jarenlang ESG-criteria in zijn beleggingsproces integreert, hebben we Carmignac Portfolio Patrimoine Europe ontworpen, met als doel er een maatschappelijk verantwoord flexibel fonds van te maken (SFDR-classificatie*: Artikel 8). Om dit te bereiken, hanteren we een SRI-benadering (maatschappelijk verantwoord beleggen) voor alle activaklassen waarin we beleggen: aandelen, bedrijfsobligaties en overheidsobligaties. Als erkenning voor ons beleggingsproces ontving het fonds in mei 2021 het Franse "Label ISR" en in februari 2021 het Belgische label "Towards Sustainability".

* SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector)

Mark Denham en Keith Ney hebben de afgelopen jaren laten zien dat Europa niet onderschat mag worden. Ondanks de achterstand van de Europese markten ten opzichte van de andere ontwikkelde markten, was het mogelijk om met een actieve en flexibele aanpak, zoals die van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, een aantrekkelijk rendement te genereren en tegelijkertijd de impact van de scherpe marktdalingen af te zwakken.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Beleggingsoplossing om de diversiteit en het potentieel van Europa te benutten.

Bezoek de webpagina van het fonds

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.