Carmignac

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe geaccrediteerd met het ‘Towards Sustainability’-label

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    4 minuten leestijd

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is geaccrediteerd met het ‘Towards Sustainability’-label. Dit Europese multi-assetfonds is het zesde fonds van Carmignac dat dit label ontvangt als erkenning voor zijn inzet inzake verantwoord beleggen.

Carmignac


Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (hierna het « fonds ») is het nieuwste fonds uit ons “Patrimone”-gamma. Dit multi-assetfonds volgt een sociaal verantwoorde beleggingsbenadering die een flexibele allocatie implementeert tussen obligaties en aandelen die noteren op de Europese markten. Het fonds streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en de impact op het milieu te minimaliseren door een kleinere ecologische voetafdruk te hebben.

[Article image] [Funds Focus] Sandra Crowl

Carmignac is erg blij met het behalen van het Belgische 'Towards Sustainability'-label dat in de sector erkend wordt vanwege de ernst van de analyses op de betrokken beleggingsfondsen en vanwege de visie van wat een belegger zou moeten weten en begrijpen over de samenstelling van beleggingsportefeuilles.

Sandra Crowl, Stewardship Manager bij CarmignacHet Belgische ‘Towards Sustainability’-label, dat in 2019 werd opgericht op initiatief van Febelfin (de Belgische Federatie van de Financiële Sector), wordt in België en Europa erkend als kwaliteitsnorm voor duurzaam beleggen. Het wordt toegekend na een diepgaande studie door het Central Labelling Agency (CLA) die zich richt op drie hoofdcriteria: transparantie, ESG-analyse (Milieu, Sociaal en Governance) van beleggingsportefeuilles en een veeleisend uitsluitingsbeleid dat zich richt op energie-transitie.

Kom meer te weten op:

Patrimoine Europe is een compartiment van Carmignac Portfolio, ICBE / SICAV naar Luxemburgs recht en een Europees mixfonds, dat 50% tot 100% van zijn nettovermogen permanent belegt in obligaties, terwijl de aandelenblootstelling maximaal 50% bedraagt. Het fonds streeft door middel van een actief en discretionair beheer naar een hoger rendement dan dat van de referentie-index, die voor 50% samengesteld is uitde index STOXX Europe 600 (SXXR) en voor 50% uit de index BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government (ECAS), over een aanbevolen minimale beleggingsduur van 3 jaar. De indicator wordt elk kwartaal geherbalanceerd. De aanbevolen minimale beleggingsduur is 3 jaar.2 Het subfonds streeft naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert voor het aandelengedeelte van de portefeuille een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze aandelenklasse wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.


Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Rekening houdend met de ESG-benadering van het compartiment
Het subfonds past voor elk beleggingsthema de "best-in-universe" -benadering of de "best-effort" -benadering toe. Het subfonds past een actief stembeleid toe en toont een actieve betrokkenheid bij zijn beleggingen. Het subfonds heeft een holistische kijk op het beheer van duurzaamheidsrisico's door de duurzaamheidsrisico's die verband houden met zijn beleggingen en hun belanghebbenden te identificeren en te beoordelen. De niet-financiële analyse wordt geïmplementeerd in de beleggingsstrategie door het gebruik van positieve, negatieve filtering en de uitsluiting van bepaalde bedrijven waardoor het beleggingsuniversum van het compartiment in aandelen en bedrijfsobligaties actief wordt verminderd met ten minste 20%. Voorbeelden van extra-financiële criteria (niet uitputtend): levering en leveranciers, type energie en de efficiëntie ervan, water- en afvalbeheer, gegevens over koolstofemissies, beleid op het gebied van menselijk kapitaal, bescherming van klantgegevens en cyberveiligheid, regelgeving, corporate governance en gedrag, medewerkerstevredenheid, beloning van leidinggevenden. Bedrijf belast met de evaluatie van ESG-criteria: Carmignac Gestion S.A.


Het beleggingsbeleid van dit compartiment bevat geen specifieke criteria op het gebied van duurzaamheid. Bovendien betekent het behalen van dit label door het compartiment niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/fr/finance-durable.

Kenmerken

DeelnemingsrechtA EUR acc
Minimale initiële inschrijving1 Deelnemings­recht
Bestemming van de resultatenKapitalisatie
Maximale inschrijvingsprovisie, all-in, verschuldigd aan de distributeurs4,00%
Uitstapvergoeding0,00%
Vaste beheerkosten1.50%
Prestatievergoeding10,00% van de outperformance ten opzichte van haar referentie-index in geval van positief rendement
Referentie-index50% Stoxx Europe 600 (herbelegde netto dividenden), 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Driemaandelijks geherbalanceerd.
Bedrag van de prestatievergoeding1.22% (31/12/2020)
Roerende voorheffing-
Roerende voorheffing bij verkoop30% op de obligatiemeerwaarde
Lopende kosten zonder performance fee1.79 %
Taks op beursverrichtingen (TOB)1.32% (max. 4000€)
Conversiekosten1.00%
Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92Ja