Carmignac

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Brief van de Fondsbeheerders

Carmignac Patrimoine Europe A EUR Acc heeft in het derde kwartaal van 2021 een verlies geleden van -0,20%, terwijl de referentie-indicator¹ een rendement van +0,43% heeft behaald. Hierdoor bedraagt het rendement van het fonds over het lopende jaar +6,74%, tegenover +6,47% voor de referentie-indicator.

 • -0.20%
  Rendement van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

  in het derde kwartaal van 2021 voor de aandelenklasse A EUR.

 • +0.43%
  Rendement van de referentie-indicator

  in het derde kwartaal van 2021.

 • +6.74%
  Rendement van het fonds Year to date

  vs. +6.47% voor de referentie-indicator.

Beoordeling van het kwartaalresultaat

De markten bleken in het derde kwartaal van 2021 bijzonder instabiel en over de hele linie liepen de prestaties uiteen. Wat Europese aandelen betreft, was het resultatenseizoen over het tweede kwartaal in het algemeen positief en in veel gevallen waren de winstcijfers hoger dan verwacht. Een steeds kleinere groep van aandelen in de luxegoederen- en halfgeleidersector profiteerde in deze fase van de gunstige marktomstandigheden. Dit positieve momentum, dat ook werd aangedreven door het herstel na de coronacrisis en de krachtige fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen, kwam echter begin september tot stilstand. Het enthousiasme van beleggers werd getemperd door de toenemende inflatiedruk en het vooruitzicht van een vertraging van de wereldwijde groei. Doordat het inflatierisico is toegenomen en de cijfers over de bedrijvigheid een daling laten zien, zijn de marktvooruitzichten op korte termijn onzeker en komen risicovolle activa onder druk te staan, aangezien het niet meer zo vanzelfsprekend is dat de centrale bank haar accommoderende beleid zal handhaven. Bovendien lijden de markten onder de bezorgdheid bij beleggers over de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketens van de productiesectoren, de oplopende grondstoffenkosten, de lockdowns in China en de stijgende energieprijzen overal ter wereld. Wat de Europese rente betreft, bleef de nominale rente het afgelopen kwartaal vrijwel stabiel (-0,20% voor de Duitse tienjaarsrente1 ). Maar door de hogere inflatieverwachtingen daalde de reële rente naar een historisch laag niveau (bijna -2% voor de Duitse reële tienjaarsrente1).

Tijdens het kwartaal heeft het fonds maximaal gebruikgemaakt van de flexibiliteit binnen zijn mandaat om rendementsbronnen te vinden. We handhaafden een relatief voorzichtige aandelenweging (gemiddeld ca. 30%), wat een negatieve impact had op het relatieve rendement. Onze aandelenbeleggingen, die gericht zijn op bedrijven die een hoge en stabiele winstgevendheid bieden en hun winst intern herinvesteren om structurele groei te genereren, presteerden goed tot eind augustus en hadden het moeilijk in september, net als de Europese aandelenmarkten. Wat de aandelenselectie betreft, kwam de grootste positieve bijdrage van de sectoren die de grootste overweging hebben, namelijk technologie, gezondheidszorg en industrie. De fabrikant van halfgeleiderapparatuur ASML bleef goed presteren. Het aandeel steeg het afgelopen kwartaal met 12%2 en de stijging over het lopende jaar bedraagt inmiddels 63%2, wat te danken is aan drie krachtige trends: er is steeds meer vraag naar de nieuwste technologie van het bedrijf, EUV, waarmee chipfabrikanten de prestaties en het vermogen van hun chips kunnen verbeteren; de wereldwijde vraag naar halfgeleiders overstijgt het aanbod, waardoor er voortdurend wordt geïnvesteerd in de productiecapaciteit; en tot slot is er het vooruitzicht dat de halfgeleiderproductie als gevolg van geopolitieke spanningen zal worden verplaatst naar landen die dicht bij de afzetmarkt liggen, wat tot extra investeringen leidt. Hoewel het bedrijf een zeer sterke marktpositie heeft, waren we van mening dat die begin september grotendeels was ingeprijsd in de koers van het aandeel. Om die reden hebben we ons belang aanzienlijk verminderd. Onze afwezigheid in de sterk presterende banksector daarentegen, die in het derde kwartaal met meer dan 5% steeg, had een negatieve invloed op het rendement. Dat was het grootste negatieve sectoreffect. Er waren ook enkele aandeelspecifieke tegenvallers. Luxegoederen zijn al geruime tijd een sterke sector. Vooral LVMH profiteerde van de sterk aanhoudende vraag naar Louis Vuitton en Dior, de belangrijkste merken van de groep in mode- en lederwaren. Het aandeel werd nadelig beïnvloed door de bekendmakingen van de Chinese overheid over het streven naar "gemeenschappelijke welvaart" en het voornemen om rijke Chinezen, die belangrijke kopers zijn van luxegoederen, zwaarder te belasten. Hierdoor zakten de koersen van luxeaandelen ineen.

