×

Bevrijd uzelf

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Overzicht

Verantwoord beleggen en rendement kunnen hand in hand gaan
+22.9%

Geannualiseerd rendement van de strategie in verhouding tot de referentie-indicator1, die over dezelfde periode een stijging van +11.2% liet optekenen.

98%

De strategie behoort tot de beste inzijn Morningstar-categorie2. Sinds de introductiedatum presteerde het 98% beter dan de concurrentie.2

Bron: Carmignac, Morningstar, 31/12/2022. Het fonds is een compartiment van de SICAV Carmignac Portfolio. De SICAV Carmignac Portfolio bestaat uit meerdere compartimenten, waaronder Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. Een SICAV is onderverdeeld in compartimenten en een van de compartimenten van de SICAV Carmignac Portfolio is Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. Een SICAV is onderverdeeld in compartimenten en Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is een compartiment van de SICAV Carmignac Portfolio.

(1) Referentie-indicator: 40% STOXX Europe 600 (met herbelegde nettodividenden) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% gekapitaliseerde ESTER. Driemaandelijks bijgesteld. Tot 31 december 2021 had het Subfonds de volgende samengestelde referentie-indicator: 50% STOXX Europe 600 + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode. De indicator past niet bij de sociale of ecologische kenmerken die door de ICBE worden gepromoot.

Geannualiseerd rendement van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, klasse A EUR Acc, sinds de introductie op 29/12/2017. Gegevens van 31/03/2022. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het nettorendement is het brutorendement minus de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat het voorgestelde product geschikt is voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. Beleggen in de ICB's van Carmignac houdt een risico op kapitaalverlies in.

(2) Morningstar-categorie: Mixfondsen EUR Neutraal. Categorieën helpen beleggers om soortgelijke beleggingsfondsen met elkaar te vergelijken. Morningstar heeft vastgesteld dat de beleggingsdoelstelling uit het prospectus van een fonds vaak onvoldoende duidelijk maakt hoe het fonds in werkelijkheid belegt. De indeling in categorieën verhelpt dit probleem door portefeuilles te groeperen op basis van hun activa. Meer informatie over de Morningstar-categorie is te vinden op de website van Morningstar.

Voor wie?

Voor wie?

Voor wie op middellange tot lange termijn belegt en een kant-en-klare maatschappelijk verantwoorde beleggingsoplossing zoekt.

 • Voor beleggers die de kansen die Europa biedt maximaal willen benutten.
 • Voor beleggers die het beheer van hun vermogen aan experts willen toevertrouwen.
 • Voor beleggers die een oplossing zoeken waarin iedereen kan beleggen en die dagelijks verhandelbaar is.
Waarom?

Waarom?

Een beleggingsoplossing die bewezen heeft rendement te kunnen genereren en de verliezen te kunnen temperen tijdens crisissen op de financiële markten.

 • Die put uit de 30 jaar ervaring van Carmignac met vermogensbeheer.
 • Die een positieve bijdrage aan de maatschappij wil leveren en haar milieu-impact wil terugdringen met een koolstofvoetafdruk die 30%1 kleiner is dan die van de referentie-indicator2.

Bron: Carmignac

(1) Referentie-indicator: 40% STOXX Europe 600 (met herbelegde nettodividenden) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% gekapitaliseerde ESTER. Driemaandelijks bijgesteld. Tot 31 december 2021 had het Subfonds de volgende samengestelde referentie-indicator: 50% STOXX Europe 600 + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode. De indicator past niet bij de sociale of ecologische kenmerken die door de ICBE worden gepromoot.

(2) De gegevens over CO2-uitstoot zijn afkomstig van S&P Trucost. De analyse gebeurt met behulp van gepubliceerde en geraamde cijfers voor Scope 1 en 2, met uitsluiting van de liquiditeiten van het fonds en de emittenten waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn. De uitstoot in ton CO2 wordt berekend en uitgedrukt per miljoen dollar omzet (omgerekend in euro). Dat is een gestandaardiseerde weergave van hoe sterk een fonds bijdraagt aan de klimaatverandering, wat het gemakkelijker maakt om een fonds te vergelijken met een referentie-indicator en andere fondsen en om de evolutie in de tijd te beoordelen, ongeacht de omvang van het fonds.

Hoe?

Hoe?

Door dynamisch beheer – om op marktschommelingen te kunnen inspelen – te combineren met nauwgezette selectie van bedrijven in heel Europa.

 • Door de beheerders de vrijheid te geven om kansen te grijpen en hun overtuigingen te volgen – hét kenmerk van Carmignac.
 • Door risicobeheer al ruim 30 jaar centraal te plaatsen in de beleggingsstrategie.

Risico- en opbrengstprofiel

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

3
jaar

Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

* Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Europa: een regio met aantrekkelijke trends op lange termijn

Enkele voorbeelden van veelbelovende thema's waar wij met de portefeuille op inzetten
Carmignac

Digitalisering

Europa telt heel wat innovatieve ondernemingen. Softwareontwikkeling, digitale infrastructuur en fintech zijn voorbeelden van sectoren die bulken van de solide bedrijven die uitzicht bieden op groei op lange termijn.

Carmignac

Klimaat en duurzame ontwikkeling

Dé megatrend van de komende decennia. De EU heeft het grootste herstelplan ooit opgezet om een groener en veerkrachtiger Europa tot stand te brengen, waarmee het continent zijn positie als voortrekker in duurzame ontwikkeling versterkt.

Carmignac

Innovatie in gezondheidszorg

Biotechnologie is een bloeiende sector in Europa, waarvan de groei door de coronacrisis nog is aangezwengeld – de pandemie heeft de noodzaak aan innovatie in de gezondheidszorg onderstreept.

Bron: Carmignac, 31/12/2022

Digitalisering : een ontwikkeling waarbij traditionele processen, voorwerpen, hulpmiddelen of beroepen met behulp van digitale technologie efficiënter worden gemaakt.

Megatrend : megatrends zijn grote krachten van verandering in de maatschappij, de bevolking, het milieu en de technologie die de wereld waarin wij leven hertekenen. Die trends ontwikkelen zich los van de economische cyclus, al kennen ze niet allemaal hetzelfde verloop en gaan ze niet allemaal even snel.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Een beleggingsoplossing die rendementsbronnen kan identificeren en snel kan bijsturen bij turbulentie op de financiële markten.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Een doeltreffende aanpak in verschillende marktomstandigheden

Het vermogen om potentiële bronnen van rendement te identificeren om winst op lange termijn te genereren.

De mogelijkheid om te beleggen in verschillende sectoren en landen in Europa en in zowel aandelen als obligaties.

Betrouwbaar risicobeheer om snel te reageren op marktturbulentie.

Evolutie de netto-inventariswaarde sinds de creatie (Deelnemingsrechten : A EUR acc, Basis 100 op 29/12/2017)

Sinds Creatie

Evolutie de netto-inventariswaarde sinds de creatie (Deelnemingsrechten : A EUR acc, Basis 100 op 29/12/2017)

Dalende markt

Evolutie de netto-inventariswaarde sinds de creatie (Deelnemingsrechten : A EUR acc, Basis 100 op 29/12/2017)

Crash

Evolutie de netto-inventariswaarde sinds de creatie (Deelnemingsrechten : A EUR acc, Basis 100 op 29/12/2017)

Stijgende markt

Bron: Carmignac

(1) Rendement op jaarbasis van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, basis 100, klasse A EUR Acc, sinds de introductie op 29/12/2017. Gegevens van 30/09/2022.

(2) Referentie-indicator: 40% STOXX Europe 600 (met herbelegde nettodividenden) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% gekapitaliseerde ESTER. Driemaandelijks bijgesteld. Tot 31 december 2021 had het Subfonds de volgende samengestelde referentie-indicator: 50% STOXX Europe 600 + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode. De indicator past niet bij de sociale of ecologische kenmerken die door de ICBE worden gepromoot.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het nettorendement is het brutorendement minus de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat het voorgestelde product geschikt is voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. Beleggen in de ICB's van Carmignac houdt een risico op kapitaalverlies in.

Rendement

Fund
2018
2019
2020
2021
2022
Sinds Creatie (jaarlijks)
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe1
-4.77 %
+18.67 %
+13.86 %
+9.47 %
-12.73 %
+4.28 %
Referentie-indicator2
-4.83 %
+16.38 %
+2.35 %
+10.25 %
-11.02 %
+2.75 %

Bron: Carmignac

(1) Rendement op jaarbasis van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, basis 100, klasse A EUR Acc, sinds de introductie op 29/12/2017. Gegevens van 31/10/2022.

(2) Referentie-indicator: 40% STOXX Europe 600 (met herbelegde nettodividenden) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% gekapitaliseerde ESTER. Driemaandelijks bijgesteld. Tot 31 december 2021 had het Subfonds de volgende samengestelde referentie-indicator: 50% STOXX Europe 600 + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode. De indicator past niet bij de sociale of ecologische kenmerken die door de ICBE worden gepromoot.

(3) Rendement op jaarbasis van de concurrentie in dezelfde Morningstar-categorie, Mixfondsen EUR Neutraal. Categorieën helpen beleggers om soortgelijke beleggingsfondsen met elkaar te vergelijken. Morningstar heeft vastgesteld dat de beleggingsdoelstelling uit het prospectus van een fonds vaak onvoldoende duidelijk maakt hoe het fonds in werkelijkheid belegt. De indeling in categorieën verhelpt dit probleem door portefeuilles te groeperen op basis van hun activa. Meer informatie over de Morningstar-categorie is te vinden op de website van Morningstar.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het nettorendement is het brutorendement minus de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat het voorgestelde product geschikt is voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. Beleggen in de ICB's van Carmignac houdt een risico op kapitaalverlies in.

Instapkosten : 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. 
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,86% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,58% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

Risico- en opbrengstprofiel

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

3
jaar

Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

* Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Verantwoord beleggen centraal bij het beheer van het fonds

Verantwoord beleggen centraal bij het beheer van het fonds

ESG-integratie

Bij alle beleggingsbeslissingen wordt rekening gehouden met de prestaties van een bedrijf of land op het vlak van milieu (environmental, E), maatschappij (social, S) en behoorlijk bestuur (governance, G).

Selectiviteit

Sectoren en bedrijven die de maatschappij of het milieu ernstige schade toebrengen, worden uitgesloten. Op die manier wordt het beleggingsuniversum met ten minste 20% verkleind.

Engagement

Het stemrecht wordt actief gebruikt om bedrijven ertoe aan te zetten ESG-criteria in aanmerking te nemen en de ontwikkeling van best practices te stimuleren.

Carmignac

Towards sustainability label
Februari 2021
towardssustainability.be

Carmignac

ISR label
Mei 2021
lelabelisr.fr

Een compartiment dat deze labels heeft verkregen, voldoet niet noodzakelijkerwijs aan uw eigen doelstellingen op het gebied van duurzaamheid; ook is het niet zeker dat de labels voldoen aan de toekomstige nationale of Europese regelgeving. Het Franse "SRI-label" wordt toegekend voor een verlengbare periode van drie jaar. Gedurende die periode van drie jaar zijn tussentijdse controles gepland om na te gaan of het fonds daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden van het label. Het label "Towards Sustainability" is één jaar geldig en onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie. Een subfonds dat deze labels heeft verkregen voldoet niet noodzakelijkerwijs aan uw eigen doelstellingen op het gebied van duurzaamheid; ook is het niet zeker dat de labels voldoen aan de toekomstige nationale of Europese regelgeving. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Dit Subfonds hanteert milieu- en maatschappelijke criteria (E en S: Environmental en Social) en promoot beleggingen in bedrijven die praktijken op het gebied van goed bestuur (G: governance) volgen, overeenkomstig Artikel 8 van de EU-Verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector (Engelse afkorting "SFDR").

Informatieverschaffing over taxonomie

 • In verband met de Taxonomieverordening (EU) 2020/852 promoot het Subfonds vanaf 1.1.2022 ecologische kenmerken en levert het vanaf die datum via zijn beleggingen een bijdrage aan de volgende milieudoelstellingen: klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.

 • De beleggingen van het Subfonds worden gescreend op voor taxonomie in aanmerking komende bedrijfsactiviteiten, waarbij de omzetcijfers de belangrijkste prestatie-indicator zijn. De relevante bedrijven worden onderworpen aan een screening van minimale waarborgen om ervoor te zorgen dat hun activiteiten beantwoorden aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten. Bovendien verzekert het Subfonds zich ervan dat dergelijke activiteiten geen ernstige afbreuk doen aan de milieudoelstellingen

Werkwijze

 • Het Subfonds past voor elk beleggingsthema ofwel het best-in-universe-principe ofwel het best-effort-principe toe. Het Subfonds voert een actief stembeleid en is actief betrokken bij de bedrijven waarin het belegt.

 • De niet-financiële analyses worden in de beleggingsstrategie geïmplementeerd door de hieronder beschreven activiteiten uit te voeren, waarbij het beleggingsuniversum van het Subfonds voor zowel aandelen als bedrijfsobligaties actief met ten minste 20% wordt gereduceerd.

Voorbeelden van niet-financiële criteria (niet uitputtend)

Emittenten van aandelen en bedrijfsobligaties:

 • Milieu: sourcing en leveranciers, energietype en -efficiëntie, water bij het afvalbeheer, gegevens over koolstofemissie, waterverbruik ten opzichte van de omzet.

 • Sociaal: personeelsbeleid, bescherming van cliëntgegevens en cyberveiligheid.

 • Governance (goed ondernemingsbestuur): onafhankelijkheid van de raad van bestuur, vaardigheden en samenstelling van directiecomités, omgang met minderheidsaandeelhouders en beloningsbeleid. Bedrijfsgedrag op het gebied van boekhouding, belastingen en bestrijding van omkoping.

Emittenten van staatsobligaties:

 • Milieu: CO2 per hoofd van de bevolking, aandeel van hernieuwbare energie.

 • Sociaal: Gini-index, levensverwachting, onderwijs.

 • Governance (goed ondernemingsbestuur): gemak van zakendoen.

Bedrijf dat belast is met de beoordeling van de ESG-criteria: Carmignac Gestion S.A.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Internationaal erkend en onderscheiden

World Map
 • Europa

  • 5 Morningstar-sterren5 Star Rating
   December 2022
  • Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Beste Fonds - Multi-asset EUR Bal – Europa (3 jaar)
 • Frankrijk

  • Le Revenu: Trophée d’Or 2022 - Beste gediversifieerd fonds over 3 jaar
  • Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Beste Fonds - Multi-asset EUR Bal – Frankrijk (3 jaar)
  • L'Agefi Grands Prix 2022 - 1e plaats in de categorie 'Europa Gediversifieerd - overheersende tarieven"
 • Italië

  • Premio Alto Rendimento 2021 - Beste gebalanceerde fonds
  • Citywire 2021, Keith Ney en Mark Denham - Beste Fondsbeheerder, Multi-assets - Flexibel EUR
  • Premio Alto Rendimento 2020 – Beste mixfonds
 • Duitsland

  • Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Beste Fonds - Multi-asset EUR Bal – Duitsland (3 jaar)

Meer informatie over Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, meer bepaald de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid, alsmede de kenmerken en kosten van deelbewijs A EUR Acc, of over belastingen in België is te vinden op https://www.carmignac.be/nl_BE/fondsen/carmignac-portfolio-patrimoine-europe/a-eur-acc/overzicht-en-kenmerken

Beleggingsdoelstelling

Patrimoine Europe is een compartiment van Carmignac Portfolio, ICBE-SICAV naar Luxemburgs recht en een Europees mixfonds, dat 40% tot 100% van zijn nettovermogen permanent belegt in obligaties, terwijl de aandelenblootstelling maximaal 50% bedraagt. Het fonds streeft door middel van een actief en discretionair beheer naar een hoger rendement dan dat van de referentie-indicator, die voor 40% samengesteld is uit de index STOXX Europe 600 (SXXR), voor 40% uit de index BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government (ECAS) en voor 20% uit de gekapitaliseerde ESTER, over een aanbevolen minimale beleggingsduur van 3 jaar. De wegingen van de indicator worden elk kwartaal bijgesteld. De aanbevolen minimale beleggingsduur is 3 jaar. Het compartiment streeft ernaar duurzaam te beleggen met het oog op groei op de lange termijn en hanteert in het aandelengedeelte van de portefeuille een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering. Het compartiment heeft kenmerken op het gebied van milieu (environmental, E) en maatschappij (social, S) en stimuleert beleggingen in bedrijven die blijk geven van goed ondernemingsbestuur (governance, G). Het voldoet aan artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de SFDR). Het fonds hanteert ofwel een 'best-in-universe'- ofwel een 'best-efforts'-benadering op basis van negatieve en relatieve screening, waarmee het beleggingsuniversum actief met ten minste 20% kan worden gereduceerd. Niet-financiële criteria die daarbij worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld gegevens over CO2-uitstoot (E), personeelsbeleid (S) en de behandeling van minderheidsaandeelhouders (G). Het duurzaamheidsrisico van het fonds kan afwijken van het duurzaamheidsrisico van de referentie-indicator. Het compartiment streeft naar een CO2-uitstoot die 30% lager is dan die van de referentie-indicator, gemeten aan de hand van de koolstofintensiteit. Dit compartiment is een actief beheerde ICBE. De beleggingsbeheerder kan de portefeuille naar eigen goeddunken samenstellen. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze klasse wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert. Bekijk de beleggingsdoelstelling van dit compartiment in detail op https://docs.publifund.com/kiid/LU1744628287/nl_BE?source=website

Kosten en lasten van deelbewijs A EUR Acc

Minimale eerste inleg: 1 deelbewijs; Maximale instapvergoeding voor distributeurs: 4%; Uitstapkosten: 0%; Vaste beheerkosten: 1,5%; Prestatievergoeding: 10% van de meerprestatie t.o.v. de referentie-indicator, als het rendement positief is; In rekening gebrachte prestatievergoeding: 1,22% (31/12/2020); Roerende voorheffing: n.v.t.; Belasting bij uitstap: 30% op de inkomsten uit schuldbewijzen; Lopende kosten exclusief prestatievergoeding: 1,79%; Taks op beursverrichtingen (TOB): 1,32% (maximaal EUR 4000); Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92: ja; Looptijd van het compartiment: onbeperkt.

Informatie over de risico's

Beleggen houdt risico's in. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe biedt geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal en houdt een risico op kapitaalverlies in. De waarde van de beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen schommelen (met name onder invloed van wisselkoersschommelingen). De mogelijkheid bestaat dat de beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Er bestaat geen enkele garantie dat het fonds zijn beleggingsdoelstelling realiseert of dat de belegging rendement oplevert. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en kunnen misleidend zijn.

Hoe beleggen?

Wij begeleiden u in uw relatie met uw financiële tussenpersoon

Hoe beleggen Ontdek de andere fondsen in ons aanbod

FAQ

RECLAME. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Deze klasse is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld vóór de aanbevolen termijn op te nemen. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies.

Risico- en rendementsprofiel (ook 'SRRI' genoemd): deze indicator geeft de jaarlijkse historische volatiliteit van het deelbewijs/de klasse over een periode van 5 jaar weer. Het doel van de indicator is de belegger inzicht te geven in het onzekere karakter van de verliezen of winsten die zijn belegging kunnen beïnvloeden. Het is mogelijk dat de voor de berekening van deze indicator gebruikte historische gegevens geen betrouwbare indicatie vormen van het risicoprofiel van het deelbewijs/de klasse in de toekomst. De aan dit deelbewijs/deze klasse verbonden risico- en rendementscategorie is niet gegarandeerd, kan in de loop van de tijd veranderen en vormt geen beleggingsadvies. Indeling in categorie 1 betekent niet dat de betreffende belegging risicoloos is. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. Deze indicator houdt onvoldoende rekening met bepaalde risico's. Raadpleeg het document met essentiële beleggersinformatie voor meer informatie.

Toegang tot de fondsdocumenten en andere belangrijke informatie in België

Het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID), de netto-inventariswaarde en het recentste (half)jaarverslag kunnen kosteloos in het Frans en in het Nederlands bij de beheermaatschappij worden verkregen, telefonisch op het nummer +352 46 70 60 1 of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het volgende adres: Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel. De netto-inventariswaarde wordt daarnaast gepubliceerd op de website www.fundinfo.com. Het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus moeten voorafgaand aan iedere inschrijving aan de belegger overhandigd worden. Wij raden beleggers ten zeerste aan deze documenten vóór iedere inschrijving te lezen. Klachten kunnen gericht worden aan de dienst Compliance. Dit kan per post aan CARMIGNAC GESTION, 24 place Vendôme, 75001 Parijs, Frankrijk, of via e-mail naar complaints@carmignac.com of bij de officiële klachtendienst in België, via de website www.ombudsfin.be. De beheermaatschappij kan op elk moment beslissen om de verkoop in uw land stop te zetten. Een samenvatting in het Nederlands van de rechten van beleggers is te vinden in punt 6, "Samenvatting van de rechten van beleggers" op https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542

Belangrijke wettelijke informatie

Bron: Carmignac, 30/09/2022. Deze website is een is een marketingpublicatie van Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Deze website mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij.

De bovenstaande informatie is geen aanbod tot inschrijving en vormt geen beleggings- of fiscaal advies. In deze informatie is geen rekening gehouden met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en ze mag in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Gelieve uw financieel en fiscaal adviseur te raadplegen om er zeker van te zijn dat de producten afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. Deze informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De toegang tot de fondsen kan voor bepaalde personen of bepaalde landen aan beperkingen onderworpen zijn. Zo mogen ze niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten gunste van een "U.S. person" volgens de definitie van de Amerikaanse "Regulation S" en/of FATCA.

De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's, lopende kosten en overige kosten worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (KIID). De prospectussen, KIID's en jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op de website www.carmignac.be en kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De KIID's moeten vóór inschrijving aan de inschrijver verstrekt worden.

CARMIGNAC GESTION S.A. - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 - Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 15.000.000 - HR Parijs B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg S.A. - City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxemburg - Tel.: (+352) 46 70 60 1 - Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 23.000.000 - HR Luxemburg B67549