Carmignac

Duurzaam financieren: hoe worden spaarders beschermd door de regelgeving?

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Na de financiële crisis van 2008 heeft de Europese Unie de regelgeving voor financiële beleggingen aangescherpt om de transparantie van beleggingen die aan particulieren worden aangeboden te verbeteren. Sindsdien is het regelgevend arsenaal uitgebreid om de belangen van spaarders te beschermen, met name op het gebied van duurzaam beleggen.

Veertien jaar geleden ging de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers failliet, waardoor een grote financiële crisis ontstond. Dit faillissement had niet alleen rampzalige gevolgen voor diverse spelers in de financiële sector, industriële bedrijven en veel spaarders, maar maakte ook duidelijk dat financiële instrumenten steeds complexer en ondoorzichtiger worden.

Om de belangen van particuliere beleggers te beschermen heeft de Europese Unie (EU) toen een belangrijke wijziging in de regelgeving aangebracht. Het doel daarvan is de transparantie van de financiële beleggingen die in de 27 lidstaten worden aangeboden te verbeteren en zo spaarders via producten die echt aan hun wensen voldoen, beter te beschermen. Er bestaan talrijke beleggingsproducten, maar bieden ze allemaal de zekerheid dat de belegging voldoet aan de gestelde doelstelling en aansluit bij de voorkeuren van de belegger?

Betere informatie

Transparante informatie is een essentieel element voor het beschermen van spaarders. Op dat punt heeft de Europese Commissie in 2014 een aantal maatregelen genomen in de vorm van een richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID 2). Deze zijn in 2018 in werking getreden.

Bij het verlenen van diensten moeten banken, beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en beleggingsadviseurs hun klanten gedetailleerde informatie verstrekken over de aangeboden producten. Aandelen, obligaties, deelnemingsrechten van beleggingsfondsen, SICAV's (beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal): de kenmerken van deze producten moeten worden gespecificeerd, waaronder het risiconiveau, de beleggingshorizon, de doelmarkt, enz.

De klant wordt tevens op de hoogte gesteld van het bestaan van door derden betaalde of verstrekte vergoedingen en provisies, evenals het bedrag of de berekeningswijze daarvan. Deze informatie heeft de vorm van een document dat aan de klant wordt verstrekt: het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) of KIID (Key Investor Information Document).

Leer uw klanten beter kennen

Het tweede beschermende element betreft het kennen van de klant. Aanbieders van financiële producten zijn verplicht om producten aan te bieden die passen bij het beleggersprofiel van de klant.

Om dit te bepalen wordt de klant bij het aangaan van een relatie met een adviseur verzocht om een zogeheten "geschiktheidsvragenlijst" in te vullen, waarmee zijn financiële cultuur, risicobereidheid, financiële situatie en beleggingsdoelstellingen in kaart worden gebracht. De vragenlijst bevat sinds augustus 2022 ook de voorkeuren van de klant op het gebied van duurzaam beleggen.

Met deze vragenlijst kan worden bepaald wat het profiel van de belegger is en welk soort producten of diensten hem kan worden aangeboden. Zo krijgen klanten advies dat is aangepast aan hun profiel en afgestemd is op hun kennis- en ervaringsniveau op het gebied van beleggen, hun financiële situatie en hun doelstellingen.

Een actieplan voor duurzame financiering

Voor het nieuwe stokpaardje van de Europese Unie, duurzame financiering – d.w.z. alle financiële activiteiten gericht op het behartigen van de belangen van de gemeenschap op middellange tot lange termijn – is een uitgebreid actieplan opgesteld. Doordat de publieke sector niet in staat is om de energietransitie op eigen kracht te financieren, probeert de EU dus particulier kapitaal in de richting van duurzame beleggingen te loodsen.

Ook hier speelt informatie over de duurzaamheid van financiële beleggingen een belangrijke rol.
De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), die sinds 10 maart 2021 van kracht is, verplicht vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs ertoe informatie openbaar te maken over hoe zij rekening houden met duurzaamheidsrisico's. Daarnaast verplicht deze Europese verordening hen ook om aan te geven wat de belangrijkste negatieve effecten van hun beleggingen zijn. Zo krijgen beleggers de mogelijkheid om producten te vergelijken en hun keuze te baseren op hun persoonlijke doelstellingen.

Met het oog daarop moeten vermogensbeheerders, zoals Carmignac, hun fondsen classificeren volgens de nagestreefde doelstellingen. Het gaat dan met name om drie hoofddoelstellingen:

 • artikel 9 voor producten waarvan de kern van het beleggingsproces meetbare doelstellingen op het gebied van duurzaam beleggen bevat;
 • artikel 8 voor fondsen die ecologische en sociale kenmerken promoten;
 • artikel 6, waarin fondsen zonder duurzaamheidsdoelstelling zijn ondergebracht.

Sindsdien is er een milieupijler geïntroduceerd, de EU-taxonomie. Deze Taxonomieverordening bevat een gemeenschappelijk EU-classificatiesysteem waarmee op objectieve wijze kan worden bepaald welke economische activiteiten als "groen" worden beschouwd.

Via verschillende verordeningen streeft de EU ernaar de verspreiding van duidelijkere en transparantere informatie voor spaarders te bevorderen, zodat ze de producten die hen worden aangeboden beter kunnen begrijpen. Deze regelgeving draagt ertoe bij dat huishoudens financiële producten beter met elkaar kunnen vergelijken, zodat ze hun spaargeld kunnen beleggen volgens hun eigen doelstellingen.

 • Hoe zit dat bij Carmignac?

  Om een antwoord te bieden op de problematiek van duurzaam beleggen en de uitdagingen op het gebied van transparantie, beoordelen we de negatieve impact van onze beleggingen aan de hand van de drie ESG-pijlers: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. We hebben ook een reeks fondsen waarmee onze klanten concrete actie kunnen ondernemen, binnen het kader van hun beleggingsdoelstellingen.

  Bovendien heeft 90% van ons vermogen ecologische en sociale kenmerken of een duurzame beleggingsdoelstelling. En 13 van onze 32 fondsen hebben minimaal één erkend label voor maatschappelijk verantwoord beleggen (het Franse Label ISR en het Belgische Towards Sustainability-label).

Ontdek hoe u uw spaargeld het best kunt beleggen op basis van uw doelstellingen

Ontdek de diverse beleggingsstrategieën van Carmignac
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.