Wat de Europese rentevoeten betreft, zijn de marktdeelnemers van mening dat er een reëel risico is dat de ECB haar beleid gaat verkrappen. De berichtgeving van de Europese Centrale Bank in de komende weken over wat er gaat gebeuren na de beëindiging van het “Pandemic emergency purchase programme” (PEPP), dus na maart, zal van cruciaal belang zijn. Daardoor denken we dat de hele obligatiemarkt in gevaar is (staatsobligaties van kernlanden en perifere landen en bedrijfsobligaties). Dat vraagt om een zeer strikt risicobeheer. In het meest risicovolle deel van de Europese obligatiemarkt (bedrijfsobligaties en staatsobligaties van niet-kernlanden) liggen de spreads nog steeds in de buurt van het diepterecord, waardoor ze geen enkele buffer bieden in geval van een uitverkoop op de obligatiemarkten. Daarom zijn we tijdens de verslagperiode zeer voorzichtig en flexibel te werk gegaan zodat we konden profiteren van aantrekkelijke instappunten, zoals onze tactische belegging in staatsobligaties van niet-kernlanden uit de eurozone aan het begin van de zomer, die op dat moment aantrekkelijk gewaardeerd waren.

Onze positionering en vooruitzichten

Sinds het coronavirus begin 2020 toesloeg, hebben nogal wat delen van de Europese aandelenmarkt op verschillende tijdstippen volatiele periodes doorgemaakt, maar uiteindelijk is de activaklasse weer boven het niveau van 2019 uitgestegen en heeft de volatiliteit geweldige beleggingskansen opgeleverd. Op dit moment handhaven we binnen de aandelenportefeuille het grootste deel van onze beleggingen, die gericht zijn op kwaliteitsbedrijven die structureel groeien en over voldoende veerkracht beschikken om mogelijke teleurstellingen met betrekking tot de bbp-groei of de inflatieverwachtingen het hoofd te bieden. Wij zijn van mening dat die kansen vooral gezocht moeten worden in bepaalde segmenten van de sectoren industrie, gezondheidszorg, duurzame consumptiegoederen en technologie. In Europa zijn er verborgen juweeltjes te vinden in veelbelovende sectoren zoals digitalisering en hernieuwbare energie. Als langetermijnbeleggers profiteren we van de huidige zwakte op de aandelenmarkt om nieuwe bedrijven toe te voegen als de koers daarvan naar onze mening te ver is gedaald. Bovendien hebben we momenteel per saldo een geringe short-positie op de duration van kernlanden, waarmee we het fonds voorbereiden op een renteverhoging van de ECB nu het inflatierisico op middellange termijn is toegenomen We handhaven echter onze voorzichtige en toch flexibele aanpak, zodat we ons kunnen aanpassen aan eventuele verschuivingen in het monetair en fiscaal beleid door gebruik te maken van de volledige bandbreedte van rentegevoeligheid waarover we beschikken (van -4 tot 10). Samengevat is onze portefeuillesamenstelling erop gericht de risico's van de obligatiemarkten te beheren met behulp van een extreem hoge kaspositie (50%) en short-posities in staatsobligaties van kernlanden, terwijl we profiteren van bedrijven met een hoge en stabiele winstgevendheid die intern herinvesteren om een structurele, zichtbare en stabiele groei te realiseren.

Aan het einde van het kwartaal lag de netto-aandelenblootstelling op ongeveer 42%, de blootstelling aan staatsobligaties op ongeveer 11% en de kaspositie op ongeveer 49%. Wat het valutarisico betreft, luidde 89% van de posities in EUR (inclusief de gekoppelde DKK) en was de resterende 11% verspreid over aandelenbeleggingen in GBP, SEK en CHF. Over het geheel genomen bedroeg de netto-rentegevoeligheid van het fonds ongeveer -111 bp3.

Belangrijkste kenmerken van de strategie

Een mixfonds van maatschappelijk verantwoorde beleggingen in Europese aandelen en obligaties. Het beleggingsproces is gebaseerd op een op de lange termijn gerichte bottom-up-selectie van aandelen en obligaties en een dynamische macro-economische benadering. De aandelenselectie is gericht op bedrijven die de beste groeivooruitzichten op lange termijn hebben, wat moet blijken uit een hoge duurzame rentabiliteit, en in staat zijn hun winst intern te herinvesteren. Bij de obligatieselectie concentreren we ons op verkeerd geprijsde of verbeterende schuldenratio's en cashflows van bedrijven, en baseren we ons op de vooruitzichten op het gebied van staatsobligaties, inflatie en beleid. Met deze strategie hebben we de ambitie een positieve maatschappelijke impact te realiseren en richten we ons ook op het minimaliseren van onze ecologische impact door de koolstofvoetafdruk van de strategie te beperken. Minstens 50% van het vermogen is permanent belegd in vastrentende waarden. De doelstelling van het fonds is over een periode van drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator en daarbij de neerwaartse risico's te beperken.

Bron: Carmignac, 30/09/2021

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Een oplossing voor langetermijninvesteringen

Ontdek de fondspagina

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

* Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
2018 2019 2020
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc -4.77 % +18.67 % +13.86 %
Referentie-indicator -4.83 % +16.38 % +2.35 %

Scroll right to see full table

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc +12.28 % - -
Referentie-indicator +8.11 % - -

Scroll right to see full table

Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Bron: Carmignac op 29/10/2021

Belangrijke juridische informatie
Dit is reclamemateriaal. Dit document is bedoeld voor professionele cliënten en is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans en Italiaans raadplegen:https://www.carmignac.com/en_US. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse financiële toezichthouder "Autorité des Marchés Financiers" (AMF) goedgekeurde portefeuillebeheerder, en haar Luxemburgse dochteronderneming Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een beheermaatschappij voor beleggingsfondsen die is goedgekeurd door de Luxemburgse financiële toezichthouder "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF), overeenkomstig artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010. "Carmignac" is een geregistreerd handelsmerk. De term "risicobeheerders" is gekoppeld aan het handelsmerk van Carmignac. Dit document vormt geen advies over beleggingen of effectentransacties of enig ander product of dienst op het gebied van vermogensbeheer of beleggingsproducten of -diensten. De informatie en meningen in dit document houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van beleggers en mogen nooit worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag niet zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Het prospectus, de EBI, de netto-inventariswaarden en het meest recente (half-)jaarverslag zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands bij de beheermaatschappij (tel. +352 46 70 60 1). Dit materiaal is ook verkrijgbaar bij Caceis Belgium S.A., de financiële dienstverlener in België, op het volgende adres: Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel. De EBI dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient voorafgaand aan iedere inschrijving de EBI te lezen. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Franse beleggingsfondsen ("fonds communs de placement", FCP) zijn gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar Frans recht die voldoen aan de ICBE-richtlijn. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot het fonds aan beperkingen onderhevig zijn. De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. In geval van inschrijving in een Frans beleggingsfonds (fonds commun de placement of FCP) dient u elk jaar op uw belastingaangifte uw aandeel in de door het fonds ontvangen dividenden (en rente, indien van toepassing) op te geven. Op www.carmignac.be. kunt u een gedetailleerde berekening uitvoeren. De tool dient niet als belastingadvies te worden beschouwd en is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor het uitvoeren van berekeningen. Men wordt nog steeds geacht de op belastingplichtigen van toepassing zijnde procedures en controles zelf uit te voeren. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op de door de belastingplichtige verstrekte gegevens en Carmignac kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld indien deze gegevens fouten bevatten of onvolledig zijn. Overeenkomstig artikel 19bis van het Belgische Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 92) dient de belegger in geval van inschrijving in een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, bij terugkoop van zijn of haar aandelen een bronbelasting te betalen ter hoogte van 30% van de inkomsten (in de vorm van rente of kapitaalwinst of -verlies) uit rendement op in schuldbewijzen belegde activa. Op de uitkeringen is ongeacht het inkomen een bronbelasting van 30% van toepassing. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Eventuele klachten kunt u indienen bij complaints@carmignac.com of CARMIGNAC GESTION - Compliance and Internal Controls - 24 place Vendôme Parijs, Frankrijk of op de website www.ombudsfin.be.