Carmignac

Carmignac P. EM Debt: Brief van de Fondsbeheerders

 • Auteur(s)
  Joseph Mouawad
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  6 minuten leestijd
 • +9.08%
  Prestaties van Carmignac P. EM Debt

  in het 4e kwartaal van 2022 voor de aandelenklasse A EUR

 • +0.45%
  Prestaties van de referentie-indicator

  in het 4e kwartaal van 2022 voor JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index

 • +8.63%
  Van outperformance ten opzichte

  van de referentie-indicator over de periode

Carmignac P. EM Debt heeft in het vierde kwartaal van 2022 een rendement behaald van +9,08%, terwijl de referentie-indicator1 met +0,45% is gestegen.

Marktoverzicht

Het laatste kwartaal van 2022 stond in het teken van een herwonnen risicobereidheid nadat de rentemarkten zich stabiliseerden. Dit was enerzijds te danken aan de daling van de inflatie en anderzijds aan de verwachting dat er een recessie op komst is. Bijgevolg moest de dollar een deel van zijn spectaculaire jaarwinst prijsgeven.

Ook aan andere negatieve invloeden op beleggingen uit de opkomende markten (OM) en risico in het algemeen lijkt stilaan een einde te komen. Eerst gaf de Federal Reserve te kennen dat ze het tempo van de renteverhogingen zou bijsturen in het licht van de inflatie- en groeivooruitzichten. China, dat lange tijd vasthield aan een zero-COVID-beleid, wil dat beleid nu zo snel mogelijk loslaten en nam stimuleringsmaatregelen voor zijn vastgoedsector. En ten slotte was er nog de oorlog in Oekraïne, die een zware schok veroorzaakte in de voedsel- en energieprijzen maar die zich nu meer en meer lijkt te concentreren in het oostelijke deel van Oekraïne. De wereld heeft zich aangepast aan deze nieuwe realiteit wat het grondstoffenaanbod betreft.

Op de markten steeg de rente op obligaties in harde valuta's met 100 bp en die in lokale valuta's met 50 bp, terwijl de valutamarkt een gemengd beeld vertoonde, aangezien vele munten weliswaar stegen ten opzichte van de dollar, maar niet zozeer ten opzichte van de euro, een van de sterkste munten van het vierde kwartaal.

We waren dit jaar getuige van uitzonderlijk negatieve rendementen in het OM-segment, met een verlies voor de EMBIGD-benchmark van -17,8% in 2022, meer dan het vorige dieptepunt van -12,0% uit 2008.

Wat hebben we in deze omstandigheden gedaan

Carmignac

Bron: Carmignac, Bloomberg, 30/12/2022


En de GBI-EM-index (lokale munten) boekte zijn op een na slechtste jaarprestatie sinds het bestaan van de index, met een verlies van -11,5% tegenover -14,9% in 2015.

Vooruitzichten voor de komende maanden (GBI EM EUR)

Carmignac

Bron: Carmignac, Bloomberg, 30/12/2022

Wat hebben we in deze omstandigheden gedaan

Na de rally in bedrijfsobligaties hebben we de blootstelling van het fonds aan obligaties met een hoge bèta verminderd met de verkoop van bijvoorbeeld: Angola, Tunesië, Egypte en de Dominicaanse Republiek. Intussen verhoogden we de weging van kortlopende IG-obligaties zoals Roemenië, of semi-overheidspapier uit Polen. We blijven het globale kredietrisico actief beheren met behulp van CDS'en.

Wat de obligaties in lokale munt betreft, hebben we onze long-positie in Braziliaanse obligaties sterk verhoogd na de verkoopgolf halverwege november. We bleven long op Hongaarse obligaties, die fors in waarde stegen nadat de kwestie in verband met het EU-geld van de baan was. Meer in het algemeen, aangezien de gemoederen op de internationale obligatiemarkten vanaf midden november bedaarden, voegden we enkele long-posities toe in obligaties uit Mexico en Zuid-Korea, terwijl we onze beleggingen verminderden in obligaties die goed gepresteerd hadden zoals Tsjechië en Chili.

Voor de valutamarkt was de context minder gunstig voor de OM: we behielden deze maand een grote blootstelling aan de CZK omwille van de hoge carry en de geloofwaardige koppeling van de munt door de centrale bank, die sterk gecorreleerd is met de euro.

Vooruitzichten voor de komende maanden

In de komende maanden verwachten we dat de belangrijkste tegenvallers voor OM-obligaties geleidelijk aan zullen verdwijnen. Ten eerste zal de inflatie naar verwachting verder dalen, waardoor de Fed in het eerste kwartaal de pauzeknop zal indrukken in zijn cyclus van renteverhogingen. China heeft het zero-COVID-beleid duidelijk losgelaten en pompt geld in zijn vastgoedsector, die doorgaans een belangrijke sector is voor opkomende landen wereldwijd. Ten slotte past de wereld zich aan aan de voedsel- en energieschok die de oorlog in Oekraïne heeft veroorzaakt. Dit aanpassingsproces zal doorgaan, zoals we bijvoorbeeld zien in Europa, met de bouw van nieuwe LNG-terminals en de investeringen in hernieuwbare energie.

In deze omstandigheden zullen we de rentegevoeligheid opnieuw verhogen, vooral in lokale munt en in bedrijfsobligaties in achtergebleven segmenten zoals de Centraal-Europese obligaties. We denken dat de landen die hun rente als eerste verhoogd hebben interessant blijven, vooral Brazilië, hoewel ook enkele laatkomers zoals Mexico interessant zijn.

De valutamarkt is waar we het minste winstpotentieel zien ten opzichte van de euro, maar onze verwachting is dat de dollar vanaf nu verder zal dalen.

¹JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Rendement van de A EUR acc-aandelenklasse. Marketingdocument. Raadpleeg het EID/prospectus van het fonds voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

Carmignac Portfolio EM Debt

Benut alle kansen die zich op de opkomende obligatiemarkten voordoen

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

OPKOMENDE LANDEN : De netto-inventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds./size]

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc - - - +0.82 % -10.45 % +28.07 % +9.84 % +3.24 % -9.37 % +14.30 % +0.18 %
Referentie-indicator - - - +0.42 % -1.48 % +15.56 % -5.79 % -1.82 % -5.90 % +8.89 % +0.38 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc +0.78 % +6.33 % -
Referentie-indicator +0.43 % +0.15 % -

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/06/2024

Instapkosten : 2,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,40% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,57% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.