Flash Note

Carmignac Patrimoine: wat gaat er gebeuren nu Trump is gekozen?

18.11.2016

Er zijn grenzen aan de impact van monetair beleid. Ondanks de jarenlange monetaire verruiming en extreem lage rente was de economische groei de afgelopen acht jaar vrijwel overal teleurstellend laag. Het lijkt erop dat verkiezingen er in steeds meer landen toe leiden dat het economisch beleid wordt gewijzigd, waarbij het accent wordt verlegd naar meer fiscale stimulering en, in sommige gevallen, een beperktere openstelling van de grenzen.

De verkiezingsoverwinning van Donald Trump is dan ook een symptoom van een meer algemene mislukking en duidt op een afwijzing van het neoliberale 'regime' van mondialisering, dat sinds de crisis van 2008 steeds meer terrein won. Het feit dat industriële en cyclische aandelen ten opzichte van hun dieptepunt in januari en februari zijn opgeveerd en, dankzij een stabilisatie van de cyclus van de wereldeconomie, beter presteren dan aandelen van andere sectoren, is een teken aan de wand en toont aan dat er een verschuiving van monetaire naar fiscale ondersteuning aan zit te komen. De verkiezing van Donald Trump heeft die trend versterkt. Maar achter de populistische campagneretoriek van de gekozen president gaat in werkelijkheid een heel wat minder populistisch programma schuil. Hoewel er stevige fiscale stimuleringsmaatregelen worden verwacht, zullen deze in eerste instantie in de vorm van belastingverlaging (vooral voor bedrijven) en hogere infrastructuuruitgaven worden doorgevoerd, waardoor het begrotingstekort zal stijgen. Afgezien van de bedenkingen die er tegen deze ambities kunnen worden ingebracht, zal de langetermijnrente hierdoor naar verwachting verder gaan stijgen. Afgelopen zomer hebben we het algemene risico van onze portefeuilles van vastrentende waarden al verlaagd en een short-positie in Amerikaanse staatsobligaties geopend. Onlangs hebben we deze positionering versterkt. Voor wat betreft aandelen betekent het nieuwe 'regime' ook een extra steun in de rug voor grondstoffenaandelen, aandelen die profiteren van infrastructuuruitgaven en aandelen die het moeten hebben van binnenlandse groei in het algemeen. We zijn begonnen de aandelenportefeuille in die richting te herstructureren, maar door de Amerikaanse verkiezingen, die deze trend aanzienlijk hebben versneld, is dit uiteraard in onvoldoende mate gebeurd.

[Divider] [Flashnote] USA vote

Aandelen

Via een evenwichtige portefeuille blijven we het risico onder controle houden.

[Insights] 2016 11_FN_Fund_CP (All) 1 NL

Bron: Carmignac, 10/11/2016
Overige : 0,6%

Aandelen met sterke visibiliteit

We handhaven onze posities in aandelen met sterke visibiliteit die in staat zijn om in elk macro-economisch klimaat winstgroei te realiseren. In onze portefeuille bestaat deze categorie uit aandelen uit de sectoren internet, technologie en gezondheidszorg. Bovendien is de winst die we sinds het begin van het jaar op aandelen hebben genomen gedeeltelijk afkomstig uit deze sectoren, die de afgelopen jaren werden ondersteund door het klimaat van lage rente en lage groei. In de sector gezondheidszorg haalden beleggers opgelucht adem na de nederlaag van Hillary Clinton. Ze had immers gedreigd prijsbeperkende maatregelen aan de farmaceutische industrie op te leggen. De protectionistische retoriek van Trump was echter nadelig voor de internet- en de technologiesector. Aangezien deze sectoren het sinds begin 2016 goed hebben gedaan, werd er buitengewoon veel winst genomen. Toch zal deze kortetermijnvolatiliteit geen invloed hebben op het groeiprofiel van onze technologische waarden op lange termijn.

Reflatiegebonden groeiaandelen en groeiaandelen van opkomende markten

Aangezien de allocatie van onze portefeuille op cyclische beleggingsthema's is gebaseerd, zijn we goed gepositioneerd om te profiteren van fiscale stimuleringsmaatregelen. Daarom hebben we onze blootstelling aan grondstoffen en cementfabrikanten gehandhaafd en in de loop van het jaar zelfs geleidelijk verhoogd. Sinds de Amerikaanse verkiezingen hebben we onze aandelenportefeuille verder geherbalanceerd ten gunste van meer cyclische bedrijven, waarbij we de nu al hoge waarderingen van bepaalde aandelen en/of sectoren scherp in het oog houden.

Door het vooruitzicht van fiscale stimulering en belastingverlaging voor bedrijven zijn beleggers in toenemende mate geïnteresseerd in aandelen, ten koste van obligaties. Als gevolg van het ontstane klimaat is goud voorlopig minder aantrekkelijk. Hoewel de goudprijzen al zijn teruggevallen, handhaven we onze blootstelling aan goudaandelen om het staartrisico te beheren dat kan ontstaan als in een context van stijgende inflatie de geloofwaardigheid van de centrale banken op middellange termijn afneemt.

