Carmignac

Onze duurzame aanpak onder de loep

Met groot genoegen presenteren wij ons Stewardship Report 2022, ingeleid door een voorwoord van onze Chairman en CIO, Edouard Carmignac, dat u hieronder kunt lezen.

2022 was een jaar vol uitdagingen voor de wereldeconomie en de financiële markten. Het stond in het teken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de toegenomen geopolitieke spanningen tussen oost en west, de Europese energiecrisis en de inflatie. De integratie van ecologische, sociale en governance-factoren (ESG) en duurzaam beleggen werden dan ook onvermijdelijk op de proef gesteld, met name door de toenemende controle op definities en de politisering van het debat, vooral in de VS.

Desondanks blijven we ervan overtuigd dat ons engagement om rekening te houden met duurzaamheid van fundamenteel belang is voor een juist beheer van beleggingsrisico's en -kansen. Het sluit ook aan bij ons streven naar positieve resultaten voor het milieu en de samenleving, in het belang van onze beleggers. In 2022 is namelijk gebleken hoe belangrijk het is om een geavanceerde benadering te hanteren bij de ESG-analyse van de bedrijven waarin we beleggen. Dat betekent dat we ook rekening houden met werknemerstevredenheid, gezien de noodzaak om talent te behouden in tijden van oplopende inflatie, klimaatverandering en energieonzekerheid als gevolg van oorlog en sociale risico's in de toeleveringsketen tijdens een periode van geopolitieke spanningen tussen de VS en China.

Hoewel de bovenstaande context sommige resultaten van duurzame ontwikkeling in de weg stond, zoals het toegenomen gebruik van steenkool in Europa, had deze wel een stimulerende werking op de ontwikkeling van een op duurzaamheid afgestemd overheidsbeleid met als doel de integratie van ESG-factoren in de strategieën van bedrijven te bevorderen. De Inflation Reduction Act van de Amerikaanse president Joe Biden gaf bijvoorbeeld een sterk signaal af waaruit blijkt dat de VS een leidende rol wil spelen op het gebied van groene technologie. Daarnaast zijn de instrumenten voor de financiering van duurzame groei verder ontwikkeld. Zo heeft de Europese Unie in 2022 vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van een Europese standaard voor groene obligaties (EU GBS).

Vermogensbeheerders hebben zich weten aan te passen aan de ontwikkelingen in verband met de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR), op grond waarvan fondsen worden gecategoriseerd op basis van de mate waarin ze gebruikmaken van ESG-informatie ("Artikel 6-, 8- en 9-fondsen"), onder de supervisie van de nationale toezichthouders. Ook dit jaar bestaat meer dan 90% van het in aanmerking komende vermogen dat Carmignac onder beheer heeft uit Artikel 8- en Artikel 9-fondsen, die respectievelijk ecologische en sociale kenmerken promoten of gericht zijn op duurzame beleggingen.

Zoals we in dit verslag toelichten, hebben we onze duurzame beleggingsaanpak en ons stewardship in 2022 verder versterkt.

Met het oog op de groeiende belangstelling van onze beleggers voor ESG en duurzame beleggingen hebben we ons recentste 'S'-fonds, Carmignac Portfolio Human Xperience, gepromoot. Met dit fonds hebben we ons thematische aanbod, dat verder bestaat uit Carmignac Portfolio Climate Transition (ons 'E'-fonds) en Carmignac Portfolio Family Governed (ons 'G'-fonds), vervolledigd.

Transparantienormen vormen de kern van onze aanpak. We hebben een ESG-resultaatcalculator ontwikkeld, een educatief hulpmiddel waarmee onze cliënten een beter beeld krijgen van de impact van hun beleggingen op het milieu en de samenleving. Daarnaast hebben we ook ons eerste verslag gepubliceerd dat is afgestemd op de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

De acties die we in het belang van onze beleggers ondernemen, beperken zich niet tot onze beleggingsbeslissingen. We zijn ook actief aandeelhouder van de bedrijven waarin we beleggen, wat een essentieel onderdeel is van onze fiduciaire verantwoordelijkheid.

In 2022 hebben we 81 engagement-initiatieven met bedrijven opgestart en ons stemrecht actief uitgeoefend door ons op ten minste 55% van de aandeelhoudersvergaderingen waaraan we hebben deelgenomen, tegen het management uit te spreken.

We hebben onze eerste Carmignac-stemrichtlijnen opgesteld en onze gids met ESG-verwachtingen gepubliceerd om de bedrijven waarin we beleggen en onze beleggers inzicht te verschaffen in onze verwachtingen omtrent de drie ESG-kernthema's van Carmignac: Klimaat, Empowerment en Leiderschap.

We kijken ernaar uit om onze duurzame beleggingsaanpak in 2023 en daarna te versterken onder leiding van Lloyd McAllister, die onlangs werd benoemd tot Hoofd Duurzaam Beleggen.

Dit is het tweede jaar waarin we ons Stewardship Report publiceren. Ik nodig u van harte uit het te lezen om te zien wat we in 2022 allemaal hebben bereikt en hoeveel waarde we hechten aan duurzaam beleggen.

2022 Stewardship Report

Onze missie is het creëren van waarde voor onze klanten en positieve resultaten voor de maatschappij en het milieu

Downloaden
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.