Informatie voor aandeelhouders

Bericht aan de houders

25.02.2019

Aanvullende informatie voor Belgische houders van deelnemingsrechten: de Financiële Dienstverlener in België is CACEIS Belgium SA, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, België.

CARMIGNAC EMERGENTS
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS
CARMIGNAC INVESTISSEMENT
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES
CARMIGNAC PATRIMOINE
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100
CARMIGNAC SECURITE

De prospectussen van de hierboven vermelde gemeenschappelijke beleggingsfondsen (de "Fondsen") worden met ingang van 28 februari 2019 bijgewerkt. De wijzigingen zijn echter beperkt.

De wijziging betreft de classificatie van bepaalde schuldbewijzen, de zogenaamde "callable" en "puttable" obligaties. Door een wijziging van de geldende regelgeving, vallen deze schuldbewijzen voortaan in de categorie "effecten met geïntegreerde derivaten" van het prospectus. Deze schuldbewijzen bevatten een optioneel element waardoor, in bepaalde omstandigheden (duur van aanhouden, bijzondere onvoorziene situatie, enz.) een vervroegde terugbetaling van de hoofdsom op initiatief van de emittent (in het geval van callable obligaties) of op verzoek van de belegger (in het geval van puttable obligaties) mogelijk is.

U hoeft naar aanleiding van deze wijziging geen enkele actie te ondernemen. Deze heeft geen enkele impact op de beleggingsstrategie of op het risico-rendementsprofiel van uw beleggingsproduct, en er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor meer informatie verzoeken wij u de prospectussen van de Fondsen per bovenvermelde datum te lezen of contact op te nemen met uw vaste adviseur. Het registreren van een nieuw prospectus in alle landen waar wij actief zijn kan tot één maand in beslag nemen.

De documenten met essentiële beleggersinformatie, de prospectussen en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans te vinden op de website www.carmignac.com of kosteloos te verkrijgen:
- In België bij de Belgische Financiële Dienstverlener CACEIS Belgium NV: Havenlaan 86c bus 320, B-1000 Brussel.

Disclaimer

​Promotioneel materiaal. Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. De hierboven verstrekte informatie mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het betreft hier geen lidmaatschap noch een beleggingsadvies. De hier verstrekte informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ​De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn onder Frans recht. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tariefoverzicht. Een jaarlijks bewaarloon (custody fees) kan worden genomen. Ze variëren van de ene instelling naar de andere, om ze te leren kennen, neem contact op met uw account manager. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies. Alle contractuele informatie met betrekking tot de in deze publicatie vermelde fondsen staat in de bijbehorende prospectussen. De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer+352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, die wordt aangeraden deze documenten vóór elke inschrijving te lezen. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com. De minimuminleg bedraagt 1 deelnemingsrecht voor deelnemingsrechtenklasse A EUR acc. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA.Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid.