Carmignac

Overtuigd belegger, actief belegger: conclusies uit het stemseizoen van 2022

 • Auteur(s)
  Marion Plouhinec
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd

Het einde van een actief stemseizoen1 is voor Carmignac de gelegenheid om de hoogtepunten van het seizoen te bespreken en verslag te doen van de manier waarop we stemden tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven waarin we beleggen.

Tijdens het stemseizoen van 2022

 • 97%
  Carmignac stemde 97% van de stemgerechtigde vergaderingen
 • 59%
  Carmignac heeft 59% van de vergaderingen waarop wij stemden ten minste één stem tegen de directie uitgebracht
 • 12%
  stemmen uitgebracht tegen het management van de bedrijven waarin wij beleggen, een lichte stijging ten opzichte van 10% in dezelfde periode in 2021

Ons stemrecht uitoefenen en stemmen tegen het management... wat is de volgende stap?

We gebruiken ons stemrecht om onze zorgen kenbaar te maken bij het management. Vaak gaan we echter nog verder en laten we onze stem vergezeld gaan van een uitgebreide motivatie aan het bedrijf over het hoe en waarom van onze tegenstem.

Tijdens dit stemseizoen was dit vooral het geval bij klimaatgerelateerde managementresoluties, waarbij het management van de bedrijven waarin we beleggen zijn aandeelhouders vraagt hun klimaatbeleid of -verslag goed te keuren.

Actief eigenaarschap in opkomst

Over het algemeen steeg het actieve eigenaarschap van beleggers sterk in het stemseizoen van 2022. Dit bleek uit het grote aantal aandeelhoudersresoluties6 dat werd ingediend tijdens de AvA's van de bedrijven waarin we beleggen.

 • Dit was vooral het geval op de Amerikaanse markt, waar de Securities and Exchange Commission (SEC) nieuwe regels7 uitvaardigde die het voor bedrijven moeilijker maken om het indienen van aandeelhoudersvoorstellen tegen te houden.
 • Op de Europese markt merkten we dat sommige pogingen om aandeelhoudersvoorstellen op de AvA-agenda te krijgen, geblokkeerd werden.
 • Het voorbeeld van TotalEnergies (Frankrijk)

  Dit was bijvoorbeeld het geval in Frankrijk, waar de raad van bestuur van TotalEnergies besloot een aandeelhoudersvoorstel niet op de agenda te zetten dat 11 aandeelhouders wilden indienen over het klimaatbeleid van het bedrijf. Total Energies was van mening dat het voorstel “inbreuk maakt op de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur om de bedrijfsstrategie te bepalen8 .

  De groep aandeelhouders legde de kwestie voor aan de Franse autoriteit financiële markten (Autorité des Marchés Financiers of AMF), die zich in deze zaak onbevoegd verklaarde. De voorzitter van de AMF liet echter apart weten dat hij graag zou zien dat de wetgever zich over dit onderwerp buigt.

  Wij zien dit als een eerste zet van aandeelhouders om de aandeelhoudersdemocratie in deze markt te verbeteren.

Onze stemstatistieken weerspiegelen deze trend van een stijgend aantal aandeelhoudersresoluties. Carmignac stemde in het eerste halfjaar van 2022 wereldwijd over 165 aandeelhoudersresoluties. In dezelfde periode vorig jaar waren dit er 104 . 48% van de aandeelhoudersresoluties waarover we stemden, werd ingediend bij de Amerikaanse bedrijven waarin we beleggen.

We blijven de kwaliteit van deze resoluties nauwgezet in de gaten houden, evenals de afstemming ervan op de onze focusthema's op het gebied van milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social and Governance - ESG):

 • [ISR pages] Picto E
  Klimaatverandering

  wij zijn ervan overtuigd dat elk bedrijf een steentje bij moet dragen aan het beperken van de klimaatverandering;

 • Carmignac
  Empowerment

  we geloven dat werknemers het belangrijkste kapitaal van een bedrijf vormen, mits ze goed behandeld worden;

 • [ISR pages] Picto G
  Leiderschap

  wij vinden dat bedrijven die voortdurend innoveren om hun klanten altijd de beste oplossingen te kunnen bieden, waarde voor de lange termijn creëren.

Wij steunden 75% van alle aandeelhoudersresoluties waarover we moesten stemmen, een kleine stijging in vergelijking met het eerste halfjaar van 2021 (71%).

Carmignac
Bron: Carmignac, met gebruik van ISS-gegevens. Stemmen bij volmacht in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022. De gegevens omvatten alle stemmen van de twee rechtspersonen van Carmignac: Carmignac Gestion en Carmignac Gestion Luxembourg.

