[Article image] [Flash Note] Blue bridge

Is technologie weer helemaal terug?

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

David Older, head of equities Bij Carmignac

Carmignac

Technologiesector: stand van zaken

 • Nu de waarderingen ruim onder de piek van de coronapandemie liggen, de rentabiliteit meer aandacht krijgt en AI nieuw enthousiasme wekt, zou de technologiesector de komende maanden goed moeten blijven presteren.

Technologiesector: recessiebestendig?

 • In het verleden gaf de technologiesector voorrang aan groei in plaats van maximale rentabiliteit.

 • Daar komt echter stilaan verandering in. Nu de wereldeconomie vertraagt, beginnen technologiebedrijven meer aandacht te krijgen voor het verbeteren van de rentabiliteit.

 • Zo heeft Elon Musk bij Twitter radicaal de schaar in de kosten gezet door 75% van het personeel te ontslaan en heeft Mark Zuckerberg 2023 uitgeroepen tot het 'jaar van de efficiëntie', waarin hij de kosten bij Meta wil rationaliseren.

 • Die verschuiving naar rentabiliteit zien we in heel de technologiesector en dit zal de komende jaren naar verwachting resulteren in hogere marges en meer winst per aandeel (WPA).

 • Bovendien hebben analisten hun winstvooruitzichten voor de technologiesector de afgelopen zes maanden sterker verlaagd dan voor andere sectoren. Dat verklaart mogelijk waarom er de laatste tijd meer bedrijven zijn die de verwachtingen overtreffen.

Technologiesector: waar liggen de kansen?

AI lijkt in de hele sector op korte termijn economische voordelen te bieden, in tegenstelling tot andere trends waar de afgelopen tijd veel om te doen was

 • Voorlopig ziet het ernaar uit dat AI eerder een 'iPhone-moment' wordt dan een potentiële teleurstelling (zoals tot nu toe het geval is voor het Metaverse, het Internet of Things, zelfrijdende auto's en de blockchain).

 • De meeste grote technologiebedrijven zijn al zwaar aan het investeren in kansrijke AI-toepassingen.

 • Het verschil met eerdere trends is dat er met AI misschien al op heel korte termijn geld te verdienen zal zijn. Microsoft heeft bijvoorbeeld al verschillende door AI ondersteunde producten uitgebracht.

Aanbieders van clouddiensten en rekenkracht kunnen de vruchten van de AI-explosie plukken

 • Ook voor aanbieders van cloudinfrastructuur (Microsoft Azure, Amazon AWS, Google, Oracle) en rekenkracht (Nvidia, AMD) kan AI grote kansen inhouden.

Mathias Santos, analist technologie, media en telecommunicatie bij Carmignac

Carmignac

Focus op de winsten in de technologiesector

 • Sommige analisten voeren aan dat de reclame-uitgaven van bedrijven conjunctuurgevoelig zijn en online adverteerders hebben geleden onder de strengere voorwaarden voor het delen van gegevens voor gerichte advertenties die Apple heeft ingevoerd. Uit de cijfers van Google en Meta blijkt echter dat de advertentie-inkomsten de pessimistische verwachtingen overstijgen en in het segment reizen en detailhandel zijn toegenomen.

Hoewel er de laatste tijd twijfels rezen, oogt de toekomst gunstig voor online reclame, met name in de reissector en de detailhandel, die ondanks de vrees voor een recessie positieve groeicijfers laten zien

 • Dat de clouddivisie van Microsoft afgelopen kwartaal meer omzet heeft gedraaid dan verwacht, wijst erop dat de bezorgdheid over een groeivertraging in cloudtoepassingen door kostenoptimalisaties bij bedrijven, overdreven was. De sterke prestaties van de clouddivisie hebben een grote bijdrage geleverd aan de totale groei van de technologiereus.

De clouddiensten van Microsoft draaiden meer omzet dan verwacht en de vrees voor een vertraging doordat bedrijven in de kosten snoeien en de efficiëntie willen verbeteren, ebt weg

 • In de halfgeleidersector worstelen fabrikanten van hoogwaardige chips met tegenvallende groeicijfers in vergelijking met de snelle expansie van de markt voor pc's, smartphones en cloudtechnologie tijdens de pandemie. De sector gaat momenteel dan ook door een aanpassingsfase en heeft nog grote voorraden weg te werken voordat er nieuwe producten kunnen worden geïntroduceerd. De tweede helft van het jaar biedt echter hoop op beterschap. Een segment van de halfgeleidermarkt dat extra aandacht verdient, zijn bedrijven die de autosector en de industrie bedienen. Daar doen zich nog altijd tekorten voor en kan de schaarste toenemen naarmate de toeleveringsketens worden genormaliseerd. Halfgeleiderbedrijven die de rekenkracht voor AI leveren in datacenters, zoals Nvidia, lijken op hun beurt te gaan profiteren van het toekomstpotentieel van AI.

De halfgeleidersector staat voor een pauze om de dichtgeslibde distributieketen op adem te laten komen, maar er is hoop op beterschap in de tweede helft van het jaar. Fabrikanten van geavanceerde halfgeleiders zullen sterk profiteren van de opmars van AI en Nvidia investeert fors in de toekomst van artificiële intelligentie.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.