Carmignac

Carmignac Patrimoine: Brief van de Fondsbeheerders

 • Auteur(s)
  Rose Ouahba,  David Older
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd
 • -0.05%
  Prestaties van Carmignac Patrimoine

  in het 1e kwartaal van 2023 voor de aandelenklasse A EUR

 • +7.46%
  Prestaties van Carmignac Patrimoine

  over 3 jaar voor de aandelenklasse A EUR

 • +12.94%
  Prestaties van Carmignac Patrimoine

  over 10 jaar voor de aandelenklasse A EUR

Carmignac Patrimoine heeft over de verslagperiode een rendement van -0,05% behaald en bleef daarmee achter bij de referentie-indicator (+2,75%).

Marktoverzicht voor de verslagperiode

In januari waren de marktdeelnemers ervan overtuigd dat een zachte landing tot de mogelijkheden behoorde en dat het ergste van de macro-economische storm al achter de rug was. Dat drukte de obligatierente in kernlanden en gaf risicodragende activa wind in de zeilen. De stemming verzuurde in februari toen de markten zich door indrukwekkende werkgelegenheidscijfers en een hardnekkig hoge inflatie genoodzaakt zagen hun verwachtingen voor de streefrente van de centrale banken op te hogen. In dit klimaat liep de rente op staatsobligaties gestaag op en maakten de aandelenmarkten een correctie door. Europa bleef dit echter bespaard: dankzij de dalende gasprijzen verbeterden de groeivooruitzichten voor het continent namelijk zienderogen. In maart kwam het Amerikaanse bankenstelsel onder grote druk te staan, waardoor de markten in een koortstoestand raakten met wilde volatiliteit en heftige schommelingen tussen risicobereidheid en risicoaversie.

Hoe hebben wij het in deze omstandigheden gedaan?

We zijn terughoudend geweest met aandelen in de portefeuille – in de verslagperiode lag de gemiddelde aandelenblootstelling op een magere 41%. Daardoor heeft het fonds niet kunnen profiteren van het marktherstel. De laatste tijd wisselen heftige stijgingen en scherpe dalingen elkaar in razendsnel tempo af – en ondanks alles laten markten over de hele wereld positieve resultaten optekenen, hoewel onze afdekkingsposities op de Nasdaq, de Euro Stoxx 50 en de S&P 500 afbreuk aan het rendement deden. Aangezien de rente nog altijd hoog is, leden de relatieve prestaties ook onder onze voorkeur voor kwaliteitsbedrijven en onze onderweging van hoog gewaardeerde aandelen. Niet-rendabele technologie, die juist de kenmerken heeft die we zorgvuldig hebben vermeden, heeft vooralsnog een voorspoedig jaar achter de rug.

Maar doordat we de duration van het obligatiesegment van de portefeuille actief hebben beheerd, konden we de historisch hoge volatiliteit van de obligatiemarkten temperen. De staatsobligatiemarkten zijn bijvoorbeeld sinds de wereldwijde financiële crisis niet meer zo volatiel geweest. Tot slot hebben onze strategieën voor valuta's uit opkomende markten in Latijns-Amerika en Oost-Europa alfa gegenereerd.

Vooruitzichten

Op macro-economisch front zien we dat de Verenigde Staten en Europa voorlopig nog niet van de verhoogde inflatie af zijn. Logisch gevolg is dat centrale banken de beleidsteugels strakker blijven aantrekken, en het transmissiemechanisme vertoont inmiddels de eerste tekenen van effectiviteit. De financieringsvoorwaarden van banken worden al sinds medio 2022 gestaag krapper doordat de rente onophoudelijk oploopt – en dit proces gaat binnenkort verder versnellen. Door de crisis in het Amerikaanse bankenstelsel worden regionale banken gedwongen tot reorganisaties en een grootscheepse versobering van de financieringsnormen, wat mogelijk een kredietkrapte teweegbrengt. Vervolgens zullen de consument en het bedrijfsleven hoogstwaarschijnlijk eerder geneigd zijn meer te sparen dan meer uit te geven.

In ons basisscenario voor de komende maanden gaan we er dus nog altijd van uit dat de Verenigde Staten in het tweede halfjaar van 2023 in een recessie zullen afglijden – hoewel de kans op een harde landing is toegenomen, is een zachte landing nog niet uitgesloten. In Europa toonde de ECB zich bereid om de inflatie op kortere termijn terug naar de 2% te worstelen. Dit betekent dus dat de Europese groei voorlopig gehinderd blijft door streng monetair beleid. Ondertussen loopt de Chinese economie nog steeds niet gelijk op met de rest van de wereldeconomie, wat een lichtpuntje biedt in deze sombere vooruitzichten.

In een dergelijk klimaat zijn een selectieve beleggingsbenadering en actief beheer van blootstellingen gepast. Er lijkt een gouden uur te zijn aangebroken: de komende maanden loont het om op de aandelen- én obligatiemarkten te beleggen. Dit is een kans die we met beide handen moeten aangrijpen. Door nieuwe ontwikkelingen zou dit uur heel snel weer voorbij kunnen zijn. Met het oog op de aanhoudend hoge kerninflatie stelt de Fed een beleidsomslag wellicht uit, terwijl het gevaar van een recessie als een zwaard van Damocles boven de Amerikaanse economie hangt.

Positionering

Voor de komende maanden zetten we vooral in op de volgende rendementsbronnen:

 • Binnen het obligatiesegment hanteren we een evenwicht tussen duration (een long-positie in staatsobligaties van kernlanden, zowel op reële als nominale basis) en spreads (door een selectie van bedrijfsobligaties en staatsobligaties uit opkomende markten).

 • Het aandelensegment bestaat uit een selectie van aandelen die het doorgaans goed doen in tijden van recessie, aangevuld met interessante groeikansen uit de sectoren artificiële intelligentie en biotechnologie. We zijn ook blootgesteld aan goud, aangezien het edelmetaal goed gaat gedijen in het klimaat met een lage reële rente dat we verwachten. Dit scenario lijkt ons heel realistisch omdat de rente terugloopt terwijl de inflatie boven de streefwaarde blijft hangen.

 • Daarnaast hebben we een aanzienlijke blootstelling aan de eurozone, omdat deze regio waarschijnlijk profiteert van de internationale groei- en renteverschillen.

Bron: Carmignac, Bloomberg, 31/03/2023

Carmignac Patrimoine

Op zoek naar optimale allocatie in verschillende marktomstandigheden

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Patrimoine A EUR Acc +8.81 % +0.72 % +3.88 % +0.09 % -11.29 % +10.55 % +12.40 % -0.88 % -9.38 % +2.20 % +5.51 %
Referentie-indicator +15.97 % +8.35 % +8.05 % +1.47 % -0.07 % +18.18 % +5.18 % +13.34 % -10.26 % +7.73 % +4.13 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Patrimoine A EUR Acc -1.44 % +2.92 % +2.06 %
Referentie-indicator +3.32 % +5.42 % +6.72 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/03/2024

Instapkosten : 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,51% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.
Transactiekosten : 0,63% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.