La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Oktober 2017 Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

Geachte mevrouw, mijnheer,  

  Ondanks de verontrustende prognoses van onheilsprofeten blijven de aandelenmarkten langzaam en gestaag stijgen. Aan het begin van het jaar was men ongerust over de misplaatste opvliegingen van Donald Trump, in het voorjaar over de gevaarlijke opkomst van het populisme in Europa en tijdens de zomer over het risico van een daling van de wereldwijde liquiditeit. Ondanks al deze zorgen zijn de beurzen gestegen.

  Zijn de aandelenmarkten door deze stijging kwetsbaar geworden? We kunnen alleen maar vaststellen dat er op het eerste gezicht niets spectaculairs is aan de stijging van de wereldwijde index: 4,6% in euro. Ten opzichte van de stijging van de bedrijfswinsten in deze periode (+3,1% in euro), zijn de waarderingen op de wereldwijde aandelenmarkten sinds begin dit jaar vrijwel gelijk gebleven.

  Maar ondertussen zijn de wereldwijde groeivooruitzichten voor de komende twaalf maanden naar boven bijgesteld (4% tegenover 3,7% in januari), vooral omdat in Europa het vertrouwen is teruggekeerd en de financiële voorwaarden gunstiger zijn geworden voor de opkomende landen.

  Zou er een eind kunnen komen aan de feeststemming op de aandelenmarkten door de dreigende daling van de wereldwijde liquiditeit als gevolg van maatregelen van de Fed en, in mindere mate, de ECB? Dat lijkt ons twijfelachtig. Hoewel eventuele fouten in het monetaire beleid nooit helemaal kunnen worden uitgesloten, is het niet erg aannemelijk dat de centrale banken hun beleidsrente fors gaan verhogen omdat ze door de deflatoire druk aan beide zijden van de Atlantische Oceaan hun inflatiedoelstelling niet kunnen behalen. In dat opzicht zouden we ons zorgen kunnen maken over een eventuele oververhitting van de Amerikaanse economie als gevolg van omvangrijke fiscale stimuleringsmaatregelen... als de kans ons reëel leek dat de regering-Trump haar belastinghervormingsvoorstel zal kunnen uitvoeren.

  De vooruitzichten zijn dan ook vrij geruststellend.

  Hoogachtend,

Édouard Carmignac
Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. Deze informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op deze website of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De kosten zijn in de resultaten begrepen. Om de reële kosten te kennen die geheven worden door de verschillende distributeurs, verwijzen wij naar de tariefroosters van de betrokkenen. Alle contractuele informatie betreffende het fonds die in deze publicatie verstrekt wordt, is ook terug te vinden in het prospectus. Het prospectus, het KIID, en het recentste (half-) jaarbeheerverslag zijn kosteloos verkrijgbaar bij Carmignac Gestion, tel +352 46 70 60 1, via de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium N.V., dat de financiële dienstverlening in België verzorgt op volgend adres: Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. Het KIID moet voor iedere inschrijving aan de belegger bezorgd worden en het wordt de investeerder aanbevolen dit te lezen voor elke inschrijving. De minimale inschrijving voor de deelbewijzen A EUR acc is 1 deelbewijs, voor de deelbewijzen A CHF acc en A USD acc is dit respectievelijk 1000 CHF en 1000 USD. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De deelnemingsrechten van dit compartiment kunnen volgens de definitie van de Amerikaanse verordening “Regulation S”/FATCA niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten voordele van een “US Person”. Bij inschrijving in een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht, u dient elk jaar uw aandeel in de dividenden (en interesten desgevallend) die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op www.carmignac.be. Deze tool vormt geen fiscaal advies en is louter bedoeld als berekeningshulp. Dit ontslaat u niet van enige stappen en verificaties die u mogelijk dient te ondernemen als belastingplichtige. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 27% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% zonder inkomen onderscheid.