Fondsen Focus

III. Een voorzichtige benadering van de opkomende markten Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine: Een actieve risicohouding in opkomende markten (EM)

27.11.2017

De afgelopen jaren hebben de opkomende markten, terecht, weer een plaats gekregen in de strategische asset-allocatie van beleggers. Beleggers met een hoge risicobereidheid hebben hun blootstelling aan aandelenfondsen van opkomende markten verhoogd, terwijl meer voorzichtige beleggers voor obligatiefondsen van opkomende markten kozen. Steeds meer beleggers vragen echter om een verbreding van het op de opkomende marken gerichte aanbod. Er zijn bijvoorbeeld beleggers in aandelen die de voorkeur zouden geven aan een meer voorzichtige aanpak in het universum van opkomende markten en beleggers in obligaties die hun asset-allocatie op de opkomende markten graag een stimulans zouden willen geven met enkele aandelenposities. Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine beantwoordt aan de behoeften van beide types beleggers.

Het unieke van dit fonds schuilt in zijn gedifferentieerde aanpak. Het biedt niet alleen blootstelling aan de opkomende markten via een gediversifieerde allocatie van aandelen, obligaties en valuta's, maar het legt ook speciaal de nadruk op een actief risicobeheer. Daardoor is het een veelomvattend, op opkomende markten (zie Hoofdstuk 1) gericht fonds met een gediversifieerd aanbod (zie Hoofdstuk 2) en een voorzichtig beheer.

In dit derde hoofdstuk zien we hoe Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine risico's in het opkomende universum benadert en beheert, en kijken we naar het resultaat van deze benadering.

[Article image] [Funds Focus] Emerging Markets

Benadering van risico's

Hoewel de opkomende markten een aantrekkelijk groeipotentieel hebben, zijn veel beleggers terughoudend ten aanzien van dit universum omdat de daaraan verbonden economische, politieke en financiële risico's te groot zijn. Wij zijn zo vrij om daar anders over te denken. Wij beschouwen opkomende markten als een sterke rendementsbron, mits de risico's goed worden ingeschat en erkend, en op aangepaste wijze worden beheerd.

In staat zijn om marktrisico's effectief te beheren is al jarenlang een hoeksteen van onze beleggingsstijl. Wij beschouwen risico niet als een bron van onzekerheid, maar als een natuurlijk onderdeel van onze activiteit. Het op juiste wijze evalueren en begrijpen van volatiliteit en marktdruk biedt ons de mogelijkheid om het rendement te optimaliseren en tegelijkertijd de beleggingsrisico's te beperken. We doen dit door middel van een actief beheer van de aandelen in portefeuille en de modified duration, een actieve controle van de volatiliteit, spreiding over de activaklassen en regio's en waar nodig de implementatie van afdekkingsstrategieën.

[Divider] [Funds Focus] Wood board 1

Risicobeheer

Flexibele aandelenblootstelling

Als een van de belangrijkste rendementsaanjagers van Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, worden EM-aandelen actief beheerd, met een weging van 0% tot 50% van de totale portefeuille. Sinds de oprichting heeft het fonds deze flexibiliteit benut, met 7% als laagste en 50% als hoogste weging. We hebben dus nooit aandelen vermeden en ze altijd als rendementsaanjager gebruikt. We hebben echter wel diverse keren onze blootstelling verlaagd als reactie op bepaalde marktomstandigheden.

  • September 2011: De toenemende economische bezorgdheid (een schuldencrisis in Europa en toenemende zorgen over het herstel in de V.S.) leidde tot een verkoopgolf op de opkomende markten doordat beleggers zich defensief positioneerden. De aandelenblootstelling werd verlaagd tot het laagste punt sinds de oprichting van het fonds: 7%.

  • 8 augustus 2015: De People's Bank of China verraste met een plotselinge devaluatie van haar munt, waardoor de renminbi (RMB) met 1,9% daalde tegenover de USD, de grootste beweging in één dag sinds 2005. Deze devaluatie leidde tot een forse verkoopgolf op de Chinese beurzen en op de opkomende markten in het algemeen. We konden de impact voor onze beleggers beperken door de aandelenblootstelling van het fonds terug te brengen van 41% tot 11%.

Een ruime bandbreedte voor de modified duration

Een actief beheer van de modified duration is niet alleen een essentieel onderdeel van ons beleggingsbeleid, maar biedt ook een belangrijk voordeel voor ons fonds. Dankzij de ruime bandbreedte voor de modified duration (-4 tot +10), kan Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine zich op flexibele wijze aanpassen aan de marktomstandigheden.

  • Vierde kwartaal 2013: Het rendement op EM-schatkistpapier steeg fors doordat beleggers, vooruitlopend op de impact van de afbouw van het activa-opkoopprogramma van de Federal Reserve, een hogere risicopremie op EM-schuldpapier vroegen. In dit klimaat werd de modified duration van het fonds teruggebracht tot nul.

  • Mei 2015: Terugvallende fundamentals in de belangrijkste opkomende landen en schatkistpapier van opkomende landen werd nadelig beïnvloed door de volatiliteit op de obligatiemarkten van de G7. Bovendien was onze verwachting dat de inflatie in de daaropvolgende maanden zou aantrekken. Derhalve verlaagden we onze modified duration tot 1,3.

Actieve valutablootstelling en derivatenstrategieën

Valutabeheer is de derde rendementsaanjager Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine. Het beheer is actief en vindt plaats volgens het oordeel van de fondsbeheerders, die gebruikmaken van de inzichten van het hele beheerteam. We monitoren onze valutastrategieën zorgvuldig en passen onze posities aan op basis van onze overtuigingen en aan de hand van een continue analyse van de fundamentele factoren die van invloed zijn op de diverse valuta's.

  • Augustus 2015: De devaluatie van de RMB leidde tot een algemene verkoopgolf van EM-valuta's. Daarom hebben we afdekkingsstrategieën toegepast op de meest kwetsbare valuta's, waaronder de Zuid-Afrikaanse rand, de Colombiaanse peso en de Turkse lira.

  • Eind 2015: Door middel van inflatiegeïndexeerde obligaties hebben we forse posities in de Braziliaanse real opgebouwd, vanwege hun aantrekkelijk stijgingspotentieel na de scherpe dalingen van 2014 en 2015. In heel 2016 hebben we, vanwege de verbeterde handelsbalans en lopende rekening, onze blootstelling aan de valuta geleidelijk verhoogd. In juli 2016 hebben we enige winst genomen en onze positie gedeeltelijk verlaagd.

Het resultaat van onze benadering

De rigoureuze benadering van Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine heeft vruchten afgeworpen. Sinds Charles Zerah en Xavier Hovasse het fondsbeheer hebben overgenomen (31/12/2014), zijn de volatiliteit en de maximale terugval van het fonds beperkt gebleven.

Productomschrijving   Maandelijkse factsheet   Fondspagina   Contact opnemen

[Divider] [Funds Focus] Wood board 2

Voornaamste risico's van het fonds

  • AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
  • KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
  • RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
  • OPKOMENDE LANDEN: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

De ICBE biedt geen kapitaalgarantie.