Carmignac

Tegenwoordig staan flexibiliteit en risicobeheersing centraal bij het beleggen

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    4 minuten leestijd
Carmignac

De drie beheerders van ons fonds Carmignac Patrimoine – Rose Ouahba, David Older en Keith Ney – doen uit de doeken hoe zij omgaan met het huidige ongunstige klimaat.

De Russische inval in Oekraïne, corona-lockdowns in China, prijsstijgingen, de wereldwijde economische vertraging... Het klimaat ziet er ongunstig uit. Hoe gaat u daarmee om?


Rose Ouahba: Er pakken zich wolken samen. De blauwe lucht is steeds moeilijker te zien door de twee grootste dreigingen voor de financiële markten van het moment: het risico op een recessie en het inflatierisico. Maar al vóór enige militaire invallen of nieuwe lockdowns in China wezen onze analyses en verwachtingen op een economische groeivertraging en aanhoudende inflatie dan algemeen in 2022 werd verwacht. De oorlog in Oekraïne en de Chinese lockdowns versterkten deze trends.

David Older: Terwijl maart vol uitdagingen zat, was april voor beleggers ronduit verraderlijk. In de VS beleefden sommige aandelen1 hun slechtste maand sinds oktober 2018. Ondanks gezonde kerncijfers – het leeuwendeel van de bedrijven kwamen met onverwacht goede resultaten – bleven actuele macro-economische thema's zoals inflatie hun stempel drukken op de financiële markten. In deze context gaan we steeds omzichtiger met waarderingen om en blijven we bij een lage aandelenblootstelling.

Keith Ney: Beleggers zijn nergens veilig, want ook de wereldwijde obligatiemarkten daalden in maart en april fors. Flexibiliteit en risicobeheersing staan tegenwoordig duidelijk centraal bij het beleggen. In het huidige klimaat gaat trage groei gepaard met hoge inflatie, en daarom hebben we belegd in bedrijven die relatief ongevoelig zijn voor economische schommelingen of voorspelbare resultaten bieden. Onze aanzienlijke positie in cash verleent ons de wendbaarheid die nodig is om kansen te grijpen wanneer de vooruitzichten opklaren.

U staat inmiddels een jaar met 3 aan het roer van Carmignac Patrimoine, wat is daar precies de meerwaarde van in dit klimaat?


R.O.: Omdat we met zijn drieën zijn, moeten we het hele proces met nóg meer discipline aanpakken – en laat discipline nu net centraal staan in het beleggingsproces van Carmignac. We kunnen elkaar ook op interessante nieuwe mogelijkheden wijzen en we moeten continu blijven controleren of onze beleggingshypotheses nog altijd kloppen.

K.N.: Ik ben het eens met Rose. Door dagelijks de koppen bij elkaar te steken, ontdekken we nieuwe manieren om in de geselecteerde thema's te beleggen. We besteden veel tijd aan nagaan hoe de radertjes van ons Fonds het best in elkaar passen. Zo kunnen we de portefeuille beheren op basis van een coherente, holistische visie. In deze organisatie ziet u terug hoe graag we onze cliënten uitstekende flexibiliteit, optimale portefeuillesamenstelling en uitgelezen risicobeheersing willen bieden – de grote pijlers van de Patrimoine-fondsen.

D.O.: Ik zou zeggen dat we elkaar aanvullen. En voor alle duidelijkheid, er zitten meer mensen achter dan wij drieën – wij krijgen een volledig overzicht van de kansen op de financiële markten dankzij een heel team interne analisten en experts bij Carmignac. Alles draait om teamwerk met eenzelfde hoofddoel: het spaargeld van onze cliënten voor de lange termijn beheren.

Welke beleggingsfilosofie gebruikt u als uitgangspunt ten behoeve van uw cliënten?


R.O.: Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op overtuigingen die we al geruime tijd zijn toegedaan, en op passende spreiding over regio's en sectoren. We beleggen in obligaties, aandelen en valuta's. Dankzij deze brede waaier aan activaklassen hebben we ruim voldoende beleggingskansen en kunnen we onmiddellijk inspelen op marktschommelingen, zonder onze discipline overboord te gooien.

K.N.: We zoeken naar de beste beleggingskansen ter wereld, ongeacht de marktomstandigheden. Hiervoor stemmen we ons snel af op veranderende markttrends en houden we het risiconiveau binnen de perken, zodat we altijd de optimale activa-allocatie kunnen aanhouden. In het huidige klimaat betekent dit dat we alle zeilen bijzetten om de vele risico's van dit nieuwe marktklimaat actief te beheren.