Verder blijven we beleggen in aandelen van opkomende markten. We geven toe dat de volatiliteit van activa van opkomende markten als gevolg van de toenemende onzekerheid en de dreiging dat de VS een protectionistisch beleid gaan voeren, hoog is sinds de verkiezing van Trump. Maar daar staat tegenover dat de kerncijfers van veel opkomende markten de afgelopen jaren aanmerkelijk zijn verbeterd en dat deze landen daardoor veel minder kwetsbaar zijn geworden voor rentestijgingen en een sterke dollar dan de markt lijkt te vrezen. Bovendien zou het geplande herstel van de private en publieke investeringen in de Verenigde Staten ten goede moeten komen aan grondstoffenproducenten in het algemeen. Tot slot is het zo dat opkomende landen meer worden beïnvloed door de ontwikkelingen in China dan door de toestand van de Amerikaanse economie. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat de opkomende economieën nog steeds profiteren van de recente stabilisatie die het stimuleringsprogramma van de Chinese overheid tot stand heeft gebracht. Met het oog op al deze factoren blijven we positief gestemd, maar omdat het klimaat de komende weken waarschijnlijk volatiel zal blijven, gaan we zeer selectief te werk.

[Divider] [Flashnote] Traffic Jam Lights

Valuta's

Wat betreft de valuta's hadden we in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen onze blootstelling aan de dollar verlaagd. Inmiddels hebben we onze posities in de dollar en de euro, ten koste van de yen en de valuta's van opkomende landen, weer in evenwicht gebracht om rekening te houden met de impact van het programma van Trump op de Amerikaanse munt (sterkere dollar door kapitaalinstroom naar de VS, renteverhoging in de VS).

Vastrentende waarden

Hoewel de obligatiemarkt een flinke klap kreeg door de overwinning van Trump en de daaruit voortvloeiende verwachting dat de VS een scherp reflatiebeleid gaan voeren, hebben de vastrentende waarden van Carmignac Patrimoine goed standgehouden, deels omdat we het risico sinds het begin van de zomer sterk hadden verlaagd. Het historisch lage rendement in de belangrijkste ontwikkelde landen was duidelijk een teken van zelfgenoegzaamheid onder beleggers op de obligatiemarkt. Door die zelfgenoegzaamheid waren vastrentende beleggingen kwetsbaar geworden voor drie essentiële risico's: 1) de centrale banken zouden hun beleid radicaal kunnen omgooien en zich minder verruimingsgezind opstellen; 2) de politieke agenda dreigde explosiever te worden door de opkomst van anti-establishmentbewegingen; en 3) de inflatie zou waarschijnlijk gaan stijgen in de VS. Daarom hebben we vanaf juli de modified duration van het fonds geleidelijk teruggebracht. We hebben onze Amerikaanse treasuries en Duitse bunds verlaagd door winst te nemen op de diverse rendementsbronnen van onze obligatieportefeuille (staatsobligaties van perifere landen, grondstoffengerelateerde obligaties, obligaties uit de financiële sector) en door onze allocatie te verschuiven naar obligaties van opkomende markten. Het presidentschap van Trump, dat gepaard zal gaan met een krachtig fiscaal stimuleringsbeleid, belastingverlagingen en protectionistische maatregelen, kan worden beschouwd als een katalysator van de trends die we de afgelopen zomer hebben vastgesteld. Om die reden handhaven we onze negatieve rentegevoeligheid. Tegelijkertijd blijven we de allocatie aan de drie belangrijkste rendementsaanjagers van onze obligatieportefeuille actief beheren. Het betreft hier achtergestelde obligaties van Europese banken, Europese CLO's en obligaties van opkomende markten, voornamelijk van grondstoffen-exporterende landen (waarvan we het valutarisico aanzienlijk hebben verlaagd).

[Insights] 2016 11_FN_Fund_CP (All) 2 NL

Bron: Carmignac, 10/11/2016

Op weg naar 2017: de voornaamste risico's

In de aanloop naar 2017 verdienen een aantal onbeantwoorde vragen onze speciale aandacht. Ten eerste zal het tempo waarin de rente op staatsobligaties zal stijgen van doorslaggevend belang zijn voor de trends op de aandelenmarkten. De aandelenkoersen zouden een beheerste rentestijging kunnen doorstaan, maar alleen als deze plaatsvindt als er een economische opleving wordt verwacht en niet simpelweg als reactie op de normalisering van het monetair beleid en de stijgende begrotingstekorten.

Ten tweede zijn de wereldwijde overheidsschulden zo hoog opgelopen dat beleggers er moeite mee zouden kunnen hebben zich een duidelijk beeld te vormen over de houdbaarheid ervan.

Ten derde zouden de protectionistische maatregelen waar anti-establishmentpartijen in diverse landen voor pleiten, uiteindelijk tot een daling van de wereldhandel kunnen leiden. Dit zou nadelige gevolgen hebben voor alle exporterende landen, in de eerste plaats de opkomende markten.

Afgezien van deze specifieke risico's zullen we zowel onze aandelen- en obligatieblootstelling als de modified duration van onze portefeuille actief beheren om onze belangrijkste rendementsaanjagers veilig te stellen, afhankelijk van de interpretatie die we aan de ontwikkeling van de risicocurve geven.