Vijf minuten met Pierre Verlé

  • Auteur(s)
    Pierre Verlé
  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

De omstandigheden op de bedrijfsobligatiemarkt lijken inmiddels weer meer op de situatie voor november 2018

Wat is uw verwachting over de ontwikkelingen op de bedrijfsolbligatiemarkt in 2019?

Na een zeer goed begin van het jaar waarin de uitstroom van november en december 2018 is omgekeerd, lijken de omstandigheden op de kredietmarkten inmiddels weer meer op die van het grootste gedeelte van 2018. De risicopremies zijn aan de krappe kant, wat niet verrassend is. De wanbetalingsratio's zijn nog niet toegenomen en historisch gezien vormen de spreads over het algemeen een afspiegeling van de huidige wanbetalingsratio.

Nu deze al zeer langdurige kredietcyclus voortschrijdt, zouden de risicoaversie en de dispersie moeten toenemen. We verwachten dat de markt meer en meer een indeling zal gaan maken tussen wat als veilig en als risicovol wordt beschouwd. En wanneer een emittent niet meer als risicovrij wordt beschouwd, dalen de koersen en kunnen er interessante risico-rendementsituaties ontstaan.

We hebben ook gezien dat de structuur van de kredietmarkten de afgelopen jaren aanzienlijk is veranderd. Terwijl ten tijde van de wereldwijde financiële crisis de banken de belangrijkste spelers op het gebied van leningen waren, is het nu de buy-side (pensioenfondsen, overheidsinstanties zoals steden en gemeenten, stichtingen enz.) die het leeuwendeel van het kredietrisico draagt, hoofdzakelijk in de vorm van ETF's of aan benchmarkgebonden fondsen. Door deze nieuwe situatie zou de volatiliteit bij een volgende daling van de markten moeten toenemen.

In het klimaat van deze late cyclus, zouden de kredietmarkten zeer nauwlettend moeten worden geanalyseerd, waarbij hun eigen specifieke kenmerken moeten worden meegewogen. Dit is echter een gunstig klimaat voor obligatieselectie. Aangezien dispersie een structureel verschijnsel is, zullen we naar verwachting een terughoudend algemeen risicoprofiel aanhouden en op winstgevende wijze kapitaal inzetten in marktniches, waar de combinatie van risicoaversie en afgenomen liquiditeit voor beleggers met een flexibel mandaat tot idiosyncratische kansen zal leiden. Of de markt nu bij zijn huidige constellatie blijft of verruimt, wij hebben er vertrouwen in dat zich op de kredietmarkten rendementsbronnen zullen voordoen zoals: carry, long- en short- idiosyncratische kansen en volatiliteitspieken, die betere instappunten bieden.


VOORNAAMSTE RISICO'S VAN CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTRAINED CREDIT

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. LIQUIDITEIT: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed. DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten. TEGENPARTIJRISICO: Het fonds kan verlies lijden ingeval een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van transacties in derivaten op onderhandse markten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.