Carmignac

Een positieve impact via de opkomende markten: Zou dat kunnen?

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

Wat is de huidige positie van de opkomende markten?

De opkomende markten vertegenwoordigen momenteel 30% van de wereldwijde aandelenmarkten, waaronder de op één na grootste markt ter wereld: China.1 Voor beleggers vormen ze een reële bron van diversificatie binnen hun portefeuille ten opzichte van de meer traditionele markten.

Bovendien betekent beleggen in die geografische gebieden veel meer dan alleen maar een financieel rendement nastreven. Opkomende markten bieden door hun economische situatie namelijk een reële mogelijkheid om als belegger een positieve impact te hebben.

Een verantwoorde bijdrage met meer impact

Beleggen in opkomende markten vormt een integraal onderdeel van iedere verantwoorde benadering, aangezien ze veel speelruimte bieden om een positieve bijdrage te leveren. Veel sectoren zijn in die regio's nog altijd zeer oppervlakkig aangeboord door een gebrek aan investeringen. Deze economische achterstand leidt tot veel grotere ecologische en sociale behoeften dan in ontwikkelde markten, waardoor er ruimte is om een reële positieve bijdrage te leveren.

Als we naar de “Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen” (Sustainable Development Goals, SDG's) van de Verenigde Naties kijken, zien we dat een aantal ervan vooral betrekking hebben op opkomende markten. "Geen armoede", "Geen honger" en "Betaalbare en duurzame energie" verwijzen naar problemen die vaak al worden aangepakt in ontwikkelde landen. Beleggen in opkomende markten kan er dus toe bijdragen om, met name via de SDG's, deze economische en niet-financiële achterstand in te halen.

Onze verantwoorde aanpak in opkomende markten

Actief beheerde fondsen met een duurzame beleggingsdoelstelling die in opkomende markten beleggen zijn vooralsnog zeldzaam. Slechts 5% van deze fondsen is geclassificeerd als Artikel-9-fonds in de zin van de SFDR.2 Dankzij ruim 30 jaar expertise in opkomende markten profiteren we bij Carmignac van een gunstige positionering, en we vertrouwen op onze verantwoorde benadering om onszelf voortdurend te verbeteren.

Wij zijn ervan overtuigd dat de opkomende landen een beslissende rol spelen op het gebied van verantwoord beleggen en dat de energietransitie niet kan plaatsvinden zonder de opkomende landen, die zich nu echt ontpopt hebben als belangrijke spelers op het gebied van innovatie, zoals China en Zuid-Korea. We zijn al jarenlang overtuigd van de vooruitzichten van China en vooral van de nieuwe Chinese economie, die wordt aangedreven door krachtige langetermijntrends die we terugvinden in diverse SDG's: verbetering van de levensstandaard (SDG's 1 "Geen armoede", 4 "Kwaliteitsonderwijs" en 9 "Industrie, innovatie en infrastructuur"), groene revolutie (SDG's 7 "Betaalbare en duurzame energie" en 9 "Industrie, innovatie en infrastructuur") en gezondheid en medische innovatie (SDG 3 "Goede gezondheid en welzijn").

Onze strategieën die beleggen in opkomende landen illustreren de verantwoorde aanpak van Carmignac en de positieve bijdrage die we willen leveren met onze beleggingen door ons te concentreren op een aantal SDG's die bijzonder relevant zijn voor ontwikkelingslanden.

1 Bron: Carmignac, Bloomberg, 2022.
2 Bron: Carmignac, Morningstar, augustus 2022.

Carmignac Emergents

Streven naar de meest veelbelovende kansen in het opkomende universum

Ontdek de fondspagina
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.