Carmignac

Voorspelbaarheid en diversificatie voor beleggingen in bedrijfsobligaties

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd

Het jaar 2022 stond in het teken van aanhoudende inflatie, stijgende rentes en toenemende geopolitieke risico's, waardoor 2022 voor beleggers een bijzonder ingewikkeld jaar was – en de onzekerheid is nog niet voorbij is. De vraag dringt zich dan ook op of er een alternatief is voor beleggen.

De internationale obligatiemarkten hebben in de eerste helft van het jaar historische verliezen geleden, maar net daarom zijn de huidige waarderingen zo aantrekkelijk, vooral op de bedrijfsobligatiemarkt, waar de spreads recordhoogten bereikten:

Carmignac

Bron: Bloomberg, 03/01/2023.In dit complexe marktklimaat kan een carry-strategie een slimme keuze zijn. Daarbij gaat diversificatie door een rigoureuze effectenselectie gepaard met voorspelbaarheid, met een vooraf bekende rendementsindicatie en een duidelijke vervaldatum.1

Carmignac Credit 2027 in een notendop

Carmignac Credit 2027 wordt beheerd door de bedrijfsobligatiespecialisten van Carmignac, die een strategie hanteren waarbij bedrijfsobligaties voor de lange termijn worden aangehouden, een zogeheten carry-strategie. Het fonds streeft ernaar beleggers over een horizon van 5 jaar kapitaalgroei te bieden, waarbij de beleggers vervroegd kunnen uitstappen als het rendement van het fonds eerder een gepast geacht niveau bereikt of overtreft, zoals omschreven in het prospectus van het fonds1.

Op 31 januari bedraagt het bruto rendement tot de vervaldatum van het fonds 7,43%.2

 • Carmignac
  Een weids beleggingsuniversum

  Carmignac Credit 2027 tracht wereldwijd aantrekkelijke kredietpremies te benutten, waarbij het valutarisico wordt afgedekt. Hierdoor kan op basis van sterke overtuigingen een gediversifieerde en selectieve portefeuille worden opgebouwd.

 • Carmignac
  In de loop van tijd afnemende risico's

  Dankzij de opzet van het fonds wordt niet alleen het valutarisico systematisch afgedekt, maar worden ook de volatiliteit en het rente- en kredietrisico geleidelijk afgebouwd naarmate de vervaldatum dichterbij komt.

 • Carmignac
  Een carry-strategie met de optie tot vervroegde terugkoop

  Tijdens het derde en vierde jaar kunnen beleggers vóór de vervaldatum over hun geld beschikken als het Fonds een gepast geacht rendement behaalt of overtreft, zoals in het prospectus beschreven.

Een benadering van bedrijfsobligaties die zichzelf bewezen heeft

Het fonds profiteert van de uitgebreide en beproefde expertise van het beheerteam, dat ook al het beheer voert over ons eerste fonds met beperkte looptijd, Carmignac Credit 2025, en ons wereldwijd bedrijfsobligatiefonds Carmignac Portfolio Credit. Sinds hun indiensttreding in 2013 hebben onze experts aangetoond dat ze in uiteenlopende marktomstandigheden rendement kunnen genereren.

 • Gold Rating

  Carmignac is in de categorie 'Bonds – Euro Corporates' door Citywire geclassificeerd als 'Gold' voor zijn risicogewogen rendement voor de gehele categorie in de periode van 30/06/2015 tot 30/06/20223.

 • EUR 10,9 miljard

  aan bedrijfsobligaties onder beheer.4

 • Een succesvolle strategie

  Carmignac Portfolio Credit zit bij het eerste percentiel van zijn Morningstar-categorie voor zijn rendement sinds de introductie (31/07/2027), waarmee het 99% van de referentiegroep verslaat5.

1Meer informatie over de beheerdoelstelling is te vinden in het prospectus van het fonds. De beheerdoelstelling vormt geen rendementsbelofte of resultaatsverbintenis van het Fonds. Het rendement is niet gegarandeerd. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
2Bron: 31/01/2023. Het rendement tot de vervaldag is het bruto rendement dat wordt berekend in de veronderstelling dat de obligaties in de portefeuille op de vervaldag worden afgelost.
3Bron en auteursrechten: Citywire. Citywire Fund Manager Ratings en Citywire Rankings zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ('Citywire') en van © Citywire 2022. Alle rechten voorbehouden.
4Op basis van alle portefeuilles van Carmignac, per 30/12/2022.
5Bron: Carmignac, Morningstar, 30/12/2022. Morningstar-categorie: EUR Flexible Bond. Voor het deelnemingsrecht A EUR Acc. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het rendement van deelnemingsrechten waarvan het valutarisico niet is afgedekt, kan zowel stijgen als dalen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs. Morningstar Rating™: © 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: - is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; gaat niet gepaard met enige garantie omtrent de betrouwbaarheid, volledigheid of relevantie ervan. Noch Morningstar noch zijn content providers zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie.

Carmignac Credit 2027

Wenst u meer informatie over Carmignac Credit 2027?

Bezoek de webpagina van het Fonds

Carmignac Credit 2027 A EUR Acc

ISIN: FR00140081Y1
Risico-indicator:

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

Inherente risico's:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

LIQUIDITEITSRISICO : Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.