Carmignac

Carmignac Sécurité: Brief van de Fondsbeheerder

 • +0.56%
  Rendement fonds

  tweede kwartaal 2023

 • -0.24%
  Rendement van de prestatie-indicator

  voor het tweede kwartaal van 2023

 • 1e kwartiel
  Van zijn Morningstar-categorie

  over 1 jaar (categorie: EUR Gediversifieerde obligaties - korte termijn)

In het tweede kwartaal van 2023 is Carmignac Sécurité gestegen met 0,56%, terwijl de referentie-indicator¹ een daling van 0,24% voor de kiezen kreeg.

De huidige situatie op de obligatiemarkten

De gebeurtenissen in maart hebben de zwakke plekken in het Amerikaanse regionale banksysteem blootgelegd. Vier instellingen, waaronder Silicon Valley Bank (SVB), gingen vrijwel gelijktijdig failliet. Hierdoor ontstond er bezorgdheid over het risico op besmetting, wat de financiële stabiliteit en de economie van het land in bredere zin zou kunnen ondermijnen. Maar in plaats daarvan toonde de Amerikaanse economie zich in het tweede kwartaal veerkrachtig. De Amerikaanse banenmarkt hield goed stand, net als de kerninflatie.

De Amerikaanse bbp-groei voor het eerste kwartaal werd fors opwaarts herzien, tot 2%, en dit tempo vertraagde slechts licht in het tweede kwartaal. De arbeidsmarkt en de consumentenbestedingen werden ondersteund door het spaaroverschot dat de huishoudens, bedrijven en lokale overheden tijdens de pandemie hadden opgebouwd; die spaartegoeden verzachtten ook de gevolgen van de strakkere kredietvoorwaarden. Doordat de economische indicatoren flink opliepen, zijn veel economen nu van mening dat de recessie die er in de VS waarschijnlijk aankomt zich later zal voordoen dan eerst verwacht (hoewel hierover in het eerste kwartaal consensus bestond) en verhoogden ze hun verwachtingen over de kerninflatie. De Amerikaanse Federal Reserve moest haar restrictieve opstelling handhaven. Voorzitter Jerome Powell had het over een eindrente van 5,50%-5,75% en stelde twee extra renteverhogingen in het vooruitzicht. Hierdoor is de nominale en vooral de reële rente op Amerikaanse staatsobligaties het afgelopen kwartaal over de hele rentecurve omhooggegaan, waarbij de kortere looptijden een meer uitgesproken stijging lieten zien. De nominale rente op staatsobligaties met een looptijd van twee en tien jaar steeg met respectievelijk 87 bp en 37 bp, terwijl de overeenkomstige reële rente met 132 bp en 47 bp is gestegen. Risicovolle activa hielden ondanks deze ontwikkeling goed stand; de spreads op high-yield-schuldpapier verkrapten met 33 bp.

Het macro-economische klimaat in Europa was vergelijkbaar met dat in de VS, met een hardnekkige kerninflatie en een robuuste arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal begonnen er echter verschillen te ontstaan. Uit de enquête over de kredietverlening door banken in de eurozone bleek dat de kredietvoorwaarden worden aangescherpt en de vraag naar kredieten afneemt, wat erop wijst dat de transmissie van het monetair beleid van de ECB naar de financieringsvoorwaarden goed functioneert. Bovendien beginnen de ongekende renteverhogingen van de centrale bank te wegen op de reële economie, zoals blijkt uit de duidelijke terugval (scherper dan in de VS) van de voorlopende economische indicatoren – aanvankelijk in de industrie, maar nu ook in de dienstensector. De koopintentie van consumenten in de eurozone is zwak en de Duitse werkloosheid begint op te lopen.

Toch blijft de ECB ervan overtuigd dat de rente verder omhoog moet om de kerninflatie, die nog steeds boven de 5% ligt, te beteugelen. Voorzitter Christine Lagarde gaf aan dat de rente in juli vrijwel zeker zal worden verhoogd en dat voor september alle opties nog op tafel liggen. Beleggers hebben een zogeheten 'terminal rate' (het renteniveau dat maximaal nodig is om de inflatiedoelstelling van de centrale bank te halen) van ongeveer 4% ingeprijsd – wat naar onze mening redelijk is, hoewel het ook meer zou kunnen worden. De rente op Europese obligaties steeg in het tweede kwartaal en presteerde aanzienlijk beter dan die op Amerikaanse obligaties, doordat de macro-economische vooruitzichten van de eurozone sterker terugvielen. In Duitsland steeg de tweejaarsrente met 51 bp, terwijl de tienjaarsrente slechts 10 bp omhoogging. De kredietspreads profiteerden van het gunstige klimaat voor risicovolle activa, dat veroorzaakt werd door verschillende factoren: de onzekerheid rond het faillissement van SVB neemt af, beleggers hebben voldoende liquiditeiten om in te zetten en de rente is weer aantrekkelijk, om er maar een paar te noemen. De iTraxx Crossover-index daalde met 36 bp en de spreads op Italiaanse staatsobligaties verkrapten met 14 bp.

