Carmignac

Energietransitie: hoog tijd om in actie te komen!

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

2%. Dat is vandaag het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het wereldwijde energiesysteem, tegenover 82% voor fossiele brandstoffen.

Sinds de ondertekening van het akkoord van Parijs in 2016 blijft het energiebeleid in Frankrijk en Europa ver achter bij de doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn – een doelstelling die onder meer inhoudt dat ten minste 25% van het wereldwijde energiesysteem uit hernieuwbare energie moet bestaan. In het jongste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) wordt geconcludeerd dat we, als we in het huidige tempo doorgaan, onze broeikasgasquota tegen 2028/2030 zullen hebben opgebruikt.

Er is echter nog tijd om van koers te veranderen, maar op één voorwaarde:
we moeten nu in actie komen.

De financiële sector speelt een cruciale rol in de energietransitie. De uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, vereisen echter een inclusievere vorm van beleggen: het toewijzen van kapitaal aan bedrijven en spelers die een voorbeeldfunctie vervullen in de sector van de hernieuwbare energie is een eerste stap naar een oplossing, maar we moeten verder gaan.

Onze bijdrage aan de energietransitie

Ten aanzien van dit probleem hebben wij bij Carmignac een driepijlerbeleid ontwikkeld om te beleggen in de voorbeeldigste bedrijven en in ondernemingen die volgens ons de grootste impact kunnen hebben.

We beleggen niet alleen in bedrijven die in groene energie voorzien, maar ook in ondernemingen die een sleutelrol spelen in de energietransitie omdat ze CO2 uitstoten en dus sterk kunnen bijdragen tot een koolstofarmere economie door hun activiteiten te transformeren. We willen namelijk een reële impact hebben door deze grote spelers aan te moedigen om hun koolstofuitstoot te reduceren via engagementactiviteiten en door de dialoog met hen aan te gaan. Ten slotte financieren we sectoren die innovatieve oplossingen aanreiken waarmee de CO2-uitstoot indirect wordt verlaagd (ondernemingen voor de isolatie van gebouwen, kringloopeconomieën e.d.)

 • Carmignac

  Groene energievoorzieningsbedrijven


  (Groene mobiliteit, groene energie)

 • Carmignac

  Aanbrengers van groene oplossingen


  (Groene technologieën, energie-efficiëntie en -beheer…)

 • Carmignac

  Sector 'transitioners'


  (Grote oliemaatschappijen en mijnbouwbedrijven)

Beleggingscases die onze aanpak illustreren

/
Download
/
Download
 • Verantwoord beleggen speelt een sleutelrol

  Door uitkomst te bieden voor het probleem van de ontoereikende financiën voor klimaatbeleid lijkt de financiële sector thans duidelijk een hoofdrol te spelen in de ecologische transitie, met name op energiegebied.

  Hoewel Carmignac sinds zijn oprichting rekening hield met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG), ligt de nadruk nu op ons engagement, waarvoor wij de dialoog met de bedrijven aangaan om deze de weg te wijzen naar duurzamere oplossingen, waarbij we streven naar een positieve bijdrage aan het milieu en de maatschappij. Speciaal daarvoor hebben we samen met de hoofdrolspelers van de transitie een engagementsbeleid uitgestippeld, waarbij met grotere regelmaat diepgaand van gedachten wordt gewisseld.

Carmignac Portfolio Climate Transition

Een duurzaam aandelenfonds om de klimaatverandering tegen te gaan

Klik hier

Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

ISIN: LU0164455502
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA : Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

GRONDSTOFFENRISICO: Risico dat de prijsvariaties van de grondstoffen en de volatiliteit van deze sector een daling van de netto-inventariswaarde veroorzaken.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Belangrijke wettelijke informatie Dit is een reclame. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KIID (Key Investor Information Material). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij debeheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. . De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542 Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geenbelastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende. CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme - F - 75001 Paris Tél : (+33) 01 42 86 53 35 Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676 CARMIGNAC GESTION Luxembourg City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg Tel : (+352) 46 70 60 1 Filiaal van Carmignac Gestion Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549