Carmignac

De ESG-verwachtingen van Carmignac: een leidraad voor de bedrijven waarin wij beleggen

 • Auteur(s)
  Marion Plouhinec
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Het landschap voor duurzaam beleggen is de afgelopen jaren sterk veranderd en Carmignac erkent dat het voor bedrijven en cliënten soms moeilijk is om te weten wat vermogensbeheerders op het vlak van milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur (Environmental, Social, Governance – ESG) precies verwachten en hoe ze daaraan kunnen voldoen.

Daarom publiceren we voor het eerst een leidraad bij onze ESG-prioriteiten: De ESG-verwachtingen van Carmignac: een leidraad voor de bedrijven waarin wij beleggen.

In lijn met de strategie van Carmignac op het gebied van duurzaam beleggen en actief aandeelhouderschap leggen we helder uit hoe de bedrijven waarin we via onze aandelen- en obligatieportefeuilles beleggen, naar onze mening ESG-overwegingen in hun strategieën, beleid en gedrag zouden moeten integreren, en wat onze ESG-prioriteiten voor 2023 en de volgende jaren zijn. Als verantwoordelijke beleggers en rentmeesters van het vermogen van onze cliënten vinden we het belangrijk om duidelijk te zijn over onze verwachtingen, want die liggen ten grondslag aan onze aanpak van duurzaam beleggen, onze dialoog met emittenten en ons stemgedrag.

De publicatie van dit document is ook een kans om uit te leggen hoe wij zelf ESG benaderen. Als onafhankelijke beleggers die werken op basis van sterke overtuigingen, hebben wij ervoor gekozen om onze ESG-inspanningen toe te spitsen op drie kernthema's – Klimaat, Empowerment en Leiderschap – die belangrijk zijn voor onze activiteiten en waarin wij een merkbaar verschil menen te kunnen maken:

 • KLIMAAT

  Carmignac

  Wij beschouwen de klimaatverandering als een existentiële bedreiging voor de planeet en de mens. Ze is ook een belangrijke bron van systemisch risico voor onze economieën en de financiële markten.

 • EMPOWERMENT

  [Header] [About Us] SRI World

  Wij zijn van mening dat bedrijven niet succesvol kunnen zijn als ze geen goed evenwicht vinden tussen de belangen van hun stakeholders.

 • LEIDERSCHAP

  Carmignac

  Robuust leiderschap is voor ons in elk bedrijf en belangrijke voedingsbodem voor de prestaties en het succes op lange termijn.

De Esg-verwachtingen van Carmignac

Lees meer

Download de leidraad

Onze aanpak uitgelegd

Deze nieuwe leidraad beschrijft onze algemene ESG-verwachtingen ten aanzien van de bedrijven waarin wij beleggen, die ten grondslag liggen aan onze activiteiten op het gebied van duurzaam beleggen en actief aandeelhouderschap. Wij passen deze verwachtingen echter niet dogmatisch toe en houden, zoals bij onze beleggingsstijl op basis van sterke overtuigingen past, altijd rekening met de specifieke omstandigheden van elk bedrijf.

Onze verwachtingen dienen als referentiekader voor de interne beoordeling door onze aandelen - en obligatieteams van het ESG-profiel van iedere emittent in ons exclusieve systeem voor ESG-ratings en - onderzoek START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory)1. Dat we sterk overtuigd zijn van onze drie prioritaire thema's, blijkt ook uit ons beleggingsaanbod, in het bijzonder onze thematische fondsen. In 2022 hebben wij Carmignac Portfolio Human Xperience geïntroduceerd, dat belegt in bedrijven met een bovengemiddelde medewerkers- en klanttevredenheid (afgestemd op ons thema Empowerment). Dat fonds maakt – samen met Carmignac Portfolio Climate Transition (afgestemd op ons thema Klimaat) en Carmignac Portfolio Family Governed (afgestemd op ons thema Leiderschap) – ons aanbod van thematische fondsen compleet.

Actief aandeelhouderschap bij Carmignac

Het document met de ESG-verwachtingen van Carmignac bestaat uit een niet-limitatieve lijst van aandachtspunten die we in aanmerking nemen wanneer we met de bedrijven waarin we beleggen in dialoog gaan. In 2022 is Carmignac in dialoog gegaan met 67 ondernemingen (81 lopende engagement-initiatieven), in 58% van de gevallen over de thema's Klimaat, Empowerment en Leiderschap. Zo proberen we de bedrijven waarin we beleggen te stimuleren om ESG-overwegingen steviger in hun strategieën te integreren en moedigen we hen aan om aan te tonen dat ze op een passende manier met ESG-risico's en -kansen omgaan.

De criteria in de rubriek 'Stembeleid van Carmignac', tot slot, geven precies aan hoe wij onze stemrechten kunnen gebruiken om in te gaan tegen bedrijven die niet aan onze verwachtingen voldoen. In 2022 heeft Carmignac op 55% van de aandeelhoudersvergaderingen waarin we hebben gestemd, minstens eenmaal tegen een voorstel van het management gestemd en 75% van de door aandeelhouders ingediende voorstellen gesteund2 .

1Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons Beleid inzake ESG-integratie: https://carmidoc.carmignac.com/SRIIP_INT_en.pdf

2Bron: Carmignac, met gebruik van ISS-gegevens. Stemmen bij volmacht in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022. De gegevens omvatten alle stemmen van de twee rechtspersonen van Carmignac: Carmignac Gestion en Carmignac Gestion Luxembourg.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.