Carmignac

Carmignac Portfolio Grandchildren viert zijn derde verjaardag

Beleg in innovatie voor de toekomst met Carmignac Portfolio Grandchildren

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    3 minuten leestijd

Niet zomaar een fonds

Carmignac Portfolio Grandchildren is bedoeld om meerdere generaties lang mee te gaan door te beleggen in "kwaliteitsbedrijven", d.w.z. financieel gezonde en duurzaam winstgevende bedrijven. Deze bedrijven hebben vaak minder schulden en hoge, stabiele marges, waardoor ze meer cash genereren1. Hierdoor kunnen ze intern herinvesteren in innovatie en nieuwe bronnen van groei ontwikkelen.

Wat bedoelen we met kwaliteitsbedrijven?

Carmignac

Het fonds past een uniek en solide beleggingsproces toe waarbij de kwaliteit wordt afgemeten aan de kerncijfers. Dankzij ons selectieproces kunnen we een portefeuille van 35-45 overtuigingen aanbieden uit een beleggingsuniversum van 1500 fondsen. Een ander belangrijk voordeel van onze benadering is de optimale afstemming op de conjunctuur, die we bereiken door de positiegroottes actief te beheren.

Een fonds voor toekomstige generaties

Carmignac

Uit onderzoek blijkt dat er tot en met 2045 in totaal USD 84,4 biljoen aan vermogen zal worden overgedragen. Daarvan gaat 72,6 biljoen naar erfgenamen en wordt 11,9 biljoen aan goede doelen gedoneerd2.

De "kwaliteitsbedrijven" waarin we beleggen, zijn gekozen vanwege hun groeipotentieel op lange termijn. Door in dergelijke bedrijven te beleggen, streeft Carmignac Portfolio Grandchildren naar resultaten op de lange termijn en een nalatenschap opbouwen die niet alleen ten goede komt aan de beleggers zelf, maar die ook van generatie op generatie kan worden doorgegeven.

Met deze doelstelling van overdracht aan volgende generaties zijn we er als beleggers van overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om met een duurzame aanpak waarde te creëren voor onze cliënten en onze planeet voor toekomstige generaties te bewaren. Daarom zoeken we naar bedrijven die op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's) van de Verenigde Naties voor veranderingen ten goede zorgen. Carmignac ziet in 9 SDG's beleggingsmogelijkheden, waarmee we bedoelen dat de bedrijven waarin onze fondsen kunnen beleggen in staat zijn om met hun producten en diensten die doelstellingen dichterbij te brengen. In dit opzicht heeft Carmignac Portfolio Grandchildren een duurzame doelstelling: meer dan 50% van het vermogen onder beheer van het fonds beleggen in bedrijven waarvan meer dan 50% van de omzet verband houdt met goederen en diensten die zijn afgestemd op ten minste 1 van de 9 SDG's waarin Carmignac wil beleggen: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwaliteitsonderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en schone energie, (9) Industrie, innovatie en Infrastructuur, (11) Duurzame Steden en Gemeenschappen, en (12) Verantwoorde Consumptie en Productie.

Beleg in innovatie voor de toekomst

Carmignac Portfolio Grandchildren is bedoeld om meerdere generaties te dekken door te beleggen in "kwaliteitsbedrijven" om waarde te creëren voor onze cliënten door middel van een duurzame aanpak.

Meer informatie over het fonds ontvangen

Kwaliteit bevordert innovatie

Carmignac

Carmignac Portfolio Grandchildren kiest "kwaliteitsbedrijven" die zich richten op duurzame groei en hun winst herinvesteren voor de toekomst. Samen met de bedrijven bespreken wij welke processen zij hanteren om de opkomende behoeften van hun veranderende omgeving in kaart te brengen zodat zij hun strategie hierop kunnen toesnijden. Bedrijven die op verandering anticiperen door in R&D te investeren, zullen de consument innovatieve producten kunnen aanbieden.

Omdat we ons op bedrijven richten die hun winst herinvesteren, biedt Carmignac Portfolio Grandchildren kansen via ondernemingen waarvan wij denken dat ze winstgevend blijven door zich constant aan te passen aan veranderingen.

1Bron: Carmignac, Bloomberg
2Bron: Cerulli, januari 2022

Carmignac Portfolio Grandchildren

Een oplossing voor langetermijnbeleggers

Klik hier

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Belangrijke wettelijke informatie. Dit is een reclame. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KIID (Key Investor Information Material). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij debeheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. . De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542 Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geenbelastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende.