Carmignac

Energietransitie: hoog tijd om in actie te komen!

 • Gepubliceerd

Orkanen, droogte... Wat milieuproblemen betreft, staat de mensheid duidelijk voor een ramp, een klimaatramp. Talloze wetenschappelijke rapporten, zoals die van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), wijzen uit dat het klimaat blijft veranderen. Het is echter nog steeds mogelijk de toekomst van de planeet voor latere generaties te redden, meer bepaald door op de juiste manier te beleggen.

Bij beleggen kan het best worden gekozen voor een flexibele en pragmatische aanpak. Dat geldt des te meer voor het aanpakken van de klimaatverandering. Nuchter beschouwd kunnen we de broeikasgasemissies niet voldoende beperken door uitsluitend in voorbeeldige ondernemingen te beleggen. Niet dat we de spelers in de sector hernieuwbare energie kunnen missen. Maar we moeten verder gaan.

Er staat veel op het spel, want de gevolgen van de klimaatverandering openbaren zich sneller dan verwacht en leiden in de hele wereld tot meer natuurrampen, zoals de hittegolf van juni 2021 in Canada, met temperaturen van bijna 50°C. In het laatste deel van zijn in april gepubliceerde zesde beoordelingsrapport wees het IPCC1 op oplossingen ter vermindering van de broeikasgasemissies. Het is nog steeds mogelijk de uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen, zij het op één voorwaarde: nu in actie komen.

 • Carmignac

  Fossiele brandstoffen vervangen door koolstofarme of neutrale energieën

 • Carmignac

  CO2-emissies opvangen

 • Carmignac

  Energie zuinig en duurzaam verbruiken

Ten aanzien van dit probleem hebben wij bij Carmignac een driepijlerbeleid ontwikkeld om te beleggen in de voorbeeldigste bedrijven en in ondernemingen die volgens ons de grootste impact kunnen hebben.

We beleggen niet alleen in bedrijven die in groene energie voorzien, maar ook in ondernemingen die een sleutelrol spelen in de energietransitie omdat ze CO2 uitstoten en dus sterk kunnen bijdragen tot een koolstofarmere economie door hun activiteiten te transformeren. We willen namelijk een reële impact hebben door deze grote spelers aan te moedigen om hun koolstofuitstoot te reduceren via engagementactiviteiten en door de dialoog met hen aan te gaan. Ten slotte financieren we sectoren die innovatieve oplossingen aanreiken waarmee de CO2-uitstoot indirect wordt verlaagd (ondernemingen voor de isolatie van gebouwen, kringloopeconomieën e.d.)

 • Carmignac

  Groene energievoorzieningsbedrijven


  (Groene mobiliteit, groene energie)

 • Carmignac

  Aanbrengers van groene oplossingen


  (Groene technologieën, energie-efficiëntie en -beheer…)

 • Carmignac

  Sector 'transitioners'


  (Grote oliemaatschappijen en mijnbouwbedrijven)

Beleggingscases die onze aanpak illustreren

/
Download
/
Download
 • Verantwoord beleggen speelt een sleutelrol

  Door uitkomst te bieden voor het probleem van de ontoereikende financiën voor klimaatbeleid lijkt de financiële sector thans duidelijk een hoofdrol te spelen in de ecologische transitie, met name op energiegebied. In de vermogensbeheerbranche wordt bijvoorbeeld al jaren bijzonder veel aandacht besteed aan niet-financiële criteria, die nu net zo belangrijk zijn als financiële ratio's in de fundamentele analyse.

  Hoewel Carmignac sinds zijn oprichting rekening hield met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG), ligt de nadruk nu op ons engagement, waarvoor wij de dialoog met de bedrijven aangaan om deze de weg te wijzen naar duurzamere oplossingen, waarbij we streven naar een positieve bijdrage aan het milieu en de maatschappij. Speciaal daarvoor hebben we samen met de hoofdrolspelers van de transitie een engagementsbeleid uitgestippeld, waarbij met grotere regelmaat diepgaand van gedachten wordt gewisseld.

1Deel III van het zesde beoordelingsrapport van het IPCC: Klimaatmitigatie

Onze bijdrage aan de energietransitie

Carmignac Portfolio Green Gold

Een duurzaam aandelenfonds om de klimaatverandering tegen te gaan

Klik hier

Carmignac Portfolio Green Gold A EUR Acc

ISIN: LU0164455502
Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

GRONDSTOFFENRISICO: Risico dat de prijsvariaties van de grondstoffen en de volatiliteit van deze sector een daling van de netto-inventariswaarde veroorzaken.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

* Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.