[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution

Wijzigingen in sommige compartimenten van "Carmignac Portfolio"

Een Sicav naar Luxemburgs recht

  • Gepubliceerd

ISIN: (ZIE LIJST ONDERAAN)


6 augustus 2021, Luxemburg

Bericht aan de Aandeelhouders

We willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt, en zijn verheugd u nog altijd tot de aandeelhouders van "Carmignac Portfolio" (het "Fonds") te mogen rekenen.

Hierbij informeren wij u dat de Raad van bestuur na zorgvuldige afweging heeft besloten om de onderstaande wijzingen aan te brengen in bepaalde compartimenten van het Fonds en in het nieuwe prospectus van het Fonds van AUGUSTUS 2021.

We wijzen u erop dat deze kennisgeving is verzonden aan diverse Aandeelhouders van het Fonds. De wijzigingen kunnen echter alleen gevolgen voor u hebben als u Aandeelhouder bent van een of meer van de compartimenten of Aandelenklassen waarop de hieronder beschreven wijzigingen van toepassing zijn.

Alle termen die in dit document met een hoofdletter zijn geschreven maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die aan de betreffende termen in het Prospectus is toegekend.


1. INTEGRATIE VAN ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN IN DE BELEGGINGSAANPAKDe volgende compartimenten zullen ecologische en sociale kenmerken integreren in hun beleggingsaanpak en officieel te boek staan als "fondsen die ecologische en maatschappelijke kenmerken integreren in hun beleggingsaanpak en voornamelijk beleggen in ondernemingen die praktijken op het gebied van goed bestuur volgen" overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR):

Carmignac Portfolio Patrimoine
Carmignac Portfolio Investissement
Carmignac Portfolio Sécurité
Carmignac Portfolio Flexible Bond

Deze ecologische en sociale kenmerken zullen in de praktijk als volgt tot uitdrukking worden gebracht:

1) Uitsluiting van controversiële beleggingen: Deze compartimenten zullen bedrijven uit de weg gaan waarvan de activiteiten, de normen of het gedrag in strijd zijn met de normen en waarden van Carmignac, waaronder: steenkoolproducenten, tabaksfabrikanten en energiecentrales met hoge emissies, maar ook bedrijven die niet op duurzame wijze worden geleid - getuige hun belabberde ESG-scores.

2) Integratie van niet-financiële analyse: Deze compartimenten zullen behalve conventionele financiële analyse ook de ESG-praktijken van bedrijven of emittenten waarin wordt belegd tegen het licht houden. Het eigen ESG-onderzoek systeem van Carmignac (START) helpt de beleggingsbeheerder de impact van een bedrijf op zijn omgeving te inventariseren en zo kansen en risico's beter in kaart te brengen.

3) Samenwerking met bedrijven en emittenten waarin wordt belegd: Deze compartimenten zullen ten aanzien van ESG-kwesties samenwerken met bedrijven en emittenten waarin wordt belegd om ze te helpen de beste praktijken toe te passen, onze standpunten toe te lichten en het senior management ter verantwoording te roepen als er problemen ontstaan. De beleggingsbeheerder zal dit doen door regelmatige bijeenkomsten te organiseren en onze stemrechten als aandeelhouder uit te oefenen.

Dankzij deze benadering (integratie van ecologische en sociale kenmerken in de beleggingsaanpak van de compartimenten) kan de beleggingsbeheerder zich een goed beeld vormen van het ware potentieel van elke onderneming en daardoor betere beleggingsbeslissingen nemen.

Nadere informatie over de wijze waarop de maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak voor elk hierboven genoemd compartiment wordt gehanteerd, vindt u in de rubriek 'Niet-financiële analyse' van het nieuwe prospectus van AUGUSTUS 2021 en op de volgende websites: www.carmignac.com en https://www.carmignac.nl/nl_NL/responsible-investment/de-fondsen-4726 ("de website van Carmignac over verantwoord beleggen").

De risicoprofielen van de compartimenten blijven ongewijzigd. Er treden geen wijzigingen op ten aanzien van de beleggingsbeheerder, de referentie-indicator of de vergoedingen van de compartimenten.

De wijzigingen worden van kracht op 6 september 2021, na afloop van de kennisgevingstermijn van één (1) maand.

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen hebben het recht hun aandelen met uitzondering van belastingen, binnen dertig (30) dagen volgend op de publicatie van dit bericht kosteloos terug te laten kopen.


2. GESCHIKTHEID VAN COMPARTIMENT VOOR FRANS AANDELENSPAARPLANDe beleggingsstrategie van het compartiment "Grande Europe" zal enigszins worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat het in aanmerking komt voor het Franse aandelenspaarplan ("Plan d’épargne en actions" of "PEA").