Tijdens de AvA van het Amerikaanse e-commerce-bedrijf Amazon, die op 25 mei 2022 gehouden werd, steunden we 7 van de 15 door aandeelhouders voorgestelde resoluties. Hieronder vielen de volgende resoluties die te maken hebben met ons ESG-kernthema empowerment:

 • Carmignac
  Besluit 6

  aanvragen van een rapport door een externe partij over de due diligence van het bedrijf inzake mensenrechten

 • Carmignac
  Besluit 13

  verslaglegging over de bescherming van de rechten op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

 • Carmignac
  Besluit 16

  een extern onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsomstandigheden

Een persoonlijk gesprek met het bedrijf, een maand voor de AvA, hielp ons te begrijpen welke stappen het bedrijf neemt om zijn benadering van sociale en milieukwesties te verbeteren. Dit droeg bij aan onze stembeslissing. Daarnaast lieten we aan het bedrijf weten dat wij verwachten dat ze de algemene transparantie over hun diverse milieu- en sociale initiatieven zullen verbeteren, om problemen met de beeldvorming te voorkomen. Onze steun voor 7 aandeelhoudersresoluties houdt sterk verband met deze aanhoudende betrokkenheid.

We besloten bijvoorbeeld om besluit 16 te steunen, waarmee de raad van bestuur werd verzocht om een onafhankelijk onderzoek in te stellen en verslag te doen van de arbeidsomstandigheden en de behandeling van de magazijnmedewerkers. Wij zijn van mening dat dit onderwerp momenteel een reputatierisico vormt. Daarnaast brengt het operationele risico's met zich mee omdat de pool van werknemers beperkt is, en het verloop en de kosten van arbeidskrachten hoog zijn.

Hoewel onze betrokkenheid bij het bedrijf hielp ons meer inzicht te geven in de stappen die zij zetten om de omstandigheden te verbeteren, denken we dat een onderzoek door een externe partij de transparantie over dit onderwerp verbetert, wat zowel stakeholders als het bedrijf zou helpen het probleem beter te kunnen aanpakken.

Hoewel geen van deze besluiten voldoende aandeelhoudersstemmen kreeg om te worden aangenomen, blijven de ESG-praktijken van Amazon volgen en zetten we onze gesprekken met het bedrijf voort.

 • De aanpak van Carmignac

  Wat we met dit document willen aantonen, is dat de actieve en op overtuiging gebaseerde benadering van beleggen van Carmignac ons er niet van weerhoudt om tegen het management van een bedrijf te stemmen als wij dit nodig achten.

  Wij gebruiken onze stemrechten om de bedrijven waarin we beleggen aan te moedigen om verbeteringen door te voeren die in lijn liggen met de best practices op ESG-gebied, die op lange termijn in het belang van het bedrijf, hun stakeholders en uiteindelijk onze klanten zijn.

  Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop wij stemmen, ons Stembeleid9 .

1 De algemene vergaderingen van de bedrijven waarin we beleggen, worden meestal tussen maart en juni gehouden. Deze periode noemen we het stemseizoen.
2Besluit 13 - Goedkeuring Climate Progress Report
3https://www.glencore.com/media-and-insights/news/results-of-2022-agm
4Besluit 16 - Goedkeuring van het Sustainability and Climate Transition Plan van TotalEnergies
5https://totalenergies.com/sites/g/files/nytnzq121/files/documents/2022-05/AG2022_Resultats-des-votes-par-resolution_EN.pdf
6Zie bijvoorbeeld het verslag van Georgeson over het stemseizoen van 2022 waarin melding wordt gemaakt van een 'recordaantal ingediende aandeelhoudersvoorstellen': https://www.georgeson.com/us/insights/2022-early-proxy-season-review/
7Zie voor meer informatie de toespraak van Renee Jones, directeur van de Corporate Finance Division bij de SEC https://www.sec.gov/news/speech/jones-cii-2022-03-08
8https://totalenergies.com/media/news/press-releases/board-directors-totalenergies-promoting-dialogue-its-shareholders
9https://carmidoc.carmignac.com/SRIVP_INT_en.pdf

Verantwoord Beleggen

Wij gebruiken ons stemrecht als een kans om de door ons geïnvesteerde ondernemingen aan te moedigen om verbeteringen door te voeren die in overeenstemming zijn met de beste praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en governance

Raadpleeg ons beleid en onze verslagen

Belangrijke wettelijke informatie Dit is een reclame. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is.

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KIID (Key Investor Information Material). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij debeheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. . De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geenbelastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.

De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten.

Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende.

CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme - F - 75001 Paris Tél : (+33) 01 42 86 53 35 Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676 CARMIGNAC GESTION Luxembourg City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg Tel : (+352) 46 70 60 1 Filiaal van Carmignac Gestion Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549