Carmignac

Carmignac Sécurité : Brief van de Fondsbeheerder

 • -0.47%
  Rendement van Carmignac Sécurité

  in het vierde kwartaal van 2021 voor de aandelenklasse A EUR.

 • -0.27%
  Rendement van de referentie-indicator

  in het vierde kwartaal van 2021 voor ICE BofA ML 1-3 jaar EUR, alle overheidsindexen (EUR).

 • +0.22%
  Rendement van het fonds Year to date

  vs. -0.71% voor de referentie-indicator.

De huidige situatie op de obligatiemarkt

Aan het einde van het derde kwartaal probeerden de centrale banken het vertrouwen van beleggers te versterken door te stellen dat de inflatie van voorbijgaande aard was. Maar in het vierde kwartaal sloegen de monetaire instellingen een heel andere toon aan en maakten ze duidelijk dat er sneller en harder moest worden ingegrepen. Deze radicale verandering van toon van in eerste instantie de Bank of England, gevolgd door de Federal Reserve en vervolgens de Europese Centrale Bank was een bron van volatiliteit op de markten. Naast die verwarring zorgde de komst van de nieuwe omikronvariant aan het einde van het jaar voor extra onzekerheid onder beleggers over de mogelijke gevolgen daarvan voor de inflatie en de groei. Op de markten resulteerde deze verandering van toon in een forse vervlakking van de Amerikaanse rentecurve, waarbij de tienjaarsrente stabiel bleef, terwijl de twee- en vijfjaarsrente met respectievelijk 46 en 30 basispunten verkrapten. In de eurozone sprak de ECB op haar laatste vergadering van het jaar duidelijk haar wens uit om het extreem verruimende beleid te verkrappen door haar obligatieaankopen in 2022 drastisch te verlagen. Het is dan ook logisch dat dit vooral gevolgen had voor de niet-kernlanden: terwijl de Duitse tienjaarsrente nauwelijks veranderde, steeg de Italiaanse spread met bijna 30 basispunten, waardoor deze het jaar afsloot op 135 basispunten ten opzichte van Duitsland.

Bedrijfsobligaties presteerden slechter dan staatsobligaties: de spreads verruimden met ongeveer 12 basispunten. De spreads ten opzichte van swaps daarentegen bleven het afgelopen kwartaal vrijwel stabiel, wat vooral het gevolg was van de koersstijging van staatsobligaties tegenover swaps, eerder dan van een afkeer van kredietrisico. Het effect van de rentestijging op de kredietmarkt, die ongeveer 15 basispunten bedroeg, hield echter aan en was nadelig voor de prestaties van deze activaklasse en dus van onze portefeuille.

Portefeuillespreiding

In deze context profiteerde het fonds niettemin van de rentestijging om zijn blootstelling aan bedrijfsobligaties in de loop van het kwartaal geleidelijk te vergroten. De weging in de portefeuille van deze effecten (exclusief collateralized loan obligations – CLO's) werd aan het einde van het jaar verhoogd van 51% naar 56%, waardoor de bijdrage ervan aan de totale rentegevoeligheid met ongeveer 20 basispunten steeg. Het aandeel van CLO's bleef stabiel op 7,2% en is nog steeds gericht op de veiligste delen van de kapitaalstructuur van emittenten.

Evenzo is het aandeel van de opkomende landen geleidelijk verhoogd tot een rentegevoeligheid van 25 basispunten aan het einde van het jaar (vergeleken met 15 basispunten aan het begin van de verslagperiode). Deze activaklasse lijkt ons veelbelovend en biedt, zelfs als rekening wordt gehouden met de inflatie, een resoluut positief rendement, terwijl de reële rente wereldwijd nog steeds zeer laag is. Om tegenwicht te bieden aan deze toename van spreadproducten in de portefeuille, zijn er twee belangrijke maatregelen genomen: ten eerste hebben we in de aanloop naar december de liquiditeit verhoogd om de volatiliteit te verminderen. December is namelijk een maand waarin de rentebewegingen grillig kunnen worden doordat de investeringsbanken afwezig zijn in verband met de sluiting van hun handelsboeken, en de centrale banken hun opkoopprogramma aan het einde van het jaar onderbreken. We hebben toen besloten om de totale rentegevoeligheid van de portefeuille te verlagen door onze positie in perifere landen te verminderen, aangezien de beëindiging van het aankoopprogramma van de ECB naar verwachting nadelig zal zijn voor die landen, en door onze negatieve blootstelling aan de rente van kernlanden, met name de Verenigde Staten en de eurozone, te handhaven. Alleen de blootstelling aan het Verenigd Koninkrijk werd tijdens het kwartaal opgetrokken van negatief naar positief. In het korte uiteinde van de Britse rentecurve zaten namelijk te veel renteverhogingen van de centrale bank ingeprijsd.

Vooruitzichten

Begin 2022 zou de portefeuille zijn blootstelling aan spreadproducten verder moeten kunnen verhogen, met name aan bedrijfsobligaties en, in mindere mate, aan schuldpapier van opkomende markten, doordat er in de eerste paar weken van het jaar veel uitgiften op de primaire markt worden verwacht. De liquiditeitspositie zou daardoor natuurlijk moeten afnemen, al zullen we bijzondere aandacht besteden aan het beheersen van ons volatiliteitsniveau. De totale rentegevoeligheid van de portefeuille zou over het geheel genomen echter laag moeten blijven, aangezien de nominale rente naar verwachting zal stijgen door de minder verruimende beleidskoers van de centrale banken en de nog steeds hoge inflatiecijfers.

Carmignac Sécurité

Flexibele lage duration oplossing voor de uitdagende europese markten

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Sécurité AW EUR Acc +1.69 % +1.12 % +2.07 % +0.04 % -3.00 % +3.57 % +2.05 % +0.22 % -4.75 % +4.06 % +1.69 %
Referentie-indicator +1.83 % +0.72 % +0.30 % -0.39 % -0.29 % +0.07 % -0.15 % -0.71 % -4.82 % +3.40 % -0.08 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Sécurité AW EUR Acc +0.18 % +1.10 % +0.68 %
Referentie-indicator -0.68 % -0.52 % -0.13 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 31/05/2024

Instapkosten : 1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 
Transactiekosten : 0,24% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.