De beleggingsstrategie wordt aangepast om aan te geven dat het compartiment "in de Europese Economische Ruimte ten minste 75% van zijn activa belegt in aandelen". Voorheen vermeldde de beleggingsstrategie dat het compartiment "zijn activa hoofdzakelijk belegt in aandelen uit lidstaten van de Europese Unie".

Deze aanpassing aan de Franse regelgeving heeft geen wezenlijke invloed op de beleggingsstrategie van het compartiment, die erop gericht blijft succesvol te beleggen in Europese aandelen.


3. GEDEELTELIJKE DELEGATIE VAN HET BELEGGINGSBEHEEROm optimaal gebruik te maken van de binnen Carmignac Group aanwezige expertise op het gebied van beleggingsbeheer, is voor het compartiment "Emerging Discovery" de delegatie van het beleggingsbeheer gewijzigd.

Het beleggingsbeheer van de compartimenten, dat voorheen (in zijn geheel) door de Beheermaatschappij was gedelegeerd aan Carmignac Gestion in Parijs (Frankrijk), zal door de Beheermaatschappij worden gedelegeerd aan zowel Carmignac Gestion in Parijs (Frankrijk) als aan het Londense filiaal van de Beheermaatschappij.


4. WIJZIGINGEN IN DE HEFBOOMDe verwachte hefboom van het compartiment "EM Debt" wordt bijgesteld naar 2000% (voorheen 500%).

Wij wijzen de beleggers erop dat het hefboomeffect wordt berekend als de som van de nominale waarde van elke derivatentransactie, zonder te salderen. Het hogere hefboomeffect gaat niet per se gepaard met een hoger hefboomrisico binnen het compartiment.

Het hogere verwachte hefboomeffect van het compartiment hangt doorgaans samen met het toegenomen gebruik van rentederivaten voor de korte termijn.

Voor de wijzigingen geldt een kennisgevingstermijn; ze treden op 6 september 2021 in werking.

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen hebben het recht hun aandelen met uitzondering van belastingen, binnen dertig (30) dagen volgend op de publicatie van dit bericht kosteloos terug te laten kopen.

***

Er is een nieuwe versie (AUGUSTUS 2021) van het prospectus opgesteld, waarin deze wijzigingen zijn opgenomen.

Het prospectus van AUGUSTUS 2021 en de bijgewerkte documenten met essentiële beleggersinformatie van de betreffende compartimenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van het Fonds en online op www.carmignac.com.

Het prospectus en de bijgewerkte documenten met essentiële beleggersinformatie van de subfondsen de statuten en het laatste jaarverslag en het daaropvolgende halfjaarlijkse verslag zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds op 5, allee Scheffer, L-2520 Luxembourg, op internet op het volgende adres: www.carmignac.com en ook gratis.

In België, aan Belgische financiële dienst CACEIS Belgium NV: Avenue du Port 86C Box 320, 1000 Brussel.

Tot slot melden wij u dat de netto inventariswaarden worden gepubliceerd op de website www.fundinfo.com en www.carmignac.com

Indien u vragen hebt over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur. Indien u een distributiepartner van Carmignac bent met gerelateerde vragen van uw cliënten, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor Professionele Beleggers.

Hoogachtend,

Eric HELDERLE
Directeur


ISIN-codes:

Item 1:

LU1163533422, LU1163533695*, LU1792391838*, LU1299305190, LU1299305356, LU1299305513*, LU1299305786*, LU1299305943*, LU1163533349*, LU0992628429*, LU0992628692*, LU0992627611, LU1792391671, LU1163533778, LU0992627702*, LU0992627884*, LU0992627967*, LU0992628346*, LU1299311164, LU1299311321*, LU1299311677*, LU1299311834*, LU0992625839, LU0992626217*, LU1299306321, LU1299306677, LU1299307055*, LU1299306834*, LU0992624949, LU1792391911, LU0992625086*, LU0992625169*, LU0992625243*, LU0336084032, LU1299302684*, LU0992631050, LU0807689665, LU0807689749, LU0992631217, LU0992631308*.

Item 2:

LU0099161993, LU0807688931, LU0807689079, LU0807689152, LU0294249692, LU0992628775, LU0992628858, LU2139905785, LU0992628932*, LU0992629070*, LU2154448133*, LU1623761951*, LU2206982626*, LU2212178615*.

Item 3:

LU0336083810, LU0807689400, LU0807689582, LU0992629740, LU0992629823*, LU0992630169*, LU1623762256*, LU0992630086*, LU1623762330*.

Item 4:

LU1623763221, LU1623763494*, LU2277146382, LU2346238343*, LU1623763734*.


* Deze aandelencategorie is niet het onderwerp van een openbaar bod in België.