Rendement

Carmignac Sécurité heeft het in het tweede kwartaal goed gedaan, zowel in absolute als relatieve zin. Dat was te danken aan de carry-strategieën, die weer winstgevend zijn, en een effectief rendement (yield-to-maturity) van gemiddeld ongeveer 5%, het hoogste niveau sinds de staatsschuldencrisis. Carry-strategieën zullen naar verwachting de komende maanden onze belangrijkste rendementsbron blijven. Onze kredietportefeuille kreeg ook een boost doordat de kredietspreads verkrapten toen de bezorgdheid over de regionale bankencrisis in de VS afnam. In het eerste halfjaar hebben we onze kredietposities licht afgebouwd en de looptijd van onze kredietportefeuille verkort. Daarbij richtten we ons op emittenten van hoge kwaliteit, met het oog op de historisch aantrekkelijke rente en het lagere renterisico. Onze portefeuille werd nadelig beïnvloed door de rentestijging in de kernlanden tijdens het tweede kwartaal, aangezien we onze totale rentegevoeligheid op een vrij hoog niveau (ongeveer 3) hadden gehandhaafd. Maar dankzij onze overwogen positie in Duitse staatsobligaties met een langere looptijd (vijf en tien jaar) profiteerden we van de forse afvlakking van de rentecurve en presteerden we beter dan de referentie-indicator.

Positionering

Onze rentegevoeligheid bedroeg begin juli bijna 3,0, tegen 0,9 eind december, en het fondsvermogen bestond eind december voor bijna 50% uit bedrijfsobligaties (uitgezonderd CLO's – Collateralized Loan Obligations), tegen 56% eind december. Dat betekent dat onze portefeuille is gepositioneerd voor een economische vertraging in Europa en beoogt te profiteren van de uitzonderlijk hoge rente op bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. De monetaire verstrakking van de ECB in het afgelopen jaar begint gevolgen te hebben voor zowel de kredietvoorwaarden als de reële economie. De bbp-groei zal waarschijnlijk zwak blijven en de kerninflatie zou in het najaar scherp moeten gaan dalen, zodat de ECB tegen het einde van het jaar een punt zou moeten kunnen zetten achter de renteverhogingen. Ondertussen zijn er nog steeds aantrekkelijke kansen te vinden op de kredietmarkt, via beleggingen waarin een grote kans op een recessie is ingeprijsd (het huidige niveau van de iTraxx Crossover-index impliceert een jaarlijks wanbetalingspercentage van bijna 7% in Europa, terwijl het historisch gemiddelde bijna 2% bedraagt) en waarvan de rente de afgelopen tien jaar zelden zo hoog is geweest, wat een veiligheidsmarge biedt voor het geval de kredietspreads ruimer worden. Bovendien zouden de mechanismen die in 2008 zijn ingevoerd, en die na het faillissement van SVB zijn versterkt, een heuse bankencrisis moeten voorkomen.

Onze allocatie is momenteel gericht op de meer defensieve segmenten, voornamelijk kortlopende uitgiften en investment-grade-obligaties. Daarnaast hebben we onze blootstelling aan high-yield-obligaties verlaagd. Onze voorkeur gaat uit naar de energiesector (9% van het fondsvermogen; gemiddeld rendement 6,2%), financiële instellingen (18% van het fondsvermogen; gemiddeld rendement 5,8%) en CLO's (8,8% van het fondsvermogen; gemiddeld rendement 6,3%). 25% van het fondsvermogen is belegd in geldmarktinstrumenten (schatkistpapier en bedrijfsschuldinstrumenten; gemiddeld rendement 3,3%). Het gemiddelde rendement op jaarbasis van onze portefeuille bedroeg aan het begin van het tweede halfjaar ongeveer 5,3%.

Bron: Carmignac, 30/06/2023. Rendement van de AW EUR acc-aandelenklasse, ISIN-code: FR0010149120. ¹Referentie-indicator: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Marketingdocument. Raadpleeg het EID/prospectus van het fonds voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

Carmignac Sécurité

Flexibele lage duration oplossing voor de uitdagende europese markten

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Sécurité AW EUR Acc +1.69 % +1.12 % +2.07 % +0.04 % -3.00 % +3.57 % +2.05 % +0.22 % -4.75 % +4.06 % +1.69 %
Referentie-indicator +1.83 % +0.72 % +0.30 % -0.39 % -0.29 % +0.07 % -0.15 % -0.71 % -4.82 % +3.40 % -0.08 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Sécurité AW EUR Acc +0.18 % +1.10 % +0.68 %
Referentie-indicator -0.68 % -0.52 % -0.13 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 31/05/2024

Instapkosten : 1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 
Transactiekosten : 0,24% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.