Carmignac

Europa, een complex continent dat vraagt om een rigoureuze benadering

 • Gepubliceerd

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

 • Carmignac
  Complexiteit als bron van kansen  Hoewel Europa vaak wordt gezien als een complex continent dat steeds meer veroudert, is het een bron van kansen voor actieve beheerders zoals wij.

 • [ISR pages] Picto Analyse
  De juiste tools voor elke marktomgeving  Men moet over de juiste tools beschikken om de risico's te beheren en snel op marktschommelingen te kunnen reageren.

 • Carmignac
  Maatschappelijk verantwoord beleggen vormt de kern van het beheer

  De zoektocht naar aantrekkelijke langetermijnvooruitzichten vereist zowel solide kerncijfers als strenge ESG-criteria.

Een complex continent dat een vruchtbare voedingsbodem is voor actief beheer

Europa wordt vanwege haar heterogene karakter vaak bekritiseerd als zijnde een complexe regio en afgeschilderd als een "verouderende" economie. De geringe structurele groei en de zeer lage obligatierente maken Europa er niet aantrekkelijker op voor beleggers. En toch zijn er volop kansen in Europa voor wie de moeite doet om ze op te sporen. Naast de bekende leiders in de gezondheidszorg en de luxesector, heeft Europa ook een aantal goed verborgen juweeltjes op innovatief gebied in allerlei sectoren, zoals de industrie, technologie, consumptie en financiën. Onze beheerders Keith Ney en Mark Denham, al vele jaren experts in Europese markten, hebben een beleggingsproces ontwikkeld om bedrijven met aantrekkelijke groeivooruitzichten op lange termijn te vinden en tegelijkertijd de intrinsieke volatiliteit van de Europese aandelenmarkten te beheren.

Een reeks tools voor uiteenlopende marktomstandigheden

De complexiteit van het Europese continent vereist een voldoende breed scala aan tools om zich te positioneren – of om posities juist te hedgen – afhankelijk van de kansen op de markt. Daarom heeft het fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe de mogelijkheid om zijn blootstelling aan de aandelenmarkten te laten variëren van 0 tot 50% en beschikt het over een ruime bandbreedte voor de rentegevoeligheid (-4 tot +10). 2020 was een goede illustratie van de flexibiliteit die het mandaat van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe biedt. Om dit ongekende scenario het hoofd te bieden, hebben de beheerders het risicobeheer, de efficiënte aandelenselectie en het top-down-beheer van zowel de portefeuillesamenstelling als de marktblootstelling op elkaar afgestemd om waarde te genereren, waarbij de volatiliteit zo laag mogelijk werd gehouden.

Een multi-asset- en SRI-fonds

Hoewel de integratie van ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur) een steeds grotere rol gaat spelen in aandelenfondsen, is het al lange tijd een gevoelig punt voor multi-assetfondsen. Op basis van de ervaring van Mark Denham, die al jarenlang ESG-criteria in zijn beleggingsproces integreert, hebben we Carmignac Portfolio Patrimoine Europe ontworpen, met als doel er een maatschappelijk verantwoord flexibel fonds van te maken (SFDR-classificatie*: Artikel 8). Om dit te bereiken, hanteren we een SRI-benadering (maatschappelijk verantwoord beleggen) voor alle activaklassen waarin we beleggen: aandelen, bedrijfsobligaties en overheidsobligaties. Als erkenning voor ons beleggingsproces ontving het fonds in mei 2021 het Franse "Label ISR" en in februari 2021 het Belgische label "Towards Sustainability".

* SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector)

Mark Denham en Keith Ney hebben de afgelopen jaren laten zien dat Europa niet onderschat mag worden. Ondanks de achterstand van de Europese markten ten opzichte van de andere ontwikkelde markten, was het mogelijk om met een actieve en flexibele aanpak, zoals die van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, een aantrekkelijk rendement te genereren en tegelijkertijd de impact van de scherpe marktdalingen af te zwakken.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Beleggingsoplossing om de diversiteit en het potentieel van Europa te benutten.

Bezoek de webpagina van het fonds

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

* Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Bron: Carmignac, october 2021. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies.De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KIID (Key Investor Information Material). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij debeheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Belangrijke wettelijke informatie Dit is een commercieel document. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.