Carmignac

Brief aan de houders van deelnemingsrechten in het fonds Carmignac Portfolio Grande Europe

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    5 minuten leestijd

FUSIE VAN HET FONDS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

MET HET FONDS

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE

« EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT »


28 oktober 2022, Luxemburg

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS


1. INLEIDINGBeste aandeelhouder,

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We stellen het bijzonder op prijs dat u belegt in aandelen van Carmignac Portfolio Grande Europe.

We willen u ervan op de hoogte brengen dat Carmignac Gestion en Carmignac Gestion Luxembourg hebben besloten het Franse gemeenschappelijke beleggingsfonds Carmignac Euro-Entrepreneurs samen te voegen met Carmignac Portfolio Grande Europe.

Als gevolg van deze fusie ontvangen de aandeelhouders van Carmignac Euro-Entrepreneur (het over te nemen fonds) aandelen van Carmignac Portfolio Grande Europe (het overnemende fonds). Deze ontwikkeling heeft geen consequenties voor u als aandeelhouder van Carmignac Portfolio Grande Europe.

Deze kennisgeving is opgesteld en naar u verzonden om u passende en nauwkeurige informatie over de fusie te verstrekken, zodat u een weloverwogen oordeel kunt vellen over de impact ervan op uw belegging.

Op voorwaarde van naleving van de kennisgevingsvereisten en het recht op gratis terugkoop/conversie, behalve eventuele belastingen, wordt de fusie automatisch verwerkt en is deze niet onderworpen aan uw voorafgaande goedkeuring of toestemming.

Mocht u het niet eens zijn met de voorgestelde fusie, dan hebt u het recht om een verzoek tot kosteloze terugkoop van uw aandelen in te dienen, zoals verder uiteengezet in deze kennisgeving.

Indien u vragen hebt bij het lezen van deze kennisgeving, adviseren wij u contact op te nemen met uw adviseur.


2. KADER VAN DE FUSIECarmignac Euro-Entrepreneurs is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (Fonds Commun de Placement of 'FCP') dat onder de Europese Richtlijn 2009/65/EG valt en waaraan vergunning is verleend door de Franse toezichthouder Autorité des marchés financiers (AMF). Het staat onder beheer van Carmignac Gestion, S.A.

Carmignac Portfolio Grande Europe is een subfonds van de SICAV Carmignac Portfolio, een in Luxemburg gevestigde instelling voor collectieve belegging in effecten waaraan vergunning is verleend door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens Deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de 'Wet van 2010').

De voorwaarden van deze transactie zijn in overeenstemming met de in het kader van de ICBE-richtlijn toepasselijke bepalingen en zijn goedgekeurd door beide toezichthouders, de AMF en de CSSF.


3. TYPE FUSIEBij de fusie (i) draagt Carmignac Euro-Entrepreneurs alle activa en passiva over aan Carmignac Portfolio Grande Europe en (ii) wordt Carmignac Euro-Entrepreneurs vervolgens ontbonden, zonder in liquidatie te gaan, op 2 december 2022.

Concreet betekent dit het volgende:

a. Alle activa en passiva van Carmignac Euro-Entrepreneurs zullen worden overgedragen aan Carmignac Portfolio Grande Europe, zoals nader beschreven in deze fusievoorwaarden, of, in voorkomend geval, aan de bewaarder van de SICAV, te weten BNPP, Luxemburgs filiaal (de 'Bewaarder');

b. De aandeelhouders van de betreffende aandelenklasse van Carmignac Euro-Entrepreneurs worden aandeelhouder van de betreffende aandelenklasse van Carmignac Portfolio Grande Europe; en

C. Carmignac Euro-Entrepreneurs zal op 2 december 2022 ophouden te bestaan.


4. ACHTERGROND EN REDEN VOOR DE FUSIEDe fusie heeft de volgende redenen:

  • Het vermogen onder beheer van Carmignac Euro-Entrepreneurs bedroeg op 31 mei 2022 minder dan EUR 150 miljoen en de vooruitzichten voor de verdere ontwikkeling van de strategie ogen momenteel beperkt;
  • Carmignac Euro-Entrepreneurs en Carmignac Portfolio Grande Europe worden door hetzelfde Europese aandelenbeheerteam beheerd. Op het gebied van portefeuillebeheer bestaat het grootste verschil tussen beide fondsen in het beleggingsuniversum: Carmignac Euro- Entrepreneurs belegt hoofdzakelijk in aandelen van small- en midcaps, terwijl Carmignac Portfolio Grande Europe voornamelijk grote bedrijven in portefeuille heeft.
  • Carmignac Portfolio Grande Europe heeft de afgelopen vijf jaar een hoger rendement gerealiseerd.

Rendement van Carmignac Euro-Entrepreneurs, aandelenklasse A EUR Acc
Over de aanbevolen beleggingsperiode van minimaal vijf jaar noteerde Carmignac Euro-Entrepreneurs een cumulatief nettorendement van +9,78% (tegenover +19,25% voor de benchmark), dus een rendement op jaarbasis van +1,88% (tegenover +3,58% voor de referentie-indicator) (per 31/08/2022).

Rendement van Carmignac Portfolio Grande Europe, aandelenklasse A EUR Acc
Over de aanbevolen beleggingsperiode van minimaal vijf jaar noteerde Carmignac Portfolio Grande Europe een cumulatief nettorendement van +36,49% (tegenover +25,92% voor de benchmark), dus een rendement op jaarbasis van +6,42% (tegenover +4,71% voor de referentie-indicator) (per 31/08/2022).

Om deze redenen hebben de beheermaatschappijen besloten dat het in het belang van de aandeelhouders is om deze twee fondsen samen te voegen.


5. INLEIDINGVoor de aandeelhouders van Carmignac Portfolio Grande Europe zal de fusie naar verwachting geen enkel gevolg hebben.

Wanneer de fusie van kracht gaat, zullen de aandeelhouders van Carmignac Portfolio Grande Europe dezelfde aandelen blijven houden als voorheen en er zullen geen veranderingen worden aangebracht in de rechten die aan die aandelen zijn verbonden.

De uitvoering van de fusie heeft geen gevolgen voor de beleggingsstrategie, het risicoprofiel of de kostenstructuur van Carmignac Portfolio Grande Europe en noch de statuten of het prospectus van Carmignac Portfolio, noch de documenten met essentiële beleggersinformatie (de 'EBI-documenten') zullen als gevolg hiervan worden gewijzigd.

Wanneer de fusie is afgerond, zullen de activa en passiva van Carmignac Portfolio Grande Europe zijn toegenomen doordat de activa en passiva van Carmignac Euro-Entrepreneurs hieraan worden overgedragen.


6. INGANGSDATUMDe ingangsdatum voor de fusie is 2 december 2022.


7. PROCEDURELE ASPECTENOp 2 december 2022 worden de activa en passiva van Carmignac Euro-Entrepreneurs overgedragen aan Carmignac Portfolio Grande Europe. In de tussentijd worden er nieuwe aandelen van Carmignac Portfolio Grande Europe uitgegeven aan de aandeelhouders van Carmignac Euro-Entrepreneurs in ruil voor hun huidige aandelen.

Eventuele opgebouwde inkomsten uit Carmignac Euro-Entrepreneurs zullen worden meegenomen in de definitieve netto-inventariswaarde en zullen na 2 december 2022 worden verwerkt in de netto- inventariswaarde van de desbetreffende aandelenklassen van Carmignac Portfolio Grande Europe.

Indien van toepassing wordt de cumulatieve prestatievergoeding binnen Carmignac Euro-Entrepreneurs gekristalliseerd en overgemaakt naar een crediteurenrekening van Carmignac Portfolio Grande Europe. De prestatievergoeding van Carmignac Euro-Entrepreneurs zal overeenkomstig de voorwaarden van het prospectus worden berekend.

We wijzen er ook op dat de inschrijvingen op Carmignac Portfolio Grande Europe niet worden opgeschort.


8. HERBALANCERING VAN DE PORTEFEUILLESDe fusie zal geen wezenlijke gevolgen hebben voor de portefeuille van Carmignac Portfolio Grande Europe en er bestaan geen plannen om de portefeuille van dit fonds voor of na de fusie te herbalanceren. Als gevolg van deze fusie zullen er contanten en effecten in het fonds instromen en deze contanten zullen worden belegd in overeenstemming met het beleggingsbeleid van het fonds.


9. AAN DE FUSIE VERBONDEN KOSTENJuridische, advies- en administratieve kosten en uitgaven in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de fusie komen ten laste van de beheermaatschappijen.


10. AUDITVERSLAGDe criteria die worden gehanteerd voor de waardering van de activa en, in voorkomend geval, de verplichtingen, de berekeningsmethode van de ruilverhouding en de werkelijke ruilverhouding (in overeenstemming met deze fusievoorwaarden) op de datum voor de berekening van de ruilverhouding, dienen te worden goedgekeurd door een accountant.

Daartoe zal aan de aandeelhouders en aan de CSSF een kopie van het/de verslag(en) van de accountants op verzoek gratis beschikbaar worden gesteld.


11. BEVESTIGING VAN DE BEWAARDEROvereenkomstig de vereisten van artikel 70 van de Wet van 2010 heeft de Bewaarder een bevestiging afgegeven, waarin hij bevestigt dat hij het type fusie, de betrokken ICBE's en de Ingangsdatum heeft geverifieerd, en dat de in dit document beschreven regels voor respectievelijk de overdracht van de activa en passiva en de ruil van de aandelen in overeenstemming zijn met de vereisten van de Wet van 2010.


12. AANVULLENDE INFORMATIEDe fusie zal naar verwachting geen fiscale gevolgen hebben voor de aandeelhouders. Mocht u vragen hebben over deze veranderingen, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.

Wij informeren u dat het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, evenals het laatste jaarverslag en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, gratis beschikbaar zijn in het Frans op de maatschappelijke zetel van het Fonds gevestigd te 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, met de beheermaatschappij CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Luxemburg en op de website www.carmignac.com.

De intrinsieke waarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Financiële dienst voor België: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

Indien u een distributiepartner van Carmignac bent en uw cliënten vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor professionele beleggers.

Hoogachtend,

Eric HELDERLE
Directeur


ISIN : LU 0099161993 ; LU 0807688931 ; LU 0807689079 ; LU 0807689152 ; LU 0294249692 * ; LU 0992628775 * ; LU 0992628858 ; LU 2139905785 ; LU 0992628932 * ; LU 0992629070 * ; LU 2420652633 * ; LU 2420652807 * ; LU 2420652989 * ; LU 2154448133 * ; LU 1623761951 * ; LU 2206982626 * ; LU 2212178615 *

* Deze aandelenklasse ist niet het voorwerp van een openbaar bod in België.