D.O.: Wij zijn langetermijnbeleggers. We verkopen aandelen dus niet na een paar dagen alweer om snel wat winst te maken. Uiteraard verkopen we een positie tijdig als we constateren dat het beleggingsdossier niet meer overtuigend is. Maar we gaan absoluut niet over één nacht ijs gaan: pas als uit een grondige analyse blijkt dat een bedrijf aansluit bij onze overtuigingen, wordt het een kandidaat voor onze portefeuille.

Wat zou u zeggen tegen mensen die overwegen in Carmignac Patrimoine te beleggen?


K.N.: Dankzij onze proactieve, flexibele beleggingsbenadering zullen we naar onze overtuiging nog sterker uit de huidige omstandigheden komen, en nog betere resultaten voor onze cliënten kunnen boeken. We kunnen het risiconiveau beheren en op kansen inspelen doordat we in een brede waaier van activaklassen beleggen, waardoor we de portefeuille kunnen beschermen bij neergang op de financiële markt en de rendementsbronnen weer laten werken wanneer de markt zich herstelt. Het Fonds doet dit inmiddels al ruim dertig jaar.

R.O.: Wij hebben het nodige inzicht én de nodige middelen om op marktherstel in te spelen zodra dat de kop opsteekt. Dit herstel komt er waarschijnlijk zodra de Chinese overheid stimuleringsmaatregelen treft tegen een situatie die de inflatiedruk mogelijk verhoogt en een rem zet op de potentiële groei.

D.O.: Aangezien veel beleggers zich interesseren voor maatschappelijk verantwoord beleggen, voeg ik eraan toe dat Carmignac Patrimoine zich hard maakt voor milieu en maatschappij2. De afgelopen jaren stond de integratie van milieu, maatschappij en governance (ESG) in ons beleggingsproces centraal, en hier komt in de toekomst geen verandering in. We geloven namelijk dat deze focus naadloos aansluit bij onze benadering als actieve belegger.

Voor meer informatie over Carmignac Patrimoine:

Klik hier

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

1Dankzij een daling van 13,2% gaat april voor de NASDAQ-100-index, die bestaat uit de honderd grootste niet-financiële ondernemingen op de NASDAQ-beurs, de boeken in als de slechtste maand sinds oktober 2018.
2Het Fonds wordt ingedeeld als artikel-8-fonds in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 (de Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR).

Dit is een marketingdocument.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook). In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Om aan te geven welke aandelen in de fondsenportefeuilles van Carmignac zijn of waren opgenomen, wordt voor illustratieve doeleinden naar bepaalde effecten en financiële instrumenten verwezen. Dergelijke verwijzingen zijn niet bedoeld als aanbeveling om direct in de betreffende instrumenten te beleggen en vormen ook geen beleggingsadvies. Het is de Beheermaatschappij niet verboden om zonder voorafgaande kennisgeving deze instrumenten te verhandelen. De portefeuilles van Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een verwijzing naar een rangschikking of bekroning biedt geen garantie voor de toekomstige resultaten van de ICB's of de beheerder. Risicoschaal uit de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risico 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen. Morningstar Rating™: © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: is eigendom van Morningstar en/of zijn gegevensleveranciers, mag niet worden gekopieerd of verspreid en is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of actueel. Noch Morningstar, noch zijn gegevensleveranciers zijn aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruik van deze informatie. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. maatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De EBI dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de EBI te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. Het prospectus, de EBI-documenten, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheer- Beleggers vinden onder nummer 6 van de pagina "Wettelijke informatie" een samenvatting van hun rechten in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans vinden, via de volgende link:https://www.carmignac.nl/nl_NL Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.De Franse beleggingsfondsen ("fonds communs de placement", FCP) zijn gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Frans recht die voldoen aan de ICBE- of AIFM-richtlijn. De Beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. VK:Dit document werd vervaardigd door Carmignac Gestion en/of Carmignac Gestion Luxembourg en wordt in het VK verspreid door Carmignac Gestion Luxembourg UK Branch (Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer FC031103, CSSF-vergunning van 10/06/2013). In Zwitserland: Het prospectus, de EBI-documenten en het jaarverslag zijn beschikbaar op www.carmignac.ch en verkrijgbaar via onze vertegenwoordiger in Zwitserland, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. De betaalagent is CACEIS Bank, Parijs, filiaal Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Zwitserland. Copyright: De in deze presentatie vermelde gegevens zijn de exclusieve eigendom van hun eigenaars, zoals op elke pagina vermeld. CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - tel: (+33) 01 42 86 53 35 Een door de AMF goedgekeurde beleggingsmaatschappij Franse naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van EUR 15.000.000 – Handelsregister van Parijs B 349 501 676 CARMIGNAC GESTION Luxembourg City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxemburg - tel: (+352) 46 70 60 1 Dochteronderneming van Carmignac Gestion - Een door de CSSF goedgekeurde beleggingsmaatschappij Luxemburgse naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van EUR 23.000.000 - Handelsregister van Luxemburg B 67 549