Carmignac

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Brief van de Fondsbeheerder

 • +1.60%
  Rendement van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

  in het vierde kwartaal van 2022 voor aandelenklasse A EUR

 • +3.39%
  Rendement van de referentie-indicator¹

  Rendement van de referentie-indicator¹ in het tweede kwartaal van 2022

 • +22.92%
  Rendement van het fonds

  Rendement van het fonds over 5 jaar, tegen +11,21% voor de referentie-indicator (Aandelenklasse A EUR)

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc heeft in het vierde kwartaal van 2022 een rendement behaald van +1,60% en is daarmee achtergebleven bij de referentie-indicator1, die een winst van 3,39% heeft geboekt.

Bespreking Europese markten

Zoals al het hele jaar waren de Europese aandelen- en obligatiemarkten ook in het vierde kwartaal weer bijzonder volatiel.

In het begin van de verslagperiode veerden Europese aandelen sterk op – de Stoxx 600 Europe koerste in twee maanden tijd 15% hoger. Dat kwam vooral doordat beleggers verwachtten dat de centrale banken uit bezorgdheid over de economische groei een minder restrictief monetair beleid zouden gaan voeren. Risicovolle activa trokken aan en de rente stabiliseerde.

De inflatie liep echter verder op tot een piek van 10,6% in de eurozone, het hoogste cijfer sinds de jaren 1980. In het licht van die ongeziene uitdaging besloot Christine Lagarde het monetaire beleid verder te verkrappen. Ze voerde twee renteverhogingen door (+125 bp over het kwartaal) en herhaalde vastberaden te zijn de inflatie te bestrijden. Die boodschap en soortgelijke uitlatingen van de Amerikaanse Federal Reserve maakten een einde aan de najaarsrally. Groeiaandelen kregen klappen en de staatsobligatierente klom in Europa naar een nieuwe recordniveau en sloot het kwartaal af op het hoogste niveau in tien jaar.

Bespreking van het kwartaalresultaat

Tegen die achtergrond hebben wij het afgelopen kwartaal de conservatieve samenstelling van de portefeuille gehandhaafd. We waren voorzichtig met blootstelling aan aandelen en beheerden onze renteposities actief. Die positionering heeft geholpen om de volatiliteit te verminderen, maar had wel tot gevolg dat het fonds niet volop kon meegaan in de sterke opleving in het begin van het kwartaal. 12

We zijn weliswaar achtergebleven bij de referentie-indicator, maar onze onderliggende aandelenportefeuille heeft afgelopen kwartaal niettemin winst geboekt, met gezondheidszorg als koploper. Onze aanpassingen aan de portefeuille – we kochten onder meer Novo Nordisk en Genmab bij – hebben hun vruchten afgeworpen: beide aandelen koersten in een wat gunstiger klimaat meer dan 10% hoger. Onze portefeuille bedrijfsobligaties leed onder onze afdekkingsposities in het hoogrentende segment en onze obligatieselectie, die benadeeld werden door enkele bedrijfsspecifieke ontwikkelingen.

Vooruitzichten

Na een jaar dat in het teken stond van de terugkeer van de inflatie, denken we dat de markten in 2023 te maken krijgen met twee belangrijke onzekere factoren:

 • Wordt de rente verder opgetrokken?

 • Welke gevolgen zal het monetaire beleid hebben voor de economische groei en de bedrijfswinsten?

Onze huidige verwachting is dat na een lichte terugval in de eerste helft van het jaar, gevolgd door een bescheiden toename in de tweede helft, de groei in Europa in 2023 per saldo zal vertragen. De recentste economische cijfers laten echter doorschemeren dat de groei in het vierde kwartaal van 2022 beter heeft standgehouden dan verwacht. Hoe de totale inflatie in Europa zich zal ontwikkelen valt door de uiteenlopende steunplannen van de overheden moeilijk nauwkeurig te voorspellen, maar de kerninflatie zal volgens ons hoog blijven, om en bij de 5%. Die twee factoren samen zouden voor de ECB een reden kunnen zijn om in ieder geval de eerste helft van het jaar vast te houden aan de huidige koers om de inflatie te beteugelen. Wat de bedrijfswinsten betreft lijkt de stabilisering die voor volgend jaar wordt voorspeld ons nogal optimistisch en valt een daling niet uit te sluiten, zeker in conjunctuurgevoelige sectoren. Obligaties daarentegen worden veruit het hardst getroffen door de agressieve verkrapping van de centrale banken en zijn daardoor aantrekkelijker geworden.

Het fonds zet in die omstandigheden in op de volgende rendementsbronnen:

 • Onze aandelenportefeuille heeft in 2022 al zwaar geleden onder de dalende waarderingen, maar toch is de mogelijke impact van een recessie op de bedrijfswinsten daar nog lang niet in verrekend. Daarom geven wij de voorkeur aan kwaliteitsbedrijven die wellicht zullen kunnen steunen op hun robuuste kerncijfers om een bovengemiddelde winstgroei te realiseren. We spitsen de portefeuille toe op bedrijven en sectoren die een vertraging het beste kunnen doorstaan, zoals gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen, en we hebben van de terugval van het afgelopen jaar gebruikgemaakt om op een aantrekkelijk instapniveau nieuwe posities te openen, zoals Genmab en Lonza.

 • In tegenstelling tot de aandelenmarkten weerspiegelen de waarderingen van bedrijfsobligaties vandaag wel grotendeels de zwakke groeivooruitzichten. Ze bieden een uitstekend inkomstenprofiel, terwijl het slechte nieuws al grotendeels in de koersen is verrekend. Wij zien waarde in bedrijfsobligaties, maar pleiten voor een actief beheer. Daarom beginnen we het jaar met een blootstelling van 10% aan deze activaklasse, die we geleidelijk zullen optrekken.

 • Aangezien de woelige ontwikkelingen op het gebied van groei en inflatie nog niet helemaal achter ons liggen, blijven aandelen en obligaties wellicht volatiel en zal het nodig zijn om daarop in te spelen met tactische bijsturingen op korte termijn via een actief beheer van de rentegevoeligheid en afdekking van het aandelenrisico.

Het marktklimaat oogt op het eerste gezicht somber, maar staat meer dan ooit bol van zowel risico's als kansen. Nu een einde komt aan een periode van uitzonderlijk monetair beleid, is het ook afgelopen met algemene stijgingen op de markt en kan er weer daadwerkelijk alfa worden gegenereerd met een selectief en actief beheer. Nu de negatieve rente en de klassieke correlatie tussen activaklassen tot het verleden behoren, is het des te belangrijker om het rendement te optimaliseren met behulp van een flexibele allocatie. De terugkeer van de volatiliteit, tot slot, vraagt om een actief risicobeheer om de langetermijnkansen van de portefeuille te beschermen.

Bron: Carmignac, Bloomberg, 31/12/2022. Rendement van aandelenklasse A EUR Acc, ISIN-code: LU1744628287. ¹Referentie-indicator: 40% STOXX Europe 600 (herbelegde netto-dividenden) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% gekapitaliseerde ESTER. Driemaandelijks geherbalanceerd. Tot 31 december 2021 was de referentie-indicator 50% STOXX Europe 600 + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. Het rendement wordt weergegeven op basis van de kettingmethode. Risicoschaal uit de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Een risiconiveau van 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. *Introductiedatum: 29/12/2017.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Een oplossing voor langetermijninvesteringen

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc - - - - -4.77 % +18.67 % +13.86 % +9.47 % -12.73 % +2.07 % +5.50 %
Referentie-indicator - - - - -4.83 % +16.38 % +2.35 % +10.25 % -11.02 % +9.54 % +3.25 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc -1.29 % +4.90 % -
Referentie-indicator +1.53 % +3.55 % -

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/06/2024

Instapkosten : 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,80% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,67% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.