La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Januari 2018 Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

  Geachte heer, geachte mevrouw,

 

  Wanneer het om vermogensbeheer gaat, is gelijk hebben alleen niet genoeg. Het is ook belangrijk om op het juiste moment gelijk te hebben; niet te vroeg, en uiteraard ook niet te laat.

  2017 was voor ons wereldwijde beleggingsbeleid een bijzonder frustrerend jaar. Zoals we aan het begin van het jaar al vermoedden, hebben de aandelenmarkten het zeer goed gedaan, ondanks de bezorgdheid over de onvoorspelbaarheid van Donald Trump en de Franse verkiezingen. Onze beleggingen in de Amerikaanse technologische sector, onze Europese waarden en zelfs onze effecten uit de opkomende landen zijn dan ook flink gestegen. De resultaten van onze beleggingen in de oliesector vielen echter tegen, ondanks de stabiele oliekoers. Het lijkt er immers op dat beleggers zich laten inpalmen door de vooruitzichten van een groene economie, waardoor de vraag naar fossiele brandstoffen zou moeten afnemen. Hoewel we aan het begin van het jaar rekening hielden met een dalende dollar, heeft de forse stijging van de euro tegenover de Amerikaanse munt (15% in acht maanden) ons verrast. Vanaf september leidden zowel de belofte van een expansieve begrotingspolitiek in de Verenigde Staten als de voortzetting van een meer dan verruimend monetair beleid door de ECB tot de stabilisering van de dollar en tot een houdbaarder renteniveau.

  De vooruitzichten voor 2018 zijn gunstig. De hogere groeiverwachting in de Verenigde Staten ten gevolge van de nieuwe, bescheiden begrotingspolitiek, moet, gezien de eerste tekenen van afnemende activiteit die in de afgelopen maanden te zien waren, nog bevestigd worden. In Europa is de voortzetting van het negatieve-rentebeleid steeds minder te rijmen met een groeipercentage van tegen de 2% en een inflatie waarvan de daling onder controle lijkt. Onder deze omstandigheden zou de euro weer verder moeten stijgen tegenover de dollar en zou de Fed minder geneigd moeten zijn de beleidsrente verder te verhogen. In dit scenario kunnen de Europese activa van twee kanten onder druk komen te staan: obligaties krijgen te lijden onder de geleidelijke stijging van de rente, en aandelen onder de aantrekkende euro. Daar komt bij dat de afnemende druk op de Amerikaanse rente een gunstig effect heeft op de Amerikaanse aandelen met een goede voorspelbaarheid, waaronder technologieaandelen, en op het opkomend universum als geheel. Wat onze beleggingen in de oliesector betreft, hebben de verlenging van het OPEC-akkoord en de dalende dollar, die gunstig is voor alle grondstoffen en met name voor goud, een positieve invloed.

  Vol vertrouwen in de kansen die deze, weliswaar niet algemeen gedeelde, vooruitzichten bieden, wens ik u veel geluk en gemoedsrust.

Édouard Carmignac
Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. Deze informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op deze website of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De kosten zijn in de resultaten begrepen. Om de reële kosten te kennen die geheven worden door de verschillende distributeurs, verwijzen wij naar de tariefroosters van de betrokkenen. Alle contractuele informatie betreffende het fonds die in deze publicatie verstrekt wordt, is ook terug te vinden in het prospectus. Het prospectus, het KIID, en het recentste (half-) jaarbeheerverslag zijn kosteloos verkrijgbaar bij Carmignac Gestion, tel +352 46 70 60 1, via de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium N.V., dat de financiële dienstverlening in België verzorgt op volgend adres: Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. Het KIID moet voor iedere inschrijving aan de belegger bezorgd worden en het wordt de investeerder aanbevolen dit te lezen voor elke inschrijving. De minimale inschrijving voor de deelbewijzen A EUR acc is 1 deelbewijs, voor de deelbewijzen A CHF acc en A USD acc is dit respectievelijk 1000 CHF en 1000 USD. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De deelnemingsrechten van dit compartiment kunnen volgens de definitie van de Amerikaanse verordening “Regulation S”/FATCA niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten voordele van een “US Person”. Bij inschrijving in een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht, u dient elk jaar uw aandeel in de dividenden (en interesten desgevallend) die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op www.carmignac.be. Deze tool vormt geen fiscaal advies en is louter bedoeld als berekeningshulp. Dit ontslaat u niet van enige stappen en verificaties die u mogelijk dient te ondernemen als belastingplichtige. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 27% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% zonder inkomen onderscheid.