Carmignac

Carmignac Portfolio Human Xperience viert zijn tweede verjaardag

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd

Carmignac Portfolio Human Xperience is een fonds dat zich richt op de 'S' van ESG.

 • Carmignac
  Een aandelenfonds met een sociaal thema

  Een thematische strategie die zich op de tevredenheid van de klanten én medewerkers richt

 • Carmignac
  Inspelen op de kracht van gegevens

  Kwantitatieve expertise en ervaring met 'alternatieve' sociale gegevens

 • Carmignac
  Wereldwijde blik, zonder beperkingen

  Geconcentreerde portefeuille met een lage omloopsnelheid die streeft naar een hoog percentage van actief beheerde aandelen

De filosofie begrijpen

Carmignac Portfolio Human Xperience belegt in bedrijven die goed scoren op klant- en werknemerstevredenheid. We zijn er namelijk van overtuigd dat beide belangrijk zijn voor klant- en personeelsbehoud. Daarnaast blijkt uit veel onderzoeken en gegevens dat 'human experience' een belangrijke factor is voor het succes van een onderneming. Bedrijven die hun klanten en personeel een prettige ervaring bieden, zijn mogelijk beter in staat om op lange termijn een aantrekkelijk rendement te genereren.

De eerste pijler is gericht op het vinden van bedrijven met een positieve klantbeleving. We proberen dan ook inzicht te krijgen in meerdere factoren die verband houden met hoe het bedrijf rekening houdt met de verwachtingen van klanten en daarop inspeelt. Het gaat om de volgende sleutelfactoren:

 • Carmignac
  Productveiligheid & verantwoordelijkheid
 • Carmignac
  Klanttevredenheid
 • Carmignac
  Privacy van de klanten
 • Carmignac
  Welzijn van de klanten

De tweede pijler is gericht op het vinden van bedrijven met een positieve werknemersbeleving. Om de beste bedrijven te identificeren, is het essentieel om te begrijpen en te analyseren hoe werknemers door bedrijven worden behandeld. De volgende factoren kunnen leiden tot een positieve werknemersbeleving:

 • Carmignac
  Gezondheid en veiligheid
 • [ISR pages] Picto Engage
  Betrokkenheid van het personeel
 • Carmignac
  Bedrijfscultuur
 • Carmignac
  Diversiteit & inclusie

Duurzaam beleggen is een volledig geïntegreerd concept in dit beleggingsproces en maakt deel uit van onze doelstelling om te beleggen in bedrijven met aantrekkelijke langetermijnvooruitzichten. Het fonds hanteert een best-in-class en sociaal verantwoorde beleggingsbenadering. We streven ernaar de beste emittenten uit het beleggingsuniversum te selecteren op basis van hun omgang met klant- en werknemerstevredenheid.

Beoordeling van het rendement

Onze portefeuille heeft een natuurlijke voorkeur voor consumptiegerelateerde sectoren. Hoewel deze overweging, vooral van de sectoren technologie en duurzame consumptiegoederen, in 2022 nadelig was, heeft de aandelenselectie een neutrale invloed gehad op de minderprestatie van die periode. Sinds de introductie van het fonds heeft de aandelenselectie in de volgende sectoren een positieve bijdrage geleverd aan het totale rendement:

 • Basisconsumptiegoederen – Onze posities in L'Oréal en General Mills waren winstgevend en uit onze enquêtegegevens blijkt dat zowel de klanten als de werknemers zeer tevreden zijn.

 • Gezondheidszorg – De focus van Novo Nordisk op het bestrijden van diabetes is zeer succesvol in de sector en voor het fonds.

 • Technologie – Intuit en Nvidia hebben sinds het begin van het jaar een positieve bijdrage geleverd en behoren volgens de Fortune-enquêtes tot de beste bedrijven om voor te werken.

Onze portefeuille was voornamelijk gericht op defensievere kwaliteitsbedrijven omdat de groei over de hele wereld een vertraging liet zien.

Wat heeft de toekomst in petto?

De marktdynamiek waarin we ons bevinden, wordt nog altijd bepaald door een hoge inflatiedruk en het feit dat de vooruitzichten steeds meer op een vertraging van de economische groei wijzen.

Onze strategie blijft gericht op het identificeren van en beleggen in bedrijven met sterke klant- en werknemerskenmerken, die naar onze mening op lange termijn de beste vooruitzichten bieden. Hoewel de markt in 2022 bijzonder turbulent was, zijn we ervan overtuigd dat dit een unieke reeks kansen heeft gecreëerd die we willen benutten.

Het afgelopen jaar hebben we een defensieve positionering gehandhaafd en getracht de conjunctuurgevoeligheid van de portefeuille te verlagen. Als de langetermijnrente wordt verlaagd, zou dit een positieve impact moeten hebben op onze inherente voorkeur voor kwaliteit, vooral ten aanzien van consumptieaandelen.

Carmignac Portfolio Human Xperience

Een thematisch fonds, gericht op klant- en medewerkersbeleving

Wilt u meer weten ?

Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc

ISIN: LU2295992163
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc

ISIN: LU2295992163
2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc - - +19.24 % -21.82 % +22.62 % +8.05 %
Referentie-indicator - - +17.15 % -13.01 % +18.06 % +10.79 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc +6.72 % - -
Referentie-indicator +9.36 % - -

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 31/05/2024

Instapkosten : 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,80% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,26% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.