Carmignac

Carmignac Sécurité: Brief van de Fondsbeheerder

 • +2.31%
  Prestaties van Carmignac Sécurité

  in het 4e kwartaal van 2022 voor de aandelenklasse AW EUR

 • -0.71%
  Referentie-indicator

  prestatie in het 4e kwartaal van 2022 voor ICE BofA ML 1-3 jaar Euro All Government Index (EUR)

 • +3.02%
  Outperformance van het fonds

  over het kwartaal vergeleken met de referentie-indicator

Carmignac Sécurité heeft in het vierde kwartaal van 2022 een rendement behaald van +2,31%, terwijl de referentie-indicator¹ met 0,71% is gedaald.

De huidige situatie op de obligatiemarkten

De obligatiemarkten leden heel het jaar lang recordverliezen, en het vierde kwartaal was hierop geen uitzondering. De situatie verslechterde zelfs nog in het vierde kwartaal, waardoor 2022 het slechtste jaar ooit was voor staatsobligaties sinds de indices voor het eerst geïntroduceerd werden. De Europese indexen voor staatsobligaties verloren bijna 17% - en bijna 19% in Frankrijk - waardoor ze slechter presteerden dan vele andere beleggingscategorieën en -segmenten: bedrijfsobligaties, die bijna 13% verloren in 2022; Amerikaanse staatsobligaties, die eveneens bijna 13% verloren en hun grootste verlies sinds 1928 leden; en misschien nog het verrassendste van allemaal: de meeste beursindexen, die het jaar 2022 eveneens in het rood eindigden.

In feite zijn we getuige van een abrupte normalisering na bijna 15 jaar van grootschalige geldinjecties en negatieve rentevoeten. Dit is het einde van een tijdperk van financiële repressie en creëert aantrekkelijke vooruitzichten voor obligaties, met carry-rentes die we al meer dan een decennium niet meer gezien hebben.

De redenen voor deze abrupte normalisering van de rente op obligaties en de kredietspreads hebben we in ons vorig kwartaalverslag al vermeld:

 • de inflatie, en dan vooral de kerninflatie (d.w.z. exclusief voedsel- en energieprijzen) is hardnekkig hoog. Hierdoor ontstond er ongerustheid over de neveneffecten daarvan. De algemene inflatie in de eurozone is licht gedaald tot iets meer dan 10% op jaarbasis in december, en in de eerste helft van 2023 zal de kerninflatie rond de 5% blijven schommelen.

 • Centrale banken begonnen daarop hun monetair beleid sneller te verkrappen, om hun geloofwaardigheid te herstellen en te voorkomen dat de inflatieverwachtingen op hol zouden slaan. En dit terwijl hogere rentevoeten schadelijk kunnen zijn voor de arbeidsmarkt en de groei. De verkrapping van het monetair beleid overal ter wereld is een echte trendbreuk in vergelijking met het monetair beleid van de afgelopen 15 jaar, en is iets dat we niet meer gezien hebben sinds de jaren 70.

 • Regeringen kwamen aanzetten met slecht gerichte fiscale stimuleringsmaatregelen, die naar alle waarschijnlijkheid niet tijdelijk van aard zullen zijn, om de consument te helpen met de duurdere kosten van levensonderhoud. Zoals we gemerkt hebben in het VK, kunnen overheden hun geloofwaardigheid snel verliezen, met alle gevolgen van dien.

 • Het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne lijkt voorlopig niet in zicht. Dit creëert nog meer onzekerheid, verhoogt de inflatiedruk (bv. door hogere voedsel- en energieprijzen) en zorgt voor ongerustheid over de economische groei vanwege de embargo's (op olie) en verstoring van de aanvoer van aardgas, metalen, meststoffen etc.

Op de laatste bijeenkomst van de ECB vorig jaar verraste ECB-voorzitter Christine Lagarde de markten, die te gemakzuchtig geworden waren ten aanzien van het inflatierisico en de vooruitzichten voor monetaire verkrapping. Haar toon was onverwachts strenger: eerst kondigde ze aan dat de centrale bank zou starten met een rondje kwantitatieve verkrapping (d.w.z. de balans afbouwen door de opbrengsten van aflopende obligaties niet te herbeleggen) van € 15 miljard per maand vanaf begin maart; en vervolgens door aan te geven dat de ECB extra renteverhogingen van 50 bp zal uitvoeren in het eerste kwartaal van 2023, waardoor de belangrijkste beleidsrente eventueel tot boven 3% kan uitstijgen.

Bovendien veranderde ook de Japanse centrale bank - tot nu toe de enige grote centrale bank die nog een soepel beleid voerde - op 20 december van koers door de bandbreedte waarbinnen de rente op Japanse 10-jaars obligaties mag schommelen te verhogen met 25 bp.Al deze factoren hebben de rente op staatsobligaties wereldwijd doen stijgen, nadat ze door het goede inflatienieuws in de VS waren teruggezakt. De rentevoeten in Europa zijn in het vierde kwartaal met 70 bp gestegen en eindigden het jaar op of in de buurt van hun hoogste niveau in 12 maanden. Vooral de Italiaanse obligaties hadden last van verkoopgolven, waardoor de spread op 10-jaars BTP's in verhouding tot Duitse Bunds verruimde van 180 bp eind november tot bijna 210 bp een maand later.

Nadat ze een recordhoogte hadden bereikt, verkrapten de spreads op de bedrijfsobligaties in het vierde kwartaal, zowel hoogrentende als investment-grade-obligaties, hoewel ze opnieuw iets ruimer werden na de bijeenkomst van de ECB in december. De koers van de bedrijfsobligaties werd recent ondersteund door een stagnering van de Amerikaanse rentevoeten en de betere vooruitzichten voor de wereldwijde groei, nu Peking besloten heeft om de Chinese economie sneller dan verwacht te heropenen.

Rendement

Carmignac Sécurité heeft in het vierde kwartaal een positief rendement gegenereerd, ondanks de uitdagende omstandigheden en de recordverliezen op de obligatiemarkt. Hiermee hebben we onze achterstand ten opzichte van de referentie-indicator helemaal ingelopen. We hebben van het volatiele renteklimaat in het vierde kwartaal gebruik gemaakt om onze modified duration te verhogen tot 2 in november, om ze daarna te verlagen tot net onder 1 vóór de vergadering van de ECB in december en voor er een recordhoeveelheid staatsobligaties worden uitgegeven in januari 2023. Onze bedrijfsobligaties profiteerden van de krappere spreads in het vierde kwartaal na een uitdagend jaar voor dit segment. Maar een van de belangrijkste bronnen van rendement dit kwartaal (en in de komende maanden en kwartalen) is duidelijk de couponrente op onze portefeuille, die een jaarlijks rendement tot einde looptijd (YTM) oplevert van meer dan 4,5% – het is sinds de financiële crisis van 2008–2009 niet meer voorgekomen dat we dat niveau nog hebben gehaald.

Positionering

We zijn nog altijd van mening dat de centrale banken op hun hoede zullen blijven, vooral in Europa, aangezien de inflatie hardnekkig is en de monetairbeleidsmakers hun geloofwaardigheid willen herstellen. Bijgevolg zullen we onze portefeuille-indeling daarnaar schikken in het begin van 2023. Voorts vermelden we ook dat er in 2023 een ongeziene hoeveelheid obligaties zal worden uitgegeven in de eurozone, net wanneer twee grote kopers van die obligaties zich terugtrekken uit de markt: de ECB, die van start gaat met zijn kwantitatieve verkrapping in maart, en Japanse beleggers, die aantrekkelijkere kansen vinden in hun thuismarkt. Een andere factor die opwaartse druk op de obligatierentes zal zetten is dat de recessie die er waarschijnlijk aankomt zich wellicht later zal voordoen, aangezien de Chinese economie sneller en op een grotere schaal opengaat dan verwacht en de laatste macro-economische indicatoren er goed uitzagen, zowel in de VS als in Europa. De modified duration van de portefeuille is daarom nog altijd een lage 0,9, een gevolg van onze shortposities in hoofdzakelijk Duitse en Franse staatsobligaties, allemaal rond het 10-jaarssegment, om te kunnen profiteren van het opnieuw steiler worden van de rentecurves, die zich al meer dan 20 jaar niet meer zo ver hadden omgekeerd.

Onze beleggingen in bedrijfspapier zijn nog altijd geconcentreerd in de financiële en energiesector en in CLO's, aangezien wij denken dat zij het meest te winnen hebben bij het huidige inflatieklimaat en de stijgende rentevoeten. Bijna 65% van het vermogen van het fonds is momenteel belegd in bedrijfsschulden, waaronder 8,8% in CLO's en 8% in hoogrentende obligaties. Het gemiddelde effectief rendement (YTM) van onze portefeuille bedroeg 4,8% aan het einde van december en zal zeker een belangrijke rol spelen voor het rendement van ons fonds in 2023.

1 Referentie-indicator: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index (coupons herbelegd).
2 Bron: Carmignac, Bloomberg, 31/12/2022. Tot 31 december 2020 was de referentie-indicator de Euro MTS 1-3 jaar. KIID (Key Investor Information Document) risicoschaal. Risico 1 betekent geen risicoloze belegging. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het rendement kan zowel opwaarts als neerwaarts wijzigen als gevolg van valutaschommelingen. Het rendement is exclusief kosten (exclusief de front-end load van de distributeur). ISIN-code van de aandelenklasse AW EUR Acc: FR0010149120

Carmignac Sécurité

Flexibele lage duration oplossing voor de uitdagende europese markten

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Sécurité AW EUR Acc +1.69 % +1.12 % +2.07 % +0.04 % -3.00 % +3.57 % +2.05 % +0.22 % -4.75 % +4.06 % +1.35 %
Referentie-indicator +1.83 % +0.72 % +0.30 % -0.39 % -0.29 % +0.07 % -0.15 % -0.71 % -4.82 % +3.40 % -0.28 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Sécurité AW EUR Acc +0.07 % +1.08 % +0.65 %
Referentie-indicator -0.75 % -0.55 % -0.14 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 30/04/2024

Instapkosten : 1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 
Transactiekosten : 0,24% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.