Carmignac

Beleggen in obligaties zonder wrange nasmaak

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Het marktklimaat oogt op het eerste gezicht complex

Hoewel de gezondheidssituatie in veel landen verslechtert door de komst van nieuwe coronavarianten, versnellen de vaccinatiecampagnes en komt er uitzicht op een geleidelijke heropening van de economie. Na een turbulent 2020 tekent zich voor 2021 een breed gedragen herstel van de wereldeconomie af, terwijl de Amerikaanse en de Europese centrale bank een verruimend beleid blijven voeren.

Carmignac

Effect op de obligatiemarkten:

Ook hier normaliseert de situatie. Een groot deel van de markt is teruggekeerd naar het – buitensporige – waarderingsniveau van vóór de crisis.

Carmignac

Gevolg voor beleggers:

Lage rentes en weinig rendement, dat de beleggers niet beloont voor het risico dat zij lopen en bovendien niet volstaat om een eventuele stijging van de rente te compenseren, waardoor waarde verloren dreigt te gaan.


Hoe kan een belegger op de obligatiemarkten in die omstandigheden waarde genereren zonder een wrange nasmaak te riskeren?

Door te kiezen voor een actief beheerd, flexibel obligatiefonds dat de kansen op de obligatiemarkten kan grijpen waar die zich voordoen, en zo de valkuilen van traditioneel of passief obligatiebeleggen te vermijden.

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Een flexibele oplossing voor de wereldwijde obligatiemarkten

Ontdek de fondspagina

Flexibel beleggen in het hele obligatie-universum

Carmignac Portfolio Flexible Bond is een internationaal obligatiefonds dat zijn wisselkoersrisico afdekt, en tot doel heeft zijn referentie-indicator1 te verslaan en over een beleggingstermijn van ten minste 3 jaar een positief rendement te genereren.


Carmignac Portfolio Flexible Bond beschikt over alle instrumenten die nodig zijn om in uiteenlopende marktomstandigheden rendement te genereren:

 • Carmignac
  Toegang tot alle segmenten van de obligatiemarkt

  Het fonds kan inspelen op de vele kansen die de obligatiemarkten bieden (staats- en bedrijfsobligaties, uit ontwikkelde of opkomende landen, van beleggingskwaliteit (investment grade) of hoogrentend (high yield) enz.).

 • Carmignac
  Niet aan een benchmark gebonden beheer

  De allocatie is niet gebonden aan een referentie-indicator: de beheerders kunnen de marktsegmenten kiezen die gelet op ons macro-economische scenario, de marktcyclus en de waarderingsniveaus het aantrekkelijkst zijn

 • Carmignac
  Actief beheer van de posities

  Het fonds kan zijn blootstelling aan de obligatiemarkt actief beheren om kansen te grijpen wanneer die zich voordoen, maar ook om het totale risico in de portefeuille te verminderen wanneer dat nodig is.

 • Carmignac
  Grondige selectie van emittenten

  Het fonds profiteert van de expertise van zijn beheerders en die van onze specialisten in obligaties uit de opkomende landen, obligaties van financiële instellingen en bedrijfsobligaties om een portefeuille samen te stellen op basis van sterke overtuigingen en zo de dure waarderingen te omzeilen.

WIST U DAT?


Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra, de twee beheerders van het fonds met ruim 8 jaar ervaring met deze strategie, hebben in de loop der jaren rendement op de obligatiemarkten weten te genereren ondanks perioden van stijgende rente en het lagerenteklimaat.

Waar vinden wij vandaag bronnen van rendement?

Carmignac Portfolio Flexible Bond belegt hoofdzakelijk in drie grote thema's waarin waarde schuilt en die het fonds in staat stellen rendement te genereren in een klimaat van lage rentes op de obligatiemarkten:

 • HEROPENING VAN DE ECONOMIE

  Weging in de portefeuille: 9%
  Effectief rendement: 5,9%

  Carmignac

  De geleidelijke heropening van de economie komt waarschijnlijk verschillende sectoren ten goede die tot dan toe zwaar door de coronacrisis getroffen werden. Zo heeft Carmignac Portfolio Flexible Bond uiterst selectief belegd in leningen van bedrijven uit de luchtvaart, de auto-industrie en het toerisme, en tegelijk een portefeuille opgebouwd in de energiesector, die zeer gevoelig is voor het herstel van de wereldeconomie.

 • ACHTERGESTELDE LENINGEN VAN FINANCIËLE INSTELLINGEN

  Weging in de portefeuille: 11%
  Effectief rendement: 4,6%

  Carmignac

  Bedrijfsobligaties bieden steeds minder rendement, maar in achtergestelde leningen van Europese financiële instellingen schuilt nog steeds waarde. Dit segment geniet rugwind op zowel korte termijn (steun van de Europese Centrale Bank, aantrekkelijke waarderingen) als lange termijn (Europese regelgeving die verplicht om veel eigen vermogen aan te houden).

 • SCHULDEN VAN OPKOMENDE LANDEN

  Weging in de portefeuille: 20%
  Effectief rendement: 5,1%

  Carmignac

  De beheerders hebben ook de blootstelling aan obligaties uit opkomende landen opgetrokken, die waarschijnlijk zullen profiteren van de aantrekkende wereldeconomie, de stijgende grondstoffenprijzen en de neerwaartse trend van de Amerikaanse dollar op middellange termijn. Op deze markt worden de kansen geselecteerd door onze specialisten in de opkomende landen, die momenteel uitgiften in harde valuta's verkiezen boven die in lokale valuta's.

Bron: Carmignac, 16/04/2021

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

1 Referentie-indicator: